Motorni trimer za travu

Datum objave: 16.07.2020. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

723-4-1-141-5-193/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Slaviša Matić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka motornog trimera za travu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka motornog trimera za travu SONIC ST 62T EXPERT, za potrebe uređenja kruga i PP pojasa na lokaciji kasarne
"Kozara" Banjaluka.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16310000-1 Kosilice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka, ulica Kraljice Marije 1 (kasarna "Kozara")

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 dan

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AGROMEHANIKA-KOMERC 4400815260000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

381,92

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

381,92

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

381,92

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

460,68

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nabavka motornog trimera za travu SONIC ST 62T EXPERT, za potrebe uređenja kruga i PP pojasa na lokaciji kasarne
"Kozara" Banjaluka. Postojeći trimeri nisu rentabilni za popravku, a zbog opasnosti od gmizavaca i glodara koji
se nalaze u travi, kao i opasnosti od izbijanja požara, izvršena je kupovina predmetnog sredstva.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

MOTO TRADE DOO, AGROMEHANIKA-KOMERC, CENTRUM TRADE D.O.O. BANJA LUKA

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-4-1-141-5-193/20
PODIJELI: