Nafta i naftni derivati

Datum objave: 28.12.2016. 11:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

979-1-1-540-5-20/16Broj obavještenja o nabavci 979-1-1-540-3-16/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218260220004
Kontakt osoba ALMA MUJANOVIĆ
Adresa Podubravlje 3
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 870-441
Faks (032) 870-441
Elektronska pošta kpradniktenderi@bih.net.ba
Internet adresa www.jkpradnik.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2.12.2016. - 2.12.2020.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

325000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka nafte i naftnih derivata


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka nafte i naftnih derivata za potrebe poslovanja JKP "Radnik" d.o.o. Zavidović.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09200000-1 Nafta, ugalj i naftni derivati
Dodatni predmet(i) 09134200-9 Dizelsko gorivo
  09132000-3 Motorni benzin


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa na području uže gradske zone Općine Zavidovići

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

341050,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

341050,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

341050,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
979-1-1-540-5-20/16
PODIJELI: