Naftni derivati – dizel goriva

Datum objave: 28.05.2021. 14:51 / Izvor: Akta.ba, 25.05.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO

 

Broj: 04-45-691-13/21

Datum: 25.05.2021.godine

 

Na osnovu člana 60.i 70. Zakona o Organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 35/05), na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) (najniža cijena) i člana 70. st.1,3.i 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom broj: 04-45-691-12/21 od: 14.05.2021 .godine Komisije za javne nabavke, Direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu donosi slijedeću:

 

ODLUKU

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 04-49-691-12/21 od: 14.05.2021.godine i Ugovor o javnoj nabavci roba - Nabavka naftnih derivata - dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, dodjeljuje se ponuđaču „ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo, Azize Šaćirbegović 4b. 71000 Sarajevo za ponuđenu cijenu od 9.140,00 KM bez uračunatog PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo, Azize Šaćirbegović 4b. 71000 Sarajevo, u roku od 10 (deset) dana od dana kada je ponuđač obavješten o izboru.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za opšte i pravne poslove.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.fzzp.gov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.stav 2.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-49-691-1/21 od 26.03.2021 .godine,

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) je 10.000,00KM. Obavještenje o nabavci: 583-7-1-8-3-1/21 objavljeno 07.04.2021. godine na Portalu javnih nabavki.

Kriterij za ocjenu ponude je „najniža cijena ponude"

Poziv za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima:

1.            „HIFA PETROU'd.o.o. 71000 SARAJEVO, Vogošća, Hotonj bb

2.            „HOLDINA"d.o.o. 71000 SARAJEVO, Azize Šaćirbegović br.4.

3.            „PETROL OIL" d.o.o. 71000 SARAJEVO, Tešanjska br. 24A.

Iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, preuzetog sa Portaia javnih nabavki dana 30.04.2021.godine vidljivo je da su, u periodu koji je ostavljen za dostavljanje ponuda , sa Portala javnih nabavki Tendersku dokumentaciju preuzelo 11 (jedanaest) potencijalnih ponuđača.

Komisija za predmetnu nabavku je imenovana Rješenjem o osnivanju Stalne komisije za provođenje postupaka javne nabavke roba, vršenja usluga i izvođenja radova za 2021.godinu broj: 04-30-335/21 od: 09.02.2021 .godine

Komisija za javnu nabavku je dana 14.05.2021.godine sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-45-691-12/21, u postupku javne nabavke roba - Nabavka naftnih derivata - dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuditelja.

Zapisnik o otvaranju ponuda proslijeđen je ponuđačima i putem protokola ugovornog organa, e-maila 30.04.2021.godine.

Komisija je utvrdila da su na upućeni poziv za nadmetanje u otvorenom roku za dostavu ponuda blagovremeno prispjele 2 (dvije) ponude.

Red.br. ponude

Naziv

Broj protokola ug.organa

1

„HIFA PETROL"d.o.o. Sarajevo

04-49-691-6/21

2

„ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo

04-45-691-7/21

 

 

Detaijnim pregiedom i ocjenom ponuda Komisija je utvrdila da su prispjele ponude ponuđača na propisan način, uvezane i numerisane i u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Detaljnim pregledom i ocjenom ponuda kvalifikovanih ponuđača, zaklučeno je da su ponuđači, sve tražene dokumente / dokaze dostavili u skladu sa zahtejvima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

Ugovorni organ tenderskom dokumentacijom tačkom 20. je predvidio da če se u svrhu poređenja ponuda primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg u skladu s Odlukom Vijeća ministara o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni giasnik BiH", broj 103/14).

Prilikom obračuna cijena ponuda, nije primjenjen preferencijalni tretman domaćeg.

Komisija je nakon analize ponuda dana 10.05.2021.godine, kroz sistem e-nabavke zakazala e-aukciju za kvalificirane ponuđače za dan 12.05.2021.godine u 13:00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja e-aukcije je 10 minuta.

Iz izvještaja o toku i završetku e-aukcije koji je kreiran 12.05.2021.godine u 13:45:52, je vidljiva početna rang iista prihvatljivih ponuđača koju su pozvani da učestvuju u e-

aukciji:

Red.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Početna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1

„ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo

4200163020002

9.140,00

1

2

„HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo

4200999090005

9.340,00

2

 

!z izvještaja o toku i završetku e-aukcije se vidi da nije bilo podnošenja ponuda. E-aukcija je započela dana 12.05.2021.godine u 13:00:00 sati, te uspješno okončana 12.05.2021.godine u 13:10:00 sati.

Iz izvještaja o toku i završetku e-aukcije se vidi konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji:

Red.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1

„ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo

4200163020002

9.140,00

1

2

„HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo

4200999090005

9.340,00

2

 

izvještaj o toku i završetku e-aukcije u prilogu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Shodno navedenom, Komisija je prema utvrđenom kriteriju najniža cijena dala preporuku da se u predmetu nabavke roba - Nabavka naftnih derivata - dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, donese Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču ponuđaču „ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo, Azize Šaćirbegović 4b. 71000 Sarajevo za ponuđenu cijenu od 9.140,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Na temeiju činjeničniog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Dokaze o kvalifikovanosti izabranog ponuđača, isti je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke shodno odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik B!H", broj 39/14).

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa članom 99. Zakona. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: