Namještaj za potrebe JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši

Datum objave: 20.09.2019. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

Broj: 08-404-92/19

Datum: 19.09.2019. godine

 

Na osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-92/19 od 19.09.2019. godine u postupku javne nabavke "Nabavka i montaža namještaja za potrebe JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši", Načelnik opštine je donio:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-92/19 od 19.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavku pod nazivom "Nabavka i montaža namještaja za potrebe JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši", dodjeljuje se ponuđaču "TOP SPORT" d.o.o. Bijeljina, po ponudi broj: 046/19 od 06.09.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 25.380,81 КM sa PDV-om.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za lokalni razvoj i ljudske resurse.

 

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se rbjaviti na veb-stranici www.laktasi.net. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja popuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

Ugovorni organ zaključiće ugovor sa pajpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u tački 7.1.1. tenderske dokumentacije. Izabrani ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenta, s tim što dokumenti u vezi sa članom 45. sgav (2) ZJN-a ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-92/19 od 17.07.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 5.200,00 КM, sa PDV-om.

Obavještenje o nabavci broj: 06-404-92/19 objavljeno je 20.08.2019. godine na Portalu javnih nabavki pod referencom broj:  121-1-1-86-3-86/19  sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u "Službenom glaniku Bosne i Hercegovine", broj: 57/19 od 23.08.2019. godine.

Кomisija za nabavku imenovana je Rješenjem Načelnik opštine broj: 08-404- 92/19 od 09.09.2019. godine.

Кomisija za javnu nabavku dostavila je dana 19.09.2019. godine, izvještaj o provedenom postupku, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za "Nabavka i montaža namještaja za potrebe JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši".

 

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

-           da je blagovremeno zaprimljena a ponuda,

-           da je ponuda ponuđača "Ton sport" d.o.o. Bijeljina prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno je cjenjena činjenica da je Кomisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, nakon čega je izvršila i ocjenu ponuda.

U postupku opjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku »je ocjenjeno daje komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj :39/14) i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatljive ponude utvrđene je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu ponuđene cijene a što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

 

Redni broj

 

Ponuđač

Ponuđena cijena sa PDV-om

Ukupan broj osvojenih bodova

1.

"TOP SPORT" d.o.o. Bijeljina

25.380,81 KM

100 bodova 1 mjesto

 

 

Najpovoljniji ponuđač u ovom postupku javne nabavke dužan je u roku od 5 (pet) dana od prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti Dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu i tehničku i profesionalnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u tački 7.1.1 tenderske dokumentacije u svrhu dokazivanja činjenica datih u izjavi. Navedena uvjerenja (tačka 7.1.1.) moraju biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

 

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne ispuni zahgjevani uslov, ugovor će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi, putem Opštine Laktaši, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke i to u iisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka.

 

Dostavljeno:

 

1.         "TOP SPORT" d.o.o. Bijeljina,

2.         Odjeljenju za stambeno-komunalne posl(

3.         Arhivi.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: