NAS uređaj za arhiviranje i čuvanje video snimaka

Datum objave: 18.11.2020. 12:57 / Izvor: Akta.ba, 28.10.2020.

Sud Bosne i Hercegovine

Broj: Su-08-267/20

Datum: 28.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 1. Poslovnika o radu Suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/05) na preporuku Stalne komisije za javne nabavke Suda Bosne i Hercegovine broj: Su-08-266/20 od 28.10.2020. godine u otvorenom postupku javne nabavke računarske opreme i opreme za prenos podataka za LOT 9 NAS uređaj za arhiviranje i čuvanje video snimaka - JRJN 30233000-1, donosim

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponudača za nabavku računarske opreme i opreme za prenos podataka za LOT 9 - NAS uređaj za arhiviranje i čuvan je video snimaka

 

član 1.

Prihvata se preporuka Stalne komisije za javne nabavke Suda Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), broj: Su-08-266/20 od 28.10.2020. godine i Ugovor za nabavku računarske opreme i opreme za prenos poclataka za LOT 9 - NAS uredaj za arhiviranje i čuvanje video snimaka - oznaka i naziv iz JRJN: 30233000-1 (uredaji za pohranjivanje i čitanje medija), dodjeljuje se ponudaču "KODEKS" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija 17, sa ponudom broj: 724/20 od 01.10.2020. godine za ponuđenu cijenu od 3.900,00 KM bez PDV-a.

član 2.

Ugovor o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču "KODEKS" d.o.o. Sarajevo po proteku roka od 15 dana računajući od dana kada su svi ponudači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

član 3.

Ova odluka objavljuje se na internetskoj stranici Suda Bosne i Hercegovine. Komisija za javne nabavke uputiti će obavještenje svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

član 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke opreme po lotovima broj: Su-08-178/20 od 24.08.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda broj: Su-08-192/20, a procijenjena vrijednost javne nabavke računarske opreme i opreme za prenos podataka za LOT 9 - NAS uredaj za arhiviranje i čuvanje video snimaka je 3.900,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem 243-1-1-36-3-18/20 od 03.09.2020. godine zajedno sa tenderskom dokumentacijom.

Komisija je rukovodiocu ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme i opreme za prenos podataka za LOT 9 - NAS uređaj za arhiviranje i čuvanje video snimaka. Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponuda dana 01.10.2020. godine i sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda koji je proslijeđen svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

Nakon otvaranja ponuda Komisija je pristupila ocjeni i poređenju ponuda te o tome sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno slijedeće: da je blagovremeno pristigla jedna (1) ponuda (KODEKS d.o.o. Sarajevo), da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda i da je ponuda ponuđača KODEKS cl.o.o. Sarajevo ocijenjena prihvatljivom u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Za ovaj postupak je predviđena e-aukcija. Pristigla je samo jedna prihvatljiva ponuda od ponudača "KODEKS" d.o.o. Sarajevo te se u skladu sa pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, e-aukcija ne može zakazati.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodioc ugovornog organa nije našao nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač "KODEKS" d.o.o. Sarajcvo izabran primjenjujući kriterij najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od 3.900,00 KM bez PDV-a.

lz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava i pravnih interesa izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: