Natrijum hidroksid

Datum objave: 07.03.2019. 11:55 / Izvor: Akta.ba, 06.03.2019.

Broj: 5046/19.

Dana, 05.03.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 4801/19. od 01.03.2019. godine u postupku javne nabavke „Nabavka tehničkih hemikalija" - putem otvorenog postupka- interni broj 121/18, na sjednici održanoj 01.03.2019. godine Uprava preduzeća donijela je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke

„Nabavka tehničkih hemikalija" - putem otvorenog

postupka- interni broj 121/18 LOT 2 - Nabavka natrijum hidroksida

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 4801/19. od 01.03.2019. godine, te se ugovor za javnu nabavku tehničkih hemikalija, LOT 2 - Nabavka natrijum hidroksida, dodjeljuje grupi ponuđača „HEMIJA PATENTING" d.o.o. Lukavac i „Hemija Patenting" d.o.o. Petrovo na iznos od 279.200,00 KM bez PDV-a i na period od 18 mjeseci.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovor nog organa: www.riteugljevik.com , istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke tehničkih hemikalija broj: 26195/18 od 05.09.2018. godine, Odluke o davanju saglasnosti za nabavku tehničkih hemikalija 1.1/03/1-1621-3/18 od 28.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je Lot 2 - 252.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-1-1-895-3-511/18 od 03.12.2018. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 36335/18 od 21.12.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 01.03.2019. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 4801/19 od 01.03.2019. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka tehničkih hemikalija" - putem otvorenog postupka- interni broj 121/18.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 28.12.2018. godine do 10°°) na Protokol Preduzeća zaprimljena je jedna jonuda, i to:      

Naziv/ime ponuđača

 

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ponuđena cijena

1.

Grupa ponuđača: „HEMIJA PATENTING" d.o.o. Lukavac i „Hemija Patenting" d.o.o. Petrovo

37048/18 od 27.12.2018. godine u 12:00 časova

279.200,00 KM bez PDV-a

2.

Grupa ponuđača ,,DROBEX" d.o.o. Berkovići i „Patenting" d.o.o. Beograd

37125/18 od 28.12.2018. godine u 08:35

252.000,00 KM bez PDV-a

Krajnji rok za prijem ponuda bto je: 28.12.2018. godine do 10°° časova.

 

Prilikom otvaranja ponuda, Komisija za nabavke je pročitala naziv ponuđača, ukupno ponuđenu crjenu i eventualne popuste. Zapisniksa otvaranja ponuda prisutnom ponuđaču uručen je lično a drugom ponuđaču poslat je putem emaila i na isti nije bilo primjedbi.

Zatvoreni sastanak na temu ocjene i poređenja ponuda Komisija za nabavke je održala dana 08.02.2019. godine, te je na navedenom sastanku konstatovano sledeće:

 

 

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Ponuđač 1 - Grupa ponuđača: „Hemija Patenting" d.o.o. Lukavac i „Hemija Patenting" d.o.o. Petrovo

Ponudač 2 - Grupa ponuđača ,,Drobex" d.o.o. Berkovići „Patenting" d.o.o. Beograd

Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4

Dostavljen

Dostavljen

Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora, Aneks 5

Dostavljen

Dostavljen

Lista izvršenih ugovora- Aneks 6

Dostavljen

Dostavljen

Potvrda o izvršenom ugovoru izdata od strane Naručioca

Dostavljen

Nije u skladu s zahtjevima iz tenderskog dokumenta

Potvrda o uspješnom iskustvu u korišćenju ponuđene hlorovodonične kiseltne izdatu od strane krajnjeg korisnika sa ocjenom uspješnosti korišćenja isti u tehnološkom procesu

Dostavljen

Nije dostavljeno

Ovjerena izjava za član 45. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Izvod iz sudskog registra

Dostavljena

Dostavljena

Ovjerena Izjava za član 52. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Izjava u skladu s članom 47. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Potvrda poslovne banke            

Dostavljena

Dostavljena

Original ili ovjerenja fotokopija izvještaja o kvalitetu hemikalija, urađen od strane laboratorije akreditovane od strane nacionainog akreditacijskog tijela za sva ispitivanja koja su predmet nabavke. Uz izvještaj dostavljen i važeći sertifikat o akreditaciji za laboratoriju

Dostavljena

Dostavljeno, ali ntje u skladu s tenderskim dokumentom

Izjava ponuđača da će priliko isporuke robe dostaviti ateste o kvalitetu isporučene robe             

Dostavljeno

Dostavljeno

Izjava ponuđača da će priliko isporuke robe dostaviti BTL (bezbjednosni tehnički list)

Dostavljeno

Dostavljeno

Izjava ponuđača da će prilikom potpisivanja ugovora dostaviti Rješenje o upisu opasnih hemikalija u invenatar hemikalia izdato od strane nadležnog ministarstva

Dostavljena

Dostavljena

Original ili ovjerene kopije ISO standarda za kvalitet 9001 i ISO standarda zaštite životne sredine 14001

Dostavljena

Dostavljena

Garancija za ozbiljnost ponude

Dostavljena

Dostavljena

Prilog 6 popunjen u skladu s datom šemom u slučaju nastupa grupe ponuđača

Dostavljena

Dostavljena

 

Uvidom u dostavljenu ponudu grupe ponuđača„HEMIJA PATENTING"d.o.o. Lukavaci„Hemija Patenting"d.o.o, Petrovo, Komisija za javnu nabavku konstatuje da ista zadovoljava minimum kvaltfikacionih uslova kao i sve tehničke i formalno pravne zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te je ponuda navedenog ponuđača prihvatljiva za ovaj Ugovor ni organ.

Uvidom u dostavljenu ponudu grupe ponuđača ,,DROBEXM d.o.o. Berkoviči i „Patenting" d.o.o. Beograd, Komistja za javnu nabavku konstatuje da ista ne zadovoljava mtnimum kvalifikacionih uslova kao ni svetehničke i formalno pravne zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te ponuda navedenog ponuđača nije prihvatljiva za ovaj Ugovor ni organ.

Naime, tačkom 3.1 tenderskog dokumenta je traženo sledeće:

Zahtjevi kvaliteta pri nabavci tehničkih hemikalija traženi u tenderskom dokumentu:

Spec. težina na 20°C ------------ min. 1,50

- NaOH ---------------- 48-50%

- Na2C03 ------------- najviše 0,3%

- Fe (izražen kao Fe2O3) - najviše 10 mg/kg (0,001%)

- Cl (izražen kao NaCI) - najviše 100 mg/kg (0,01%)

Na stranama 54-55 svoje ponude grupa ponuđaca dostavila je izvještaj o ispitivanju izdat od strane Anahem laboratorije Beograd a u kojem nisu navedeni svi traženi parametri tenderskim dokumentom, odnosno nema podataka o specifičnoj težini ispitivanog uzorka.

Tačkom 3.2 pod 2) tenderskog dokumenta zahtjevano je da ponuđać u svojoj ponudi dostavi potvrdu o uspjesnom iskustvu u koriščenju ponuđenog natrijum hidroksida, izdata od strane krajnjeg korisnika sa ocjenom uspješnosti korišćenja iste u tehnološkom procesu. Uvidom u dostavljenu ponudu grupe ponuđača, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da u navedenoj ponudi nije dostavtjena tražena potvrda.

Grupa ponuđača bila je dužna u skladu s tačkom 6.1 pod j) tenderskog dokumenta dostaviti popunjen prilog 6 u skladu sa šemom datom u tenderskom dokumentu u slučaju nastupa grupe ponuđača a kako je to defmisano tačkom 12.1.3 tenderskog dokumenta. Grupa ponuđača ,,Drobex" d.o.o. Berkovići i „Patenting" d.o.o. Beograd nije u svojoj ponudi dostavila traženi dokument (Prilog 6).

Nadalje, shodno članu 49 Zakona o javnim nabavkama {Tehnička i profesionalna sposobnost) ponuđač je bio dužan dostaviti original ili kopiju ovjerenu od strane nadiežne institucije potvrde o izvršenim ugovorima na isporuci tehničkog natrijum hidroksida u posiednje 3 godine računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda minimalne finansijske vrijednosti 120.000,00 KM bez PDV-a. Grupa ponuđača ,,Drobex" d.o.o. Berkoviči i „Patenting" d.o.o. Beograd je na strani 62 svoje ponude dostavio potvrdu o uspješnoj reaiizaciji ugovora a koju je izdao Član grupe ponuđača „Patenting" d.o.o. Beograd. Kako dostavljena potvrda nije izdata od strane krajnjeg korisnika već od samog člana grupe ponuđača, ista se ne može prihvatiti kao takva, te ponuda navedene grupe ponuđača nije prihvatljiva.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obztrom da je za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa Čtanom 3. stav3. Pravilnika o uslovima i naČinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skiadu sa članom 69. Zakona.

Nakon završene ocjene ponuda, izvršenoje poređenje ponuđenih cijena sa procjenjenim vrijednostima nabavke teje za LOT 2 - Nabavka natrijum hidroksida konstatovano da je ponuđena cijena grupe ponuđača ponuđača "HEMIJA PATENTING" d.o.o. Lukavac kao glavnog ponuđača sa članom grupe ponuđača „HEMIJA PATENTING" d.o.o. Petrovo, u iznosu od 279.200,00 KM bez PDV-a viša od procjenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 252.000,00 KM.

Komisija za javnu nabavku donijela je zaključak da se Upravt preduzeća uputi zahtjev za odobravanje dodatnih sredstava. Zahtjev za odobravanje dodatnih sredstava broj 3661/19 upućen je Upravi preduzeća dana 15.02.2019. godine. Uprava Preduzeća je Odlukom o odobravanju dodatnih sredstava broj 4787/19 od 01.03.2019. godine odobrila dodatna sredstva

u iznosu od 27.200,00 KM bez PDV-a za predmetnu nabavku, a što je konstatovano na sastanku Komisija za javnu nabavku održanom 01.03.2019. godine. Komisija za javnu nabavku konstatuje da je za Lot 2 - Nabavka natrijum hidroksida prihvatljiva ponuda ponuđača "HEMIJA PATENTING" d.o.o. Lukavac, kaoglavnog ponuđača sa članom grupe ponuđača „HEMIJA PATENTING" d.o.o. Petrovo.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovor nog organa u pisanoj formi direktno na protokol preduzeća ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding„ERS"-MP a.d.TrebinjeZP„RudnikiTermoelektrana

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: