Nove dodatne licence za backup sistem Veritas Backup Ehes Server

Datum objave: 31.08.2021. 09:21 / Izvor: Akta.ba, 26.08.2021.

Broj: OP-7/2021-11 

Dana, 25.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske br. 31/16 i 48/19), člana 52. stav (1) Pravilnika o načinu provođenja postupaka javnih nabavki u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske broj: 0-187/2017-9 od 23.02.2017. godine i O-l425/2019-5 od 20.11.2019. godine, postupajući no preporuci Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: OP-7/2021-10 od 25.08.2021. godine, Direktor Fonda d o n o s i

 

Odluku

o dodjeli ugovora

 

I          

Nakon provedenog postupka javne nabavke usluga obnove i nabavke novih dodatnih licenci za backup sistem Veritas Backup Ehes Server Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ugovor se dodjeljuje ponuđaču:

 

- „TG-SEC" DOO Banja Luka, sa ukupnom cijenom Ponude broj: R-054/21 od 25.08.2021. godine u iznosu od 17.033,05 KM bez PDV-a, odnosno 19.928,67 KM sa PDV-om.

 

II         

Ova odluka će, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14; u daljem tekstu: Zakon), biti proslijeđena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, uz istovremeno objavljivanje na web stranici www.fondpiors.org.

 

III       

Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetom nabavke, shodno zahtjevima Ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pokrenuo je no pravilima otvorenog postupka nabavku usluga obnove i nabavke novih dodatnih licenci za backup sistem Veritas Backup Ehes Server i dana 09.08.2021. godine na Portalu javnih nabavki objavio Obavještenje o nabavci broj: 312-1-2-82-3-35/21, kao i Tendersku dokumentaciju broj: OP-7/2021-3. U predmetnoj Tenderskoj dokumentaciji navedene su sve relevantne informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele potrebne ponuđačima za pripremu njihovih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

Na osnovu objavljenog Obavještenja o nabavci, u ostavljenom roku za prijem ponuda, odnosno do 25.08.2021. godine do 12:00 časova, ponudu je dostavio samo jedan pounđač, i to: „TG-SEC" DOO Banja Luka, Ul. Vidovdanska br. 2, 78000 Banja Luka.

U zakazanom terminu izvršeno je otvaranje prispjele ponude, kojem nije prisustvovao niko od ovlaštenih predstavnika ponuđača, niti drugih zainteresovanih lica, što je i konstatovano Zapisnikom o prijemu i otvaranju ponuda broj: (Š-7/2021-9 od 25.08.2021. godine, koji je ponuđaču proslijeđen istog dana elektronskim putem. Prije samog uvida u dostavljenu dokumentaciju, Ugovorni organ je izvršio provjeru formalne prihvatljivosti ponude i tom prilikom ustanovio da je ista pripremljena u skladu sa zahtjevima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji, odnosno da je propisno pripremljena, uvezana jemstvenikom, te da su svi aneksi ispravno popunjeni, potpisani od strane ovlaštenog lica i ovjereni, kao i da je dostavljena kompletna dokumentacija.

Po izvršenoj analizi i ocjeni ponude, ustanovljeno je da je ponuđač dostavio dokumentaciju zahtijevanu tačkama 11.2, 11.3, 12.2. i 13.2. Tenderske dokumentacije, na osnovu koje je utvrđeno da je kvalifikovan za učešće u predmetom postupku javne nabavke.

Nakon navedenih konstatacija, izvršena je provjera računske ispravnosti ponude u skladu sa članom 17. st. (1) i (2) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" br. 90/14 i 20/15), pri čemu nisu ustanovljene greške.

S obzirom da je dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, e-aukcija predviđena tačkom 38. Tenderske dokumentadije neće biti zakazana, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona.

Cijeneći sve naprijed pomenuto odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Shodno članu 71. stav (2) Zakona, uz Odluku se dostavlja i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, koji predstavlja sastavni dio ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana no prijemu iste. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od trm, na način propisan članom 99. Zakona.

 

Dostavljeno:

-           „TG-SEC" DOO Banja Luka, Ul. Vidovdanska br. 2, 78000 Banja Luka;

-           Sektoru za informacione tehnologije;

-           Sektoru za finansijske poslove;

-           a/a

 

 

Pomoćnik direktora

Sanja Pašević, dipl.pravnik

 

Direktor

Dr. Mladen Milić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: