Novogodišnji promotivni materijal

Datum objave: 27.12.2016. 12:28 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNA ILIDžA

N A Č E L N I K O P Š T I N E

 

Broj: 01-404-328/16

Datum: 21.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", 39/14) (Zakon), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Sl. glasnik BiH", 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opštine Istočna Ilidža broj 01-023-14/15 od 03.02.2015. godine, člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" broj 97/16), člana 53. Statuta opštine Istočna Ilidža ("Službene novine grada Istočno Sarajevo" broj 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12) kao i Zapisnika Komisije broj 01-404-327/16 od 16.12.2016. godine, Načelnik opštine Istočna Ilidža d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 12-RO-47/16

 

I

Ugovor za javnu nabavku koja se odnosi na nabavku i isporuku novogodišnjeg promotivnog materijala, JRJN 22300000-3 – Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal dodjeljuje se ponuđaču „ERMEKS“ d.o.o. Istočno Sarajevo.

II

Izbor najpovoljnijeg ponuđača navedenog predmeta nabavke je izvršen postupkom direktnog sporazma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14).

III

Sva prava i obaveze između izabranog ponuđača „ERMEKS“ d.o.o. Istočno Sarajevo i opštine Istočna Ilidža će se regulisati posebnim Ugovorom.

IV

Ova odluka će se objaviti na veb-stranici opštine Istočna Ilidža, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj 01-404-322/16 od 12.12.2016. godine, kojom je i imenovana Komisija za provođenje postupka.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, na osnovu procjenjene vrijednosti od 4.300,00 KM bez PDV-a.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude broj 01-404-323/16 od 12.12.2016. godine, je upućen ponuđaču „ERMEKS“ d.o.o. Istočno Sarajevo, na koji je ponuđač odgovorio pismenom ponudom - prijedlogom cijene broj 01–404-326/16 od 16.12.2016. godine.

Prijedlog cijene ponuđača „ERMEKS“ d.o.o. Istočno Sarajevo iznosi 4.518,00 KM bez PDV-a.

Ukupna vrijednost ponude iznosi 5.286,06 KM sa uračunatim PDV-om .

Način plaćanja: u roku od 30 dana od dana fakturisanja.

Rok isporuke: u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Rok trajanja ugovora: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

 

Komisija je jednoglasno donijela odluku da prihvati ponudu ponuđača„ERMEKS“ d.o.o. Istočno Sarajevo u vrijednosti od 5.286,06 KM sa uračunatim PDV-om i predložila Zapisnikom broj 01-404-327/16 od 16.12.2016. godine da se sa ponuđačem potpiše Ugovor za izvršenje navedenog predmeta nabavke.

Na osnovu svega navedenog je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: