Noževi za kranske kosilice i profesionalni alat

Datum objave: 01.07.2022. 11:26 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2022.

JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH

 

Broj predmeta: 01-1793/22
Broj akta: 04-AS-009/22
Brčko, 23.06.2022.godine

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH
("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, a u vezi sa članom 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hecegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH broj: OI-UO-151/17, od dana 26.12.2017. godine, na preporuku Komisije iz Zapisnika o izboru najpovoljnije ponude broj predmeta: OM793/22, broj akta: 04-AK-008/22 od 16.06.2022.godinel Direktor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku roba - Nabavka inventara, alata i potrošnog materijala, a za potrebe JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH

 

Član 1.

U Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda kojim je predviđeno zaključivanje ugovora za javnu nabavku roba-Nabavka alata i potrošnjog materijala, objavljene na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-7-1-32-3-42/22, od dana 19.05.2022.godine,
prihvata se preporuka Komisije iz Zapisnika o izboru najpovoljnije ponude broj predmeta: 01-1793/22, broj akta: 04-AK-008/22 od 16.06.2022.godine, te se ugovor dodjeljuje sljedećim ponuđačima:

Lot 1- SP"MOTOR REMONT" čija cijena ponude iznosi 12.261,60 KM sa PDV-om.

Lot 3- SP"MOTOR REMONT" čija cijena ponude iznosi 8.459,10 KM sa
PDV-om.

Član 2.

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor za nabavku roba, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu javnu nabavku shodno uslovima Ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, danom upućivanja iste ponuđačima.

 

Obrazloženje

Nakon provedenog Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavljenim
obavještenjem o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki pod brojem: 9947-7-1-32-3- 42/22, od dana 19.05.2022.godine, za javnu nabavku roba-Nabavka inventara, alata i potrošnjog materijala, pokrenutog Odlukom o pokretanju Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj predmeta: 01-1793/22 br.akta: 04-AS-002/22, od 11.04.2022.gopline, Komisija imenovana rješenjem broj predmeta: 01-1793/22 br.akta: 04-AS-006/22, ,od 31.05.202.2.godine, je izvršila pregled i ocjenu blagovremeno dostavljenih ponuda, te konstatovala da je za predmetnu nabavku dostavljeno 2
(dvije) ponude od strane sljedećih ponuđača: 1. Inter com Zenica i 2. Motor remont Brčko.

Analizom pristiglih ponuda, na zatvorenom sastanku Komisija za predmetnu javnu nabavku je uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije je utvrdila da ponuđači ispunjavaju uslove propisane od strane Ugovornog organa.

Komisija konstatuje da je tenderskom dokumentacijom bila predviđena e-aukcija te je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji prikazana tabelarno u zapisniku.

Komisija za predmetnu nabavku po kriteriju za dodjelu ugovora (najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude), jednoglasno utvrdila rang listu kvalifikovanih ponuda i isto konstatovala u Zapisnik o ocjeni ponuda.

Članom 70. Stav (6) Zakona, propisano je da Ugovorni organ predmetnu Odluku objavljuje na svojoj internet stranici istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. Nadalje, članom 71. ZJN BIH, utvrđena je obaveza Ugovornog organa da predmetnu Odluku dostavi ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka, kao i Zapisnik o izboru najpovoljnije ponude.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je dala preporuku direktoru Pred uzeća da se ugovor o nabavci radova dodijeli ponuđaču Motor remont s.p. Brčko. Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana, računajući ■ od dana kada je ponuđač primio Odluku, odnosno obavještenje o rezultatima postupka. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP„Putevi Brčko"d.o.o. Brčko distrikta BiH, Bosne Srebrene Br.29, 76 100 Brčko, u skladu sa članom 99. i 101. ZJN BiH, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Dostavljeno:

• Ponuđačima,

• Oglasna tabla Preduzeća,

• Web stranica,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: