Nužne popravke na fasadi stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2

Datum objave: 10.10.2016. 16:00 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 03-23-6113/16      

Datum: 04.10.2016.godine

 

Na osnovu člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo - prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 23/04), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) u daijem tekstu: Zakon, Općinski načelnik d o n o s i:

 

O D L U K U

 

I Ponuda Ponuđača ,,SARAJEVOSTAN" -upravitelj d.d. Sarajevo, ul. Kolodvroska br.12/11, broj ponude: 02-2092-2/16, za izvođenje radova nužne popravke na fasadi stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2, u postupku provođenja nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, vrijednost ugovora (sa PDV-om) 3.512,34 KM, prihvata se za dodjelu ugovora.

II Izabrani ponuđač će o prihvaćanju ponude iz tačke I. biti obaviješten, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke.

III Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju iz člana 45. stav 2. Zakona prema tački 7.1.2 predmetne tenderske dokumentacije u roku od 5 dana od dana zaprimanja ove Odluke i to:

1. Uvjerenje nadležnog suda kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika-poduzetnika

2. Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

3. Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje.

4. Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju usiova iz tačke 3) i 4) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

5. Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne moraju biti stariji od tri mieseca, računajući od dana dostavljanja ponude. 

6. U siučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, odiuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

IV Ova Odluka objavit će se na web-stranici Općine Centar, www.centar.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno čianu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku izvodenje radova popravke na fasadi stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2, pokrenut je odlukom Općinskog načelnika broj: 03-23-6113/16 od 16.09.2016. godine.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku izvođenje radova nužne popravke na fasadi stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2, dostavljen je na adresu firme SARAJEVOSTAN - upravitelj d.d. Sarajevo. Shodno Zakonu o javnim nabavkama, informacije o postupku i tenderska dokumentacija objavljene su na Internet stranici Općine Centar Sarajevo, kako bi bile dostupne ostalim ponuđačima.

Po pozivu za dostavu ponude firma SARAJEVOSTAN-upravitelj d.d. Sarajevo, dostavija je ponudu u ostavljenom roku i to do 29.09.2016. godine do 11,00 sati.

U skladu sa članom 63. Zakona, Komisija je u zakazano vrijeme pristupila javnom otvaranju ponude. Provjerena je urednost dostave ponude i zatim je pročitana cljena ponude. Analizom dostavljene ponude konstatovano je da ista u opštim i tehničkim uslovima zadovoijava sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Nakon anaiize pristigle ponude, izvršeno je pregovaranje sa predstavnicom ponuđača, te joj je upućeno pitanje da li je cijena konačna, nakon čega je ista odgovorila da je cijena konačna. Nakon toga pročitana je cijena konačne ponude sa popustom:

RB

Ponuđač

Cijena na (javnom) otvaranju

KM (bez PDV-a)

Ukupna cijena na (javnom) otvaranju

KM

(sa PDV-om)

i.

SARAJEVOSTAN - Upravitelj d. d. Sarajevo

3.002,00

3.512,34

 

U daljem radu Komisija je na zatvorenoj sjednici održanoj dana 29.09.2016. godine u 16,00 sati, putem javnog glasanja jednoglasna predložila Općinskom načelniku da se ponuda firme SARAJEVOSTAN-upravitelj d.o.o. Sarajevo prihvati kao prihvatljiva te da se navedenom ponuđaču dodjeli ugovorza izvođenje predmetnih radova.

Općinski načelnik je prihvatio Izvještaj i preporuku Komisije za nabavke, o čemu je donio ovu Odluku, shodno članu 70. stav 1. Zakona.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu Općini Centar Sarajevo, u skladu sa čianom 101. stav (4). Zakona.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u skladu sa članom 99. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: