Obilježavanje horizontalne signalizacije

Datum objave: 21.07.2020. 16:04 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2020.

B  O  S  N  A   I  H  E  R  C  E  G  O  V  I  N  A

FEDERACIJA    BOSNE   I   HERCEGOVINE

U  N  S  K  O  -  S  A  N  S  K  I    K A N T O N

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Broj:07-11-5-4187/20

Bosanska Krupa, 20.07.2020.godine

 

             Na osnovu člana 70. stav (1) (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), u konkurentskom postupku nabavke usluga obilježavanja horizontalne signalizacije na odručju općine Bosanska Krupa, na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke,  Općinski načelnik, kao rukovodilac organa uprave donosi:

 

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.         Prihvata se ponuda ponuđača doo „DELIĆ SIGNALIZACIJA“ Bihać, za nabavku usluga obilježavanja horizontalne signalizacije na odručju općine Bosanska Krupa, sa cijenom u ukupnom iznosu od  3.938,81 KM   sa uračunatim  PDV-om.

 

2.         Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova  u skladu sa datom izjavom iz člana 45. stav (1) tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama, ukoliko iste nije dostavio u sastavu ponude.

 

3.         Po konačnosti ove odluke sa izabranim ponuđačem potpisat će se ugovor o nabavci usluga  iz tačke 1. Odluke .

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-11-5-4187/20 od 03.07.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka –nabavka usluga obilježavanja horizontalne signalizacije na odručju općine Bosanska Krupa. Obavještenje o nabavci broj: 1272-7-2-90-3-62/20 i tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki dana 06.07.2020 godine. Po objavljenom obavještenju rok za prijem ponuda je bio 14.07.2020. godine do 14,00 sati. Tendersku dokumentaciju preuzelo ukupno 9 ponuđača. Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa je pristigle su dvije ponude, a što je vidljivo iz tabelarnog pregleda dostavljenog od strane službenika koji radi na protokolu ugovornog organa i to:

 

1.         d.o.o. “DELIĆ-SIGNALIZACIJA” Bihać, broj protokola: 07-11-5-4187-2/20, dana 13.7.2020. godine u 9:45 sati i

 

2.         D.O.O. “KOV-GRAD” BUŽIM, broj protokola: 07-11-5-4187-3/20, dana 14.7.2020. godine u 10:30 sati

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dana 14.07.2020. godine u 14,15 sati izvršila javno otvaranje ponuda i utvrdila da je :

 

1.         Ponuđač d.o.o. “DELIĆ-SIGNALIZACIJA” Bihać, dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:              3.414,50 KM bez PDV, 

iznos PDV:                                   580,47 KM     PDV

ukupna cijena ponude:  3.994,97 KM sa PDV- om,

Nema popusta.

 

2.         Ponuđač D.O.O. “KOV-GRAD” BUŽIM, dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:              3.413,00 KM bez PDV, 

iznos PDV:                                   580,21 KM     PDV

ukupna cijena ponude:           3.993,21 KM sa PDV- om,

Nema popusta.

 

Nakon što je izvršena provjera ponuda  i dokumentacije dostavljene uz ponudu Komisija je konstatovala da su ponude ponuđača d.o.o. „DELIĆ SIGNALIZACIJA“ Bihać, i d.o.o. „KOV-GRAD“ Bužim potpune, ispravne u formalno-pravnom smislu i računski račne (ponuđači su dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, ispunili uslove za učešće, dostavili potrebne dokaze(obrasci za ponudu i za cijenu ponude, dokaz o registraciji, izjave iz člana 45. i 52. ZJN, nacrt ugovora) i ponudu izradili u skladu sa TD.) Shodno navedenom Komisija za provođenje postupka javne nabavke je predložila  ugovornom organu da zakaže e-aukciju s kvalifikovanim ponuđačima i to: d.o.o. „DELIĆ SIGNALIZACIJA“ Bihać i d.o.o. „KOV-GRAD“ Bužim, uz primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH”broj 66/16 od 06.09.2016 godine).

 

Provođenje e-aukcije je zakazano  za 17.07.2020. godine u 14:00 h i ista je trajala od 14:00 h do 14:12 h.

 

Na osnovu izvještaja o toku i završetku e-aukcije utvrđeno je da je konačna rang lista ponuđača sljedeća:

 

1.         d.o.o. “DELIĆ-SIGNALIZACIJA” Bihać konačna cijena ponude iznosi 3.366,50 KM bez PDV-a, pa ukupna cijena ponude iznosi 3.938,81 KM sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 1,41 %)

 

2.         D.O.O. “KOV-GRAD” BUŽIM konačna cijena ponude iznosi 3.370,00 KM bez PDV-a, pa ukupna cijena ponude iznosi 3.942,90 sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 1,26 %).  

 

Komisija je konstatovala  da  procjenjena vrijednost nabavke nabavke „Usluge održavanja horizontalne signalizacije na području općine Bosanska Krupa” urađena na osnovu snimljenog stanja na terenu i projektne dokumentacije sljedeća:  cijena bez PDV:      3.415,00 KM bez PDV,  cijena sa PDV:         3.995,55 KM sa PDV- om

 

Nakon uspješno završene e-aukcije sa kvalifikovanim ponuđačima, a s obzirom da je kriterij  za dodjelu Ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, i da je cijena prvorangirane ponude u okviru procjenjene vrijednosti predmetne nabavke,  Komisija za provođenje postupka javne nabavke je predložila Ugovornom organu da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i to prvorangiranog ponuđača d.o.o. “DELIĆ-SIGNALIZACIJA” Bihać i zaključi Ugovor.

 

S obzirom da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, “ i da je cijena prvorangirane ponude u okviru procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, Ugovorni organ je prihvatio  prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke  i odlučio  kao u dispozitivu  odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

 

 

Obrađivač:

Selma Bužimkić

           

OPĆINSKI NAČELNIK

Armin Halitović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: