Objava Javnog oglasa za javnu raspravu Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana za naselјeno mjesto Bratunac, lokalitet Borkovac u dnevnom listu

Datum objave: 17.07.2020. 13:32 / Izvor: Akta.ba, 18.06.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

-NAČELNIK-

 

Broj: 02-020-18-32/20

 Datum: 18.06.2020.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) i čl.67 Statuta opštine Bratunac („Sl.Glasnik opštine Bratunac" br.10/2017), u postupku javne nabavke usluga „Objava Javnog oglasa u dnevnom listu", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku usluga „Objava Javnog oglasa za javnu raspravu Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana za naselјeno mjesto Bratunac, lokalitet Borkovac u dnevnom listu", dodjelјuje se ponuđaču AD „GLAS SRPSKE" iz Banja Luke, za ponuđenu cijenu od 142,50 KM, bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču AD „GLAS SRPSKE" iz Banja Luke.

 

Član 3.

Ugovor će se zaklјučiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 („Službeni Bilten opštine Bratunac" br. 4/2014).

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

OBRAZLOŽENјE

Postupak javne nabavke usluga „Objava Javnog oglasa za javnu raspravu Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana za naselјeno mjesto Bratunac, lokalitet Borkovac u dnevnom listu" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-18-32/20 od 13.06.2020. godine.

Javna nabavka provedena u postupku direktnog sporazuma.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 150,00 KM.Pismeni zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču AD „GLAS SRPSKE" iz Banja Luke. Ponuda-predračun po upućenom pozivu br.83-733/2020 primlјen je 18.06.2020.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 142,50 KM.

Na osnovu dostavlјene ponude utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatlјivu cijenu za ovu javnu nabavku.

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nedelјko Mlađenović,dipl.inž.maš.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: