Odluka o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plaće 850 uposlenika za mart 2020. godine

Datum objave: 24.07.2020. 11:29 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

Odluka o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plaće 850 uposlenika za mart 2020. godine-17.07.2020.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), člana 28. stav (1) i člana 45. stav (1). Zakona o izvršavanju Budžeta Zenićko-dobojskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 24/19) i člana 10a. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/16 i 7/20), a u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 10/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 65. sjednici, održanoj dana 17.07.2020. godine, donosi

 

ODLUKU

o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 850 uposlenika za mart 2020. Godine

 

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se sredstva privrednim subjektima u iznosu od 172.550,00 KM (slovima: stotinusedamdesetdvijehiljadepetstotinapedeset konvertibilnih maraka) za subvencioniranje 50% najniže neto plate 850 uposlenika za mart 2020. godine.

 

Član 2.

(Realizacija sredstava)

Sredstva odobrena ovom odlukom realizovat će se nakon što Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine sa transakcijskog računa broj: 195-001-00000014-89 otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, izvrši prijenos sredstava na transakcijski račun Zeničko-dobojskog kantona broj: 1340100000017386 otvoren kod ASA banke dd Sarajevo.

 

Član 3.

(Ekonomski kod)

Nakon prijenosa sredstava, isplata odobrenog iznosa izvršit će se iz Budžeta Zeničko- dobojskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 24/19 i 7/20), sa razdjela 18 - Ministarstvo za privredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija «Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW sredstva", na depozitne račune korisnika sredstava i u iznosima utvrđenim u tabelama kako slijedi: 1- Pravna lica od rednog broja 1. do 67., 2 - Fizička lica bez uposlenika od rednog broja 1. do 71. i 3 - Fizička lica sa uposlenicima od rednog broja 1. do 94., koje čine sastavni dio ove odluke.

 

Član 4.

(Provođenje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, u okviru svojih nadležnosti.

 

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona".

 

Broj: 02-11-12225/20

Datum, 17.07.2020. godine

 

 

DOSTAVLJENO:

lx Ministarstvo za privredu,

lx Ministarstvo finansija,

lx Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, putem ministarstva,

lx Federalno ministarstvo finansija, Mehmeda Spahe 5, 71 000 Sarajevo, putem ministarstva,

lx „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona",

ixStručna služba Vlade - web stranica Vlade Zeničko-dobojskog kantona,

lx a/a. 

 

Tabela podnosioca zahtjeva kojima se odobravaju sredstva za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart, 2U20. godine

1. PRAVNA LICA

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos (KM)

1

"EDNA-M" d.o.o. Nemila, Patriotske Lige bb, Zenica; Specijalizirana prodavnica namještaja, opreme za rasvjetu i dr. Nemila, Patriotske Lige bb, Zenica

4218144580028

Raiffeisen Bank 1610550002280017

8

1.624,00

2

B.M.M. d.o.o. Zenica, Goraždanska 68, Zenica

PJ automehaničarska radionica-servis, Goraždanska 68

4218126330057

Raiffeisen Bank 1610550001740018

3

609,00

3

"AM TECHNOLOGY" d.o.o. Visoko, Hazima Dedića 15B, Visoko

4218614560002

BBI Banka 1413010009481086

3

609,00

4

"KANTIĆ -TOURISTIK" d.o.o. Tešanj, Vukovo 74, Tešanj

4218174730008

Raiffeisen Bank 1610400004660065

125

25.375,00

5

Privatna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje "MUMI", Mahala bb, Žepče

4218745310001

SparKasse Bank 1995100054640644

6

1.218,00

6

"PLANET OBUĆA" d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 27, Sarajevo; PJ, Kamberovića Polje bb, Zenica

4201125570089

UniCredit Bank 3383202266425573

4

812,00

7

"BAFFA" d.o.o. Tešanj, Patriotske lige bb, Tešanj

4218760030007

SberBank 1405011120045350

2

406,00

8

FORMA-AGD d.o.o. Zenica, Dr.

Adolfa Goldbergera 2, Zenica;

PJ 1 restoran "UŠĆE", Ušće 6, Zenica

4218840730018

ASA Banka 1340100000372697

15

3.045,00

9

"AGROCENTAR MBI" d.o.o. Tešanj, Titova bb, Tešanj

4218598340005

SparKasse Bank 1990460004844859

5

1.015,00

10

M-TIFA d.o.o. Vitez, Počulica bb, Vitez; PJ 1, Aska Borića 15a, Zenica

4236350380025

Raiffeisen Bank 1610550006410083

1

203,00

11

M-TIFA d.o.o. Vitez, Počulica bb, Vitez; PJ 2, Srpska mahala 45a, Zenica

4236350380033

Raiffeisen Bank 1610550006410083

2

406,00

12

"AUTO TRACK TRADE" d.o.o. Visoko, Čajengradska bb, Visoko

4200085980002

ASA Banka 1346001002275217

12

2.436,00

13

SASA-TRADE d.o.o. Doboj;

PJ 1 "MASS LIGHT", Tešanjka bb,

Usora

4400077090153

PBS Banka 1011610073075538

3

609,00

14

"DAICHMANN OBUĆA" d.o.o. Sarajevo, Franca Lehara 2, Sarajevo; PJ Zenica, Kamberovića polje bb, Zenica

4201813030128

UniCredit Bank 3386902296737791

11

2.233,00

15

"KA EM" d.o.o. Tešanj, Kraševo 75a, Tešanj

4218778240009

Raiffeisen Bank 1610000127770060

13

2.639,00

16

"MODEA" d.o.o. Zenica, Aska Borića

23, Zenica

4218204310009

ASA Banka 1340100000016707

1

203,00

 

17

"BENISA" d.o.o. Zavidovići, Čardak- Gostovići bb, Zavidovići

4218416170002

UniCredit Bank 3389002206477634

13

2.639,00

 

18

"MATRIX" d.o.o. Zavidovići, Stjepana Radića 35, Zavidovići

4218431560003

UniCredit Bank 3389002209522561

2

406,00

 

19

Privatna predškolska ustanova 'TERIHA SULTAN", Mustafe Čuševića bb, Zenica

4219063010002

Ziraat Bank 1861610310512512

7

1.421,00

 

20

IMTEC d.o.o. Sarajevo, Bosanski put bb, Ilijaš, Sarajevo; PJ Kakanj, Alije Izetbegovića 37, Kakanj

4200918780258

BBI Banka 1410010000522607

1

203,00

 

21

IMTEC d.o.o. Sarajevo, Bosanski put bb, Ilijaš, Sarajevo; PJ Tešanj, Poslovna zona Bukva 9, Tešanj

4200918780088

BBI Banka 1410010000522607

1

203,00

 

22

IMTEC d.o.o. Sarajevo, Bosanski put bb, Ilijaš, Sarajevo;

PJ Zenica, Trg Alije Izetbegovića 69B, Zenica

4200918780169

BBI Banka 1410010000522607

4

812,00

 

23

"FRIGO-ELEKTRONIK" d.o.o. Žepče, Stjepana Tomaševića bb, Žepče

4218441010001

Raiffeisen Bank 1610750004100018

2

406,00

 

24

"BADNJAR" d.o.o. Žepče, Luke bb, Zepče

4218645440005

Raiffeisen Bank 1610750007050079

7

1.421,00

 

25

JOLE-PROMET d.o.o. Žepče,

Lupoglav bb, Žepče;

PJ "SNACK JOLE", Prva bb, Žepče

4218957500013

SparKasse Bank 1995100039846204

1

203,00

 

26

SDM PROM d.o.o. Doboj Istok, Klokotnica bb, Doboj Istok; PJ Autodijelovi br 1, Žabljak bb, Usora

4210180660029

NLB Banka 1321802015190003

2

406,00

 

27

AUTOMERC ŠKORO d.o.o. Kiseljak, Sarajevska cesta 71, Kiseljak; PJ Visoko, Sarajevska cesta bb, Visoko

4236055200074

IntesaSanPaolo Bank 1542602001966690

4

812,00

 

28

"AUTO BOT1Ć" d.o.o. Breza, Potkraj bb, Breza

4218231040005

Vakufska Banka 1602000000812689

5

1.015,00

 

29

BRILL COSMETDC d.o.o. Zenica, Bistua Nuova 5a, Zenica; PJ Beauty studio "BUBAMARA", Mehmedalije Tarabara 14, Zenica

4218857200012

Raiffeisen Bank 1610000119220092

9

1.827,00

 

30

VELON d.o.o. Brčko, Dubrave bb, Brčko; PJ "VELON-1", Prvabb,

Žepče

4600191260025

Addiko Bank 5520250000427384

1

203,00

 

31

DELIBASIC-POLIURETANI d.o.o. Kakanj, Bjelavići bb, Kakanj; PJ "MOJ SAN prodajni salon br. 3", Čatići bb, Kakanj

4218185260089

IntesaSanPaolo Bank 1542602000630030

18

3.654,00

 

 

 

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za- subvenciju

Iznos ( (

(KM)^

32

"EKINOVIČ" d.o.o. Zenica, Huseina Kulenovića 21, Zenica

4218597450001

Vakufska Bank 1604200042610461

3

609,00

33

"ALLGAU" d.o.o. Usora, Alibegovci bb, Usora

4218453290000

PBS Banka 1011610051932448

2

406,00

34

AUTO-MILOVANOVIC d.o.o. Banja Luka, Dušana Subotića 6, Banja Luka; PJ "AUTO PARTS 1015", Rosulje bb, Tešanj

4400790760223

SberBank 5671621100810174

5

1.015,00

35

HARI d.o.o. Novi Travnik, Mehmeda Spahe ЗН, Novi Travnik; PJ maloprodaja 12, Bistua Nuova bb, Zenica

4236001530141

UniCredit Bank 3389002206505279

7

1.421,00

36

ELTA d.o.o. Tešanj, Lepenica br. 27,

Tešanj

4218698480009

Raifeisen bank 1610000019470142

1

203,00

37

ELTA d.o.o. Tešanj- Podružnica Tešanj ka Usora Tešanj ka bb

4218698480092

Raifeisen bank 1610000019470142

2

406,00

38

"BEĆIROVIĆ" d.o.o. Donja Golubinja bb Žepče

4218612190003

BBI banka 1414155320009869

2

406,00

39

"MUKI" d.o.o. JELAH-Tešanj -PJ Prodavnica odjeće Tešanj- Vladimira Preloga bb Tešan j

4218306740105

Ziraat bank 1860001053562032

18

3.654,00

40

"MUKI" d.o.o. JELAH-Tešanj - PJ Prodavnica maloprodaja obuće br.5 Tešanj Jelah Vladimira Preloga bb

4218306740075

Ziraat bank 1860001053562032

5

1.015,00

41

"MUKI" d.o.o. JELAH-Tešanj -PJ Caffe bar Jelah Vladimira Preloga bb Tešanj

4218306740121

Ziraat bank 1860001053562032

2

406,00

42

Društvo za trgovinu i usluge "FRISECO" d.o.o. Prve zeničke brigade 1 C Zenica

4218687440005

Unicredit banka 3385802219532927

3

609,00

43

"POLj OPRTVREDNICENTAR- KESTEN" d.o.o.Radnička bb Zavidovići

4218506240000

Raiffeisen bank 1610750005260041

7

1.421,00

44

"BRAČKAN" d.o.o. Jelah Tešanj, Husein Kapetana Grdašćevića bb

4218618800008

Privredna banka Sarajevo 1011610000057139

2

406,00

45

"Mobil Com" d.o.o. Masarikova 35 Zenica

4218664580004

Intesa Sanpaolo Banka 1542602001651925

3

609,00

46

Tema Retail BA d.o.o.-Podružnica Zenica, Kamberovića bb Zenica

4201580690084

Unicredit banka 3387202200141393

17

3.451,00

47

PPU "Malatratinčica" Odmut br.ll A Zenica

4219029770006

Unicredit banka 3385802253153612

9

1.827,00

48

UGOSTITELjSKO, USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "EON-B" d.o.o. UVOZ-IZVOZ Zenica, Crkvice 7A

4218402970006

Intesa Sanpaolo banka 1549995000078841

2

406,00

 

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj — računa

Broj radnika za

subvenciju

Iznos

(KM)

49

Trgovinsko društvo "AUTO.REDD" d.o.o. Visoko, Muhašinovići 54 Visoko

4218555880006

Privredna banka 1011700073061614

2

406,00

50

"B Đ-COMPANY" d.o.o. Breza, Bosanska bb Breza

4218466860000

Vakufska banka 1601090000010496

2

406,00

51

"BAŠAK" d.o.o. Srebrenik Podružnica broj 1 Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I

17 Zenica

4210110700015

Ziraat bank 1860001062222095

3

609,00

52

"IRTIHAL" d.o.o. Zenica PJ Caffe bar- Stara čaršija, Stara Čaršija 23 Zenica

4218497400015

ASA banka 1340100000216236

2

406,00

53

"AUTO KUĆA - BEiĆA" d.o.o. Žepče, Stjepana Radića 8 Žepče

4218178720007

Sparkasse Bank 1990510007648981

1

203,00

54

PROFIL GROUP d.o.o. Zenica - PJ " Caffe bar-Slastičarnica" Trg A.Izetbegovića 64 Zenica

4218855090015

Procredit bank 1941127778500173

6

1.218,00

55

"ZE-TRANS" d.o.o. Zenica PJ "ZE- TRANS CAFFE" Donja Golubinja bb

Žepče

4218675600015

Raiffeisen bank 1610550016440077

2

406,00

56

Trgovinsko transportno društvo "SENI BUS" d.o.o. Maglaj Liješnica bb

Maglaj

4218728900008

ASA banka 1340600000408659

9

1.827,00

57

TELESOFT COMPUTERS d.o.o. Kraševo bb Tešanj

4218425590006

Raiffeisen bank 1610400005480006

2

406,00

58

"GOLD" d.o.o. Zenica, Aska Borića 23 C Zenica

4218286370004

Raiffeisen bank 1610550002360042

7

1.421,00

59

"VULECCO" d.o.o. Banja Luka,PJ "VULECCO" br. 1 Tešanj, Kraševo bb

4402154680018

Sberbank 1405010010654313

2

406,00

60

ADIS d.o.o. Tešanj Piljužići bb Tešanj

4218885590004

Sparkasse bank 1994600031325458

6

1.218,00

61

JYSK d.o.o. Podružnica Tešanj

Kraševo

4201488880110

Unicredit bank 3386902239397890

5

1.015,00

62

Privredno društvo zea proizvodnju, promet i usluge "GUMA MONT" d.o.o. Bulevar kralja Tvrtka I Zenica

4219057800000

Raiffeisen bank 1610000230190032

5

1.015,00

63

INTERSPORT BH Trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, Podružnica Zenica I, Zenica, Ul.Trg A.Izetbegovića 73

4202156400170

NLB banka 1322602016048510

6

1.218,00

64

INTERSPORT BH Trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tešanjka I, Usora UL. Magistralni put M4 bb

4202156400145

NLB banka 1322602016048510

4

812,00

65

"ZOVKO AUTO" d.o.o., TRGOVINA NA MALO DIJELOVIMA I PRIBOROM ZA MOTORNA VOZILA, Goliješnica bb, Žepče

4236030120149

Raiffeisen bank 1610750002870058

1

203,00

66

ZOVKO AUTO d.o.o., CAFFE BAR "ZOVKO", Goliješnica bb, Žepče

4236030120173

Raiffeisen bank 1610750002870058

1

203,00

 

67

Prometno društvo "PROMETNIK" d.o.o. Zepče, Anke Topić bb, Zepče

4218186070003

Raiffeisen bank 1610750004180043

9

1.827,00

 

UKUPNO

456

92.568,00

 

 

2. FIZIČKA LICA BEZ UPOSLENIKA

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos (KM)

1

Frizerski salon "ASI", vi. Alkaz Muamera, Šije 2, Tešanj

4320251530008

Ziraat Banka

1

203,00

2

1JR "PIKADON", vi. Bakšić Kemal, Ulica Maršala Tita 57, Zenica

4319980850006

Vakufska Banka 1605010000080528

1

203,00

3

Trgovac pojedinac "STUB", vi. Adilović Senada, Maršala Tita 48, Zenica

4319342060006

BBI Banka 1413555320008153

1

203,00

4

Frizerski obrt "A.Z.", vi. Zukić Amir, Branilaca bb, Olovo

4319982630003

UniCredit Bank 3384302222797537

1

203,00

5

TR-specijalizirana prodavaonica "AZURA", vi. Halilović Edin, Mehmed paše Sokolovića 10/2, Zavidovići

4319740460006

Raiffeisen Bank 1610000127270025

1

203,00

6

TR "BOKS 825", vi. Nermina Šabanović, Gazi husrev- begova bb, Zavidovići

4320277680008

ASA Banka 1347311003337447

1

203,00

7

TR "CHICAGO", vi. Bašić Nedim, Kralja Tvrtka 1, Visoko

4318124290001

UniCredit Bank 3389002203839622

1

203,00

8

Trgovina na malo osobnim radom izvan prodavaonice "SUANA", vi. Agitović Mensur, Arnautovići 27, Visoko

4320283810002

SparKasse Bank 1994740045532459

1

203,00

9

Trgovina na malo osobnim radom izvan prodavaonice "FAST", vi. Sukrija Fikret, Kula Banjer 26 Visoko

4320158240008

SparKase Bank 1994740011478766

1

203,00

10

Restoran-sobe za iznajmljivanje "PANORAMA", vi. Kopić Zlatan, Sarajevska bb, Olovo

4319315840008

UniCredit Bank 3384302222597717

1

203,00

11

UR aščinica "KING", vi. Karalić Alma, Donje Moštre bb, Visoko

4320354420006

SparKasse Bank 1994740047150322

1

203,00

 

 

R.hr.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj—

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos

(KM)

12

Frizerski obrt "SOLIDNOST", vi. Amira Džogić, Branilaca bb, Olovo

4318182730003

UniCredit Bank 3389002200195041

1

203,00

13

Obrt "PINJIC", vi. Admir Pinjić, Olovske luke bb, Olovo

4319958680008

UniCredit Bank 3384302222787740

1

203,00

14

TR "ELLTECH", vi. Karavdić Mevlana, Branilaca 63, Visoko

4320379170004

ASA Banka 1346001003672114

1

203,00

15

TR "AUTOPRODAJA 10", vi. Huseljić Neđad, Tušnjići 40, Visoko

4319992270005

SparKasse Bank 1994740039882209

1

203,00

16

TR "AMRA", vl.Islambegović Amra, Alije Izetbegovića 11, Visoko

4320370460000

SparKasse Bank 1994740047364595

1

203,00

17

Trgovac pojedinac "BOKS 715" vi. Delić Marica, Tržnica Zavidovići

4319856680003

Raiffeisen Bank 1610000157350016

1

203,00

18

Trgovac pojedinac, Mujkić Mirza, Maršala Tita 48, Zenica

4319876950007

SparKasse Bank 1995130021250963

1

203,00

19

Fast food "ZUKIC", vi. Zukić Samira, Travnička cesta bb, Zenica

4320006060004

SparKasse Bank 1995130034040607

1

203,00

20

Tgovac pojedinac Pedljak Dževad, Goraždanska bb, Zenica

4320390490002

Raiffeisen Bank 1610000235490015

1

203,00

21

SUR "GOLF" vi. Begić Adnan, Vrbovik 36, Breza

4319341760004

UniCredit Bank 3385702217238200

1

203,00

22

Trgovac pojedinac, vi. Halilović Zikreta, Maršala Tita 48, Zenica

4319866480002

ASA Banka 1340100000409945

1

203,00

23

Optičarska djelatnost, vi. Hadžić Vedran, Osmana Pobrića bb, Tešanj

4319949690009

Raiffeisen Bank 1610000169540006

1

203,00

24

UR BISTRO "BUMERANG NO 1", vi. Očuz Denijal, Uvorići bb, Visoko

4319710470007

Intesa Sanpaolo banka 1542602005289134

1

203,00

25

Frizerski salon "NUDŽEJMA", vi. Litrić- Grahić Nudžejma, Donje Rosulje bb, Visoko

4320345940005

SparKasse Bank 1994740046912672

1

203,00

26

UR Fast food "BREŠČIĆ", vi. Breščić Mirzeta, Dobrinje bb, Visoko

4320343140001

SparKasse Bank 1994740046853502

1

203,00

27

Trgovac pojedinac, Karić Elvedina, Maršala Tita 48, Zenica

4320071390003

BBI Banka 1413555320020278

1

203,00

28

TR "KRISTAL", vi. Gačan Emina, Sebilj bb, Visoko

4319352020002

SparKasse Bank 1990470050567603

1

203,00

 
 

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne bankeXbroj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos —

(KM)

29

Trgovina na malo osobnim radom izvan prodavaonice, vi. Kasap Emira, Maršala Tita 48, Zenica

4320107760007

UNION Banka 1027110000014460

1

203,00

30

Muški frizerski salon "HN", vi. Adnan Malićbegović, Stjepana Tomaševića bb, Žepče

4319055830003

SparKasse Bank 1995100076686707

1

203,00

31

Frizerski salon "ILDA", vi. Ilda Mušinović, Sarajevska bb, Žepče

4319533320008

Raiffeisen Bank 1610550028080077

1

203,00

32

Suhomesnati proizvodi "BENO", vi. Eldin Alajbegović, Gradska tržnica, Žepče

4319958250003

Raiffeisen Bank 1610000171130030

1

203,00

33

Trgovina na malo osobnim radom izvan prodavaonice, vi. Dedić Malik, Goraždanska bb, Zenica

4320309040006

UNION Banka 1027110000032114

1

203,00

34

TR "T.A.A.", vi. Varupa Tejiba, Maršala Tita 48, Zenica

4319878730004

ASA Banka 1340100000409654

1

203,00

35

"THE WORKOUT ZONE- HEALTH END FITNESS CENTER", vi. Hrnjić Semir, Mustafe Cemana 66, Tešanj

4320385570006

Ziraat Bank 1861440310516643

1

203,00

36

TR "ORHIDEJA", vi. Ivona Ljevak, Zvijezda bb, Vareš

4318365730002

UniCredit Bank 3385802224070781

1

203,00

37

Frizerski salon "AFRO", vi. Jelena Ivešić, Stjepana Tomaševića bb, Žepče

4319999100008

UniCredit Bank 3383102256034162

1

203,00

38

TR "KLAS-KOVACEVIC", vi. Bejnamin Kovačević, Begov Han bb, Žepče

4320338140001

SparKasse Bank 1995100046813423

1

203,00

39

Caffe-bar "AG", vi. Amer Grabus, Mjestova Ravan bb, Žepče

4320265910008

ASA Banka 1347601003323804

1

203,00

40

"DINA", vi. Elvedina Ridžal, Prva bb, Žepče

4320380340002

ASA Banka 1347601003684644

1

203,00

41

STR "EM", vi. Enaz Tokalić, Anke Topić bb, Žepče

4320254120005

Raiffeisen Bank 1610000212460081

1

203,00

42

"AUTOPRIJEVOZNIK DELIĆ", vi. yehid Delić, Ozimica bb, Žepče

4320004280007

Raiffeisen Bank 1610000179340013

1

203,00

43

Restoran "OAZA", vi. Ljubović Hajrija, Bukovik bb, Žepče

4318593360002

SparKasse Bank 1990510007800980

1

203,00

 

 

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

10 broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos (KM)

44

OR "N-STYLE", vi. Grošo Namir, Alije Izetbegovića 136, Breza

4319737080006

Vakufska Banka 1601090000009332

1

203,00

45

Trgovac pojedinac, Dogan Nahid, Maršala Tita 48, Zenica

4320302110009

ASA Banka 1344811003421380

1

203,00

46

TR "WWW SHOP", vi. Hajra Nalić, Prva bb, Žepče

4318677030008

Raiffeisen Bank 1610550014610075

1

203,00

47

Obrt-muški frizerski salon "SAMTA", vi. Kvakić Sanita, Dobrinje bb, Visoko

4320332700005

SparKasse Bank 1994740046870574

1

203,00

48

Trgovačka radnja "PAPADZINI AUTO" vi. Hrustić Asmir Zenica, Avde Smajlovića bb

4320317060008

ASA banka 1344811003442429

1

203,00

49

Stomatološka ordinacija "dr.Meškić", vi. Meškić Jasmin, Ulica prva bb Žepče

4320016880000

Sparkasse banka 1995100034313130

1

203,00

50

TR "BIG BEN" vi. Gladan Benjamin M.Tita 38 ženica

4318364760005

Union banka 1020100000005935

1

203,00

51

Butik "МАША" vi. Maida Efendić, Prva bb Zeče

4320255710007

Raiffeisen bank 1610000216940026

1

203,00

52

Trgovac pojedinac Karić Mersiha, ul. Ibrahima Hanumića br. 16 Zenica

4320053730000

Union Banka 1027110000010677

1

203,00

53

UR Caffe bar "ROCKY" vi. Zukan Ahmed, Podvinci bb Visoko

4319542150000

Unicredit bank 3389002203839622

1

203,00

54

TR "REA" vi. Ganić Rusmir, Caršijska bb Visoko

4319155460009

Unicredit bank 3385702217231995

1

203,00

55

TR BUTIK "TRENDY" vi. Hindija Suad, Branilaca bb Visoko

4319019520006

Raiffeisen bank 1610150006360051

1

203,00

56

TR "NOVA TRGOVINA " vi. Dedić Nasiha, Bijela Džamija br. 6. Visoko

4320268850006

Ziraat bank 1861640310432534

1

203,00

57

UR FAST FOOD "KARO" VL. Babović Emin, Branilaca 21 Visoko

4319843430008

Sparkasse Bank 1994740021122215

1

203,00

58

UR Fast food "DOKTORI I ČAROBNJACI" vi. Uzunalić Edin, Branilaca 19 Visoko

4319907420001

Sparkasse Bank 1994740021794328

1

203,00

59

Trgovac pojedinac Efendić Zarifa, Maršala Tita 48 Prodajni boks 51 Zenica

4320338810007

Union Banka 1027110000034248

1

203,00

 

 

R.br,

Naziv firme, vlasnik i sjedište

Ш broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos (KM)

60

Autodijelovi "TOP GEAR" vi. Džankić Ermin, Bilmišće 109 Zenica

4320368480001

Raiffeisen bank 1610000231660067

1

203,00

61

Trgovac pojedinac "AIDA" vi. Novković Aida, Ul.M.Tita 48 Tržnica na malo boks 95 Zenica

4319899900007

Intesa Sanpaolo banka 1542802007279176

1

203,00

62

TR "MEDINA CITY" vi. Cehajić Mirnesa A.Izetbegovića 53 Visoko

4320226420001

BBI bank 1413565320033227

1

203,00

63

Frizerski salon "ELVEDINA" vi. Uzunalić Elvedina, Loznik

26 Visoko

4320142160004

BBI banka 1413565320030511

1

203,00

64

TR "MELI" vi. Selimović Muamer, A.Izetbegovića bb blok B Zavidovići

4320373300003

Raiffeisen bank 1610000232200066

1

203,00

65

Auto servis "JASMIN" vi. Spahić Jasmin pehare 213, Zenica

4320207550000

Sparkasse bank 1995120041514603

1

203,00

66

Pokretna radnja "SARA" vl.Hatidža Agič Gradska tržnica Zepče

4320089410001

ASA banka 1347601002778761

1

203,00

67

Beauty studio "DIVINE" vl.Emina Abdulah Ul.Stjepana Radića bb Zepče

4320080200004

Unicredit bank 3383102256067142

1

203,00

68

TRGOVINSKA DJELATNOST "IN STYLE" vi. Halima Kamerić, Begov Han bb Zepče

4319260410009

Sparkasse bank 1995100076543050

1

203,00

69

U.R. FAST FOOD "СНПХГ vi. Puščul Beniamin, Branilaca 14, Visoko

4320311020004

Sberbank 1406021120017218

1

203,00

70

TR "COOL" vi. Omanović Mahira, Branilaca br. 37, Visoko

4319821030006

Unicredit bank 3385702218829585

1

203,00

71

Trgovac pojedinac Baličevac Amira, Maršala Tita 48, tržnica na malo-sto br. 1,2,3, Zenica

4319957870008

Vakufska banka 1605010000080140

1

203,00

 

UKUPNO

71

14.413,00

 

 

3. FIZIČKA LICA SA UPOSLENICIMA

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos (KM)

1

Caffe-bar "ČETVORKA", vi. Bošnjak Admir, Kulin bana 6, Zenica

4319307820006

ASA Banka 1340100000394231

2

406,00

2

UR caffe-bar "AZZURA", vi. Radić Bruno, Aska Borića bb, Zenica

4319154730002

ASA Banka 1340100000284427

3

609,00

3

Dječija igraonica "BUBAMARAC", vi. Maličbegović Albinka, Kamberovića čikma bb, Zenica

4320326050007

SberBank 1406011120029295

3

609,00

4

Privatna stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem, dr. Asmir Bašić, Stjepana Radića 31, Zavidovići

4319352610004

UniCredit Bank 3384202214648572

1

203,00

5

Frizerski salon "NINA-R", vi. Omić Nihada, Gazi husrev begova 1, Zavidovići

4319428370008

UNION Banka 1020320000031726

2

406,00

6

UR "SAN REMO", vi. Cosić Izeta, Zlatnih ljiljana bb, Zavidovići

4320327530002

ASA Bank 1347311003483141

4

812,00

7

TR poklon shop "AMEA", vi. Zahirović Ajkuna, Branilaca bb, Visoko

4319643930006

SparKasse Bank 1990470058280752

2

406,00

8

TR "AKCIJA TECH", vi. Buko Emir, Donja Zimča bb, Visoko

4320311880003

Ziraat Bank 1861650310457511

2

406,00

9

TR "EM", vi. Zahirović Emina, Branilaca bb, Visoko

4319886830000

SparKasse Bank 1994740021452888

2

406,00

10

UR restoran "IBRIŠEVIĆ", vi. Ibrišević Emina, Zanatski centar "SEBILJ 1", Visoko

4319679020006

SparKasse Bank 1990470059033957

4

812,00

11

UR Caffe bar "ČURTIN HAN", vi. Ćurtović Razija, Goduša bb, Visoko

4320288880009

SparKasse Bank 1994740045588913

2

406,00

12

UR fast food-buregdžinica "FRESH", vi. Kriještorac Safet, Branilaca 19, Visoko

4319618740006

BBI Banka 1413565320025855

4

812,00

13

ur Caffe bar "MARLEY", vi. Hakulija Adi, VIII16, Visoko

4320078560001

Ziraat Bank 1861640310310411

4

812,00

14

TR "MIRIS ORIJENTA", vi. Šaćirović Mirnesa, Adema Omahića 2, Tešanj

4320283060003

Ziraat Bank 1861440310438849

2

406,00

15

UR FAST FOOD "BELMA" vi. Hindija Belma, OŠ "Mula Mustafa Bašeskija", Visoko

4320031090007

Sberbank 1406021120011980

2

406,00

16

UR FAST FOOD "MAMBO" vi. Greda Denin, Mule Hodžića br. 14, Visoko

4319618310001

SparKasse bank 1990470057654811

2

406,00

17

TR "ZLATARA-NERMINA" vi. Hadžimehanović Nermina, Branilaca | bb, Visoko

4318965090007

SparKasse banka 1990470058458553

2

406,00

 

18

SZR Frizerski salon "VASVIJA", vi. Očuz Vasvija, Sebilj bb. Visoko

4318508510009

SparKasse Bank 1990470004544110

2

406,00

19

UR restoran-caffe bar "NAFAKA", vi. Salkić Edib, Šareni Hanovi bb, Visoko

4320326640009

SparKasse Bank 1994740046379948

4

812,00

20

UR Cevabdžinica "IHTIJAREVIC", vi Ihtijarević Faris, Čaršijska bb, Visoko

4319964570001

SparKasse Bank 1994740039173333

10

2.030,00

21

TR Butik "MERI", vi. Jusufbegović Mejra, Čaršijska 28, Visoko

4319937680008

SparKasse Bank 1994740038694347

2

406,00

22

UR Pizzeria "MILANO", vi. Kadić Hasija, Alije Izetbegovića bb, Visoko

4319315760004

SparKasse Bank 1990470095324761

5

1.015,00

23

UR Slastičarnica "GELATO CAFE", vi. Zečević Selma, Alije Izetbegovića 5, Visoko

4320027140008

BBI Banka 1413565320029735

3

609,00

24

UR Fast food "MAK DONER", vi. Handžić Semir, Čaršijska 29, Visoko

4320263460005

IntesaSanPaolo Bank 1542802011443289

7

1.421,00

25

Vulkanizerska radnja, vi. Memagić Salem, Tuzlanska bb, Olovo

4318207150007

UniCredit Bank 3389002209950622

3

609,00

26

UR fast-food "URBAN-GRILL", vi. Gafurović Armin, Maršala Tita 56, Zenica

4319280520005

ASA Banka 1340100000302954

6

1.218,00

27

"BELLA", vi. Zahida Binakaj, Žabljak bb, Usora

4320020300000

PBS Banka 1011610071708323

3

609,00

28

Fast food "ZS 2", vi. Osmančević Dženana, Željeznička 19, Zenica

4320308820008

ASA Banka 1344811003695211

3

609,00

29

TR "TIFANERO", vi. Šaćiragić Latifa, Prva bb, Žepče

4318992490009

Raiffeisen Bank 1610750005440073

2

406,00

30

Zubotehnički laboratorij, vi. Mujanović Benjamin, Ilijasa Smajlagića 1, Maglaj

4319761380002

Raiffeisen Bank 1610000131000063

2

406,00

31

Fast food "DZINIC", vi. Džinić Nusreta, Zelena pijaca 2, Žepče

4319475610009

SparKasse Bank 1995100021936415

2

406,00

32

Caffe bar "MACAO", vi. Adis Sačić, Zagrebačka bb, Žepče

4319537400006

Raiffeisen Bank 1610550028270003

3

609,00

33

Frizersko-kozmetički salon "AMY", vi. Amela Šehić, Abdul vehab llhamije bb, Žepče

4319391940003

SparKasse Bank 1995100051768765

2

406,00

34

TR "OAZA", vi. Zerdo Belma, Čaršijska 16, Visoko

4318919810003

SparKasse Bank 1990470006006967

4

812,00

35

Tradicionalni obrt "AJNUR", vi. Paučinac Armin, Fakultetska 2A, Zenica

4320207800006

ASA Banka 1344811003055593

2

406,00

36

Trgovina na malo rabljenom robom "NAZI", vi. Novalić Nazifa, Krivajska bb, Zavidovići

4319587680000

Raiffeisen Bank 1610000143070064

1

203,00

37

Frizerski salon "KRISTINA", vi. Kristina Slišković, Lug bb, Žepče

4320325830009

Raiffeisen Bank 1610000224080002

2

406,00

 

-R.br.

Naziv ftrme, vlasnik i sjedište -

Ш broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za- subvencfju

Iznos ft (KM)

38

CafFe bar "РОЊГГ, vi, Sulejman Jusufović, Begov Han bb, Žepče

4318617720005

SparKasse Bank 1990510007650921

2

406,00

39

Stomatološka odrinacija "Dr AM1R MALIĆBEGOVIĆ", Luke bb, Žepče

4319575670009

SparKasse Bank 1995100056823532

2

406,00

40

TR "BH MISK", vi. Gagula Anes, Alije Izetbegovića 5, Visoko

4319691150004

SparKasse Bank 1990470059364921

3

609,00

41

UR Caffc-bar "R.OYAL", vi. Suljić Ermin, Alije Izetbegovića, Lamela niz "A", Kakanj

4320378870002

SparKasse Bank 1995110047522056

3

609,00

42

Caffe bar "PICCADILLY" vi. Suljaković Senad, Aleja Ljiljana Maglaj

4318041320006

Sparkasse bank 1994620023279889

3

609,00

43

UR FAST FOOD" NJAM NJAM" vl.Fcjzić Alma, Šareni Hanovi -Donje Moštre br.5.Visoko

4320093010000

Sparkasse Bank 1994740010586754

4

812,00

44

UR BOSANSKA KAFANA "SM" vi. Muratović Mufida, ul. Buci BR.35 Visoko

4319959060003

Sparkasse Bank 1994740039107179

3

609,00

45

UR PIZZERIA-CAFFE BAR "DUBAJT vi. Smajić Emir

4320362100002

Sparkasse Bank 1994740047222005

2

406,00

46

TR " SAHARA" vi. Husginović Tajson, Kakanjska br,24 Visoko

4320351240007

Sparkasse Bank 1994740047183884

3

609,00

47

Obrt "THE GLAMROOM AMILA" vi. Vranac Mehmed, Donje Rosukje br. 48. Visoko

4320377390007

Sparkasse Bank 1994740047493314

1

203,00

48

Frizersko kozmetički salon "ENISA" vi. Buza Enisa, Donje Moštre bb Visoko

4319947300009

Ziraat Bank 1861650310502034

2

406,00

49

UR Buregdžinica "ZVRK", vi. Tajić Amina, Trg Džemala Bijedića bb Visoko

4319715600006

Sparkasse Bank 1990470030072861

3

609,00

50

TR "LOGIN" vi. Hodžurda Eldin, Kakanjska 20 Visoko

4319851290002

Unicredit bank 3385702218951514

3

609,00

51

UR CAFFE BAR "MAGAZA" vi. Iširlija Mehmed, Branilaca broj 39, Visoko

4320074650006

Sparkasse Bank 1994740010159857

2

406,00

52

UR FAST FOOD "BUCI" vi. Kubat Mersiha, Prostor školske kuhinje u OŠ "Alija Nametak", naselje Buci, Visoko

4320070580003

Sparicasse Bank 1994740035564351

2

406,00

53

UR Caffe bar "BIG STORY" vi. Akšamović Amela, Donje Moštre bb Visoko

4320005760002

ASA Banka 1346001002270755

3

609,00

54

ur Ceffe bar "HAREM" vi. Hasečić Nermin, Musala br.l Visoko

4320301220005

Sparkasse Bank 1994740045861968

2

406,00

55

UR Pizzzeria-Restoran-Caffe bar "VERDI" vi. Karavdić Sead, Branilaca 61 Visoko

4319397980007

Sparkasse Bank 1990470051894466

3

609,00

 

 

 

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj računa

Broj radnika za subvenciju

Iznos (KM) (

56

UR -Kantina "OPSTINA" vi. Hadžić Šemsa, M. Paše Sokolovića bb Zavidovići

4318654170007

Unicredit bank 3389002203843017

2

406,00

57

Fast food "MAGISTRALA" vi. Muhamed Hankić, Rosulje bb Tešanj

4319101530001

Sparkasse Bank 1990460004808775

7

1421,00

58

UR BISTRO "ROŠTILJ KOD IBRE", vi. Nazifović Edin, Muhameda Hadžajlića br. 10. Visoko

4319415470003

Sparkasse Bank 1990470052746029

5

1.015,00

59

UR Fast food "BELLA" vi. Mmeišević Nermin, Stjepana Radića 11 ZAVIDOVIĆI

4318241840004

UnionBanka 1028410000002852

6

1.218,00

60

UR Fast food -catering "KOLE 1" vi. Kolinda Adis, Muhašinovići bb Visoko

4320225020000

Sparkasse Bank 1994740041982259

5

1.015,00

61

UR Caffe bar "BENO" vi. Numanović Omer, Topuzovo polje bb Visoko

4319201910006

Sparkasse Bank 1990470056853688

2

406,00

62

UR Fast food "KASE" vi. Sarač Dženana, Hazima Dedića 24 Visoko

4319345670000

Sparkasse Bank 1990470050446062

2

406,00

63

UR Fast food "AMMAR" vi. Cosić Ajla, Donja Zimća bb Visoko

4320289000002

Sparkasse Bank 1994740045588622

2

406,00

64

TR "AM-SHOP" vi. Bećković Adnan, Kakanjska bb Visoko

4320280980004

Sparkasse Bank 1994740045513447

3

609,00

65

Disco klub-Caffe bar "Centar" vi. Anica Nikić, Zabljak bb Usora

4318921630004

ASA banka 1340100000239225

4

812,00

66

STR Fast food "ZEMA" vi. Duvnjak Asim, Obalni bulevar bb Zenica

4318659050000

Unicredit bank 3389002209345051

6

1.218,00

67

Fast-food "LIDER" vi. Koluh Azra, Kamberovića čikma bb Zenica

4319228950000

Intesa Sanpaolo banka 1542602001447934

1

203,00

68

BISTRO "KARUŠE" vi. Begajeta Buljubašić, Matuzići bb Doboj Jug

4318232690008

Sparkasse bank 1990460003583083

3

609,00

69

Stomatološka ordinacija "Kovačević" dr.Kovačević Muamer, A.Izetbegovića Lamela 3 Zavidovići

4319569780005

Unicredit banka 3384202214727918

2

406,00

70

Slastičarnica "KRISTAL" vi. Mušović Nihad, Bulevar kralja Tvrtka 13 Zenica

4318004980004

Sberbank 1406011120018916

12

2.436,00

71

Fast FOOD "JAMBO" vi. Gazić Rusmir, Londža 2 Zenica

4320299140007

ASA banka 1344811003415948

3

609,00

72

Stomatološka ordinacija vl.Mustafa Sammak Zenica, Talića brdo I A

4318475670005

Sberbank 1406011120023281

3

609,00

73

UR Cevabdžinica "BESLIC II" vi. Bešlić Mubera Prve zeničke brigade 60 Zenica

4318665530005

Vakufska banka 1604200042315775

14

2.842,00

74

Cevabdžinica "BESLIC" vi. Bešlić Nedim Zenica Travnička cesta 45

4319753440004

Vakufska banka 1605010000076648

17

3.451,00

 

 

ЗМ-

R.br.

Naziv firme, vlasnik i sjedište

ID broj

Uvjerenje komercijalne banke i broj- računa

Broj radnika za

subvenciju

Iznos (KM)

75

Restoran "LOVAC" vl.Ejup Enver, Topčić Polje 132 Zenica

4319817430008

NLB banka 1323002015965749

3

609,00

76

Čevabdžinica "AJŠA" vl.Kavaz Aida, Strosmajerova 1 Zenica

4319409070001

Vakufska banka 1605010000061225

4

812,00

77

UR restoran "ADA" vi. Pivić Albin,

Ušće 10 Zenica

4319828800001

Raiffeisen bank 1610000149350038

11

2.233,00

78

CAFFE BAR "ELEGANCE" vl.Popović Predrag Prva bb Žepče

4318312610005

Raiffeisen Bank 1610750000760017

2

406,00

79

Caffe bar "GLAMUR" vi. Elvedin Selimović, Zelena pijaca bb Žepče

4320247690009

ASA banka 1347601003234661

2

406,00

80

Zdravljak "POBJEDA" vi. Sejmenović Armin Bukva bb Tešanj

4319986970003

Sberbank 1405011120043022

5

1.015,00

81

TR- specijalizirana prodavnica PAHULJICA vi. Burić Šemsa, Mehmed paše Sokolovića bb Zavidovići

4319834360005

Raiffeisen bank 1610000151140076

3

609,00

82

UR FAST FOOD "HAR1" vl.Husić Hana, dr.Pinkasa Bandta bb Zavidovići

4318624690006

Union banka 1028410000009545

5

1.015,00

83

UR fast food "SEJMEN" vi. Kurtiši Ferit Londža bb, Zenica

4319804020005

ASA banka 1340100000410818

2

406,00

84

Fast food "PARIĆ" vl.Parić Jasmina, Put mira 9 Vareš

4320241730009

Unicredit banka 3385802224385740

2

406,00

85

Frizerski salon "A&E" vi. Aida Badnjar, A.Topić bb Žepče

4319128060007

Raiffeisen bank 1610550014590093

2

406,00

86

"BEAUTY SALON" vi. Mladenka Smajlović-Sarajlić Ul. Prva bb Žepče

4319253470004

Sparkasse bank 1995100033850731

2

406,00

87

Frizersko-kozmetički salon "FRENCY SALON" vi. Hajro Emira, Branilaca 57 Visoko

4320365200008

Sparkasse bank 1994740047251493

3

609,00

88

TR "DOMEA" SALON NAMJEŠTAJA vi. Halać Haris, M.Tita 32 Zenica

4319977120005

Raiffeisen bank 1610000173000093

6

1.218,00

89

UR SLASTIČARNICA "FONTANA" vi. Ihtijarević Kenan, Zanatski centar "SEBILJ" Visoko

4320049460006

Unicredit bank 3385702218990896

3

609,00

90

FAST FOOD "ORIJENT EXPRESS" vl.Kačamaković Aldijana, M.S.Serdarevića 1 Zenica

4320336950006

Sparkasse bank 1995120046778793

3

609,00

91

Autopraonica "ENA" vi. Himzić Emir, Jelah Husein-kapetan Gradaščevića bb Tešanj

4319731980005

Unicredit bank 3385502256456962

2

406,00

92

TR "STIL" vl.Ivešić Ankica, A.Topić bb Žepče

4318334690002

Raiffeisen bank 1610750004030081

2

406,00

93

Cvjećarna "LOTOS" vi. Marija Jurić, Anke Topić bb, Žepče

4319896980000

Raiffeisen bank 1610000159140054

2

406,00

 

94

Uslužni obrt "AUTO SERVIS" vi. Čivić Adnel, Hadžije Mazića put 120, Zenica

4320211310005

BBI bank 1413555320031724

3

609,00

 

UKUPNO

323

65.569,00

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: