(odluka o utvrđivanju konačne liste) Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Datum objave: 17.11.2020. 07:55 / Izvor: Akta.ba, 13.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

Broj: 05/1-30-033426-7/20

Tuzla, 13.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i dragim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-11-17941/20 od 22.09.2020. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, ministar trgovine, turizma i saobraćaja donosi:

 

ODLUKU

o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

 

I

Odobrava se isplata llnansijskih sredstava neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture po Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture u iznosu od 35.000,00 KM, koji je koji je objavljen na vveb stranici Vlade Tuzlanskog kantona 02.10.2020. godine i u dnevnom listu „Dnevni avaz" 07.10.2020. godine, kako slijedi:

 

Redni broj

Naziv neprofitne organizacije

Naziv projekta

Odobreni

iznos sredstava

1

Udruženje građana oboljelih od distrofije ТК, Tuzla

Sigurnost osoba sa invaliditetom u saobraćaju

1,300.00

2

Udruženje za osobe sa invaliditetom „Duga", Tuzla

Povećanje svijesti društvene zajednico u učešću osoba sa invaliditetom u saobraćaju

1,300.00

3

Udruženje građana IN VIVO, Tuzla

Edukacija djece Školskog uzrasta o važnosti poznavanja saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih znakova u marginaliziranim zajednicama

1,200.00

4

Pozorište mladih Tuzle, Tuzla

Saobraćajni bonton 2020

1.600.00

5

Crveni križ Tuzlanskog kantona, Tuzla

Prva pomoć u funkciji povećane bezbjednosti u saobraćaju

1,200.00

6

IC „Lotos", Tuzla

Imam pravo da se krećem!

1,100.00

7

UHD Prijateljice, Tuzla

Djeca u saobraćaju

900.00

8

Udruženje građana „Alfa", Tojšići

Siguran put do škole

1,500.00

9

Crveni križ općine Živinice

Živimo odgovorno!

1,300.00

10

Asocijacija MU Live, Brijesnica Mala

Povećanje nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju

1,100.00

11

Udruženje BABY STEPS Sarajevo

Edukacija djece u školskim ustanovama o važnosti korištenja autosjedalica i sigumostnog pojasa

1,000.00

12

Asocijacija MB Live, Brijesnica Mala

Edukacija-ponašanje djece u saobraćaju i poznavanje saobraćajnih propisa

1,000.00

13

Vjeće mladih općine Tcoćak

Uticaj psiho-aktivnih supstanci na bezbjednost u saobraćaju

1,400.00

 

 

14

ODB Doboj Istok

Povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja

* 2,000.00

15

ODB Doboj Istok

Edukacija djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja

1,500.00

16

Edukativni muzički centar Simfonija

Budi kulturan

2,000.00

17

Udruženje „Libero" Kalesija

Moja škola saobraćaja

1,700.00

18

Udruženje mladih Tabaci

Znak za osjećaj sigurnosti - nastavak realizacije projekta faza III

2,100.00

19

Udruženje mladih Tabaci

Važnost korištenja autosjedalica-za našu djecu jer su nam najvažnija!

2,100.00

20

EkoloSki pokret „Eko zeleni"

Obilježavanje međunarodnog dana bez automobila i edukacija daka u osnovim školama iz oblasti saobraćajne kulture

1,000.00

21

Udruga mladih Dri jenča

Vozimo sigurno kroz Drijenču

1,100.00

22

Udruženje Čarolija, Lukavac

Mali policajac-saobraćajac

1,200.00

23

Udruženje vozača i automehaničara Tuzla

Defile transportnih sredstava

1,000.00

24

Udruženje mladih Gnojnice „Mladost"

Uređenjem signalizacije do veće sigurnosti u MZ Gnojnica - Lot 4

1,600.00

25

UG „Iskra solidarnosti"

Saobraćajnom kulturom do veće bezbjednosti

1,800.00

UKUPNO:

35,000.00

 

II         

Sredstva iz člana I ove Odluke izdvojit će se sa potrošačke jedinice 22010001, namjenska sredstva Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, ekonomski kod 614300- tekući transferi neprofitnim organizacijama.

 

III       

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba trezora Ministarstva finansija, koja će odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke prebaciti na račun korisnika sredstava.

 

IV        

(1)        Međusobna prava i obaveze između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i korisnika sredstava bit će regulisani posebnim ugovorom.

(2)        U roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke, Ministarstvo će zaključiti ugovore sa neprofitnim organizacijama (aplikantima), kojim će regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

(3)        Prilikom potpisivanja ugovora aplikanti su dužni dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom imaju potpisan ugovor.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. 

 

  

Dostaviti:

1 х Web stranica Vlade TK 

1 х a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: