Održavanje građevina-MF radovi i AKZ -GU u Podružnici Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 19.10.2016. 14:48 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2016.

Sarajevo 18.10.2016.

Broj: 02-31974/16

Na osnovu člana 64. stav (I) tačka KT i člana 70. stav (1). (3) i (6) Zakom 0 javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-521 1/16-38/2. od 29.03.2016. godine, te člana 4. stav (6) Odluke 0 utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, U-01 -33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine i U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine. Izvršni direktor za proizvodnju, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

O D L U K U

o izboru prihvatljivog ponuđača

 

Član 1.

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: i 424-7-3-229-3-323/16, Ugovor za Održavanje gradevina-MF radovi i AKZ-Cil u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj prema uslovima iz Ponude broj: 67/2016 od 27.09.2016. godine, dodjeljuje se prihvatljivom ponuđaču: EKOTON d.o.o. Kakanj sa cijenom od 49.955,00 KM (bez PDV-a)

Član 2.

Ponuđač kojem se dodijeljuje ugovor dužan je dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) navedene u tačkama 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 1424-7-3-229-3-323/16 u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke 0 izboru prihvatljivog ponuđača.

IJ skladu sa članom 89. stav (3) Zakona 0 javnim nabavkama ugovor o nabavci dostaviće se prihvatljivom ponuđaču iz člana 1. ove Odluke najkasnije u roku od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP KP BiH. istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 4.

Uz ovu Odluku ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke izvršiće se dostavljenje i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-3-71-12556/16 od 30.OS.2016. godine po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000.00 KM.

Ugovorni organ je objavio obavještenje za Konkurentski zahtjev broj: 1424-7-3-229-3-323/16 na Portalu javnih nabavki dana 07.09.2016. godine i izvršio objavu na web stranici JP EP Bili.

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj je blagovremeno dostavila Zapisnik sa otvaranja ponuda od 28.09.2016.godina, u kojem je konstatovano da je u predvidenom roku pristigla jedna ponuda, i to ponuda ponuđača:

1. EKOTON d.o.o. Kakanj

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 04.10.2016.godine je navedeno da je ponuda u svemu prihvatljiva, odnosno da je ponuđač kvali Okovan i tehnički i profesionalno sposoban za predmetnu nabavku, te je po osnovu kriterija najniže cijene. Komisija dala preporuku da se donese Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama kao prihvatljivi ponuđač izabran je EKOTON d.o.o. Kakanj sa cijenom od 49.955.00 KM (bez PDV-a).

Iz navedenih razloga, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP Elektroprivreda Bili Termoelektrana "Kakanj" Kakanj. u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: