Održavanje i nadogradnja web stranice

Datum objave: 04.01.2017. 15:34 / Izvor: Akta.ba, 29.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR


Broj: ODL-01 -14-5-2013-5/16.

Mostar, 28.12.2016.

 

Na temelju članka 90., članka 70., stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), članka 11., točka b) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, broj: 01-02-2-132-1/15. od 30.01.2015. i preporuke Stalnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2016. godini, imenovanog Rješenjem broj: 01-14-5-182-1/16. od 01.02.2016. godine, u postupku javne nabave usluga putem izravnog sporazuma, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi:

 

ODLUKU

o izboru ponuditelja

 

Članak 1.

Direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, u predmetnom postupku javne nabave usluga putem izravnog sporazuma, pod nazivom „Održavanje i nadogradnja web stranice", prihvaća preporuku Stalnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2016. godini, imenovanog Rješenjem broj: 01-14-5-182-1/16. od 01.02.2016. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i daje svoju suglasnost za zaključenje ugovora sa izabranim ponuditeljem IT odjel d.o.o. Mostar, za ponudu, broj: 01-217-1/16, od dana 27.12.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 2.000,00 KM bez PDV-a (slovima: dvijetisuće KM).

Članak 2.

Ugovor o javnoj nabavi usluga navedenih člankom 1. ove Odluke, potpisati će spomenuti ponuditelj, nakon dostavljanja obavijesti o dodjeli Ugovora, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za pravne, računovodstvene i opće poslove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se objaviti na web- stranici Zavoda www.faz.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditelju.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabave, broj: ODL01-14-5-2013-1/16. od dana 20.12.2016. godine, pokrenut je postupak javne nabave predmetnih usluga navedenih člankom 1. ove Odluke.

Javna nabava usluga, provedena je putem postupka izravnog sporazuma sukladno članku 90. Zakona o javnim nabavama BiH, („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

Procijenjena vrijednost javne nabave predmetnih usluga, bez PDV-a iznosi manje od 6.000,00 KM.
 
Poziv za dostavljanje ponude upućen je ponuditelju dana 20.12.2016. godine, a isti je ponudu dostavio dana 27.12.2016. godine.
 
Temeljem Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude, broj: 01-14-5-2013-4/16. od dana 28.12.2016. godine, Povjerenstvo je izvršilo odabir ponude i dalo svoju preporuku direktoru Zavoda, daje ponuda ponuditelja IT Odjel d.o.o. Mostar, prihvatljiva, uzimajući u obzir sve zakonske kriterije koji su uvjet za njen odabir od strane Naručitelja.
 
U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu prispjele ponude, sukladno kriterijima iz poziva za dostavljanje ponude.
 
U postupku javne nabave, jedini ponuditelj je bio IT Odjel d.o.o. Mostar.
 
Iz navedenih razloga, primjenom kriterija utvrđenih člankom 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, broj: 01-02-2-132-1/15. od 30.01.2015. odlučeno je kao u izrijeku ove Odluke.
 
 
Uputa o pravnom lijeku
 
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od (5) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi na adresu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: