Održavanje javne rasvjete na području opštine Laktaši

Datum objave: 26.02.2019. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 21.02.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

 

Broj: 08-404-7/19

Datum: 21.02.2019. god.

 

Na osnovu člana člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakoia ojavnim nabavkama ("Službeni glasiik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16). na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-7/19 od 21.02.2019. godine u postupku javne nabavke "Održavanje javne rasvjete na području opštine Laktaši", Načelnik opštine je donio:

 

ODLUKU U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-7/19 od 21.02.2019. godine i ugovor za javnu nabavku "Održavanje javne rasvjete na području opštipe Laktaši". dodjeljuje se ponuđaču „ABC SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka, io poiudi broj: 9-281/2019 od 14.02.2019. godine. za ponuđenu cijenu (no provedenoj e - aukciji) od 57.196.62 КM sa PDV-om.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za stambeno- komunalie poslove.

 

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne pabavke. ova odluka he se objaviti na veb-stranici www.laktsi.net. u skladu ea članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

U skladu ea članom 70. stav 6. Zakona o javmim pabavkama odluka o dodjeli ugovora ee dostavlja ponuđačima koji eu učestvovali u postupku javme nabavke.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na spagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne pabavke je pokreput Odlukom o pokretanju postupka javne pabavke broj: 08-404-7/19 od 29.01.2098. godine.

 

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 60.000.00 КM sa PDV-om.

 

Obavještenje o nabavci broj: 06-404-7/19 objavljepo je 29.01.2019. godine na Portalu javpih pabavki pod referencom broj: 1121-1-2-2-3-7/19. s sažetajs obavještenja o pabavci objavljen je u "Službenom glaniku Bosne i Hercegovine", broj: 7/19 od 01.02.2019. godine. 

Кomisija za nabavku imenovanaje Rješenjem Pačelmik opštine broj: 08-404- 7/19 od 15.02.2019. godine.

 

Кomisija za javnu nabavku dostavlila je dana 21.02.2019. godine Izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javie nabavke za "Održavanje javne rasvjete na području opštine Laktaši".

 

U postupku nabavke, a no izvještaju o radu, utvrđeno je da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zanisnike u kojimaje utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj iristiglih ponuda 2,

-           da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude,

-           da su ponude oba ponuđača prihvatljive i to: "ABC SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka i Кonzorcij "Niskogrdnja" d.o.o. Laktaši i "Кaldera company" d.o.o. Beograd.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice daje Кomisija. pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije zajavnu pabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je komisija u svemu pravilno postugšla te Daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik ViH". broj:39/14) i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumen gaciju, od strane irihvatljivih ponuda utvrđen je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu ponuđenih cijena nakon provedene e-aukcije. a što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

 

Redni broj

Ponuđač

Ponuđena cijena sa PDV-om

Ukupni broj osvojenih bodova

1.

Кonzorcij "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši i "Кadera company" d.o.o. Beograd

57.257,46 KM

100 bodova 1 mjesto

2.

"ABC SOLUTIONS" d.о.о Banja Luka

57.196,62 KM

98 bodova 2 mjesto

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dapa od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: