Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prijenosa i popravka kvarova

Datum objave: 20.07.2020. 15:21 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2020.

JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

Broj: 01-01.3-4274-8/20 NH

Datum: 13.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br. br.: NO 1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-4274-7/20 NH od 10.07.2020. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I

Okvirni sporazum za nabavku usluga: „Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prijenosa i popravka kvarova" u vrijednosti od 149.058,00 KM sa uračunatim PDV-om nakon uspješno završene e-aukcije dodjeljuje ponuđaču „Eding Telecom" d.o.o. Sarajevo, sa registrovanim sjedištem u ul. Ivanjska 8, 71000 Sarajevo; IDB: 4200634240008 koji je u otvorenom postupku podnio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom..

 

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa ponuđačem iz člana 1. će se potpisati prvi pojedinačni ugovor u vrijednosti od 74.336,50 KM sa uračunatim PDV-om.

 

II

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. stav (4), 18. stav (1), 19. stav (1) i 25. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-4274/20 NH za nabavku usluga: „Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prijenosa i popravka kvarova". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj 266-1-2-171-3-138/20 dana 11.06.2020. godine.

 

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

 

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 03.07.2020. godine u 10:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića broj 19, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala je da su svoju ponudu blagovremeno predala dva (2) ponuđača.

 

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponude, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

 

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke, okvirni ugovor za nabavku usluga: „Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prijenosa i popravka kvarova" u vrijednosti od 149.058,00 KM sa uračunatim PDV-om nakon završene e-aukcije, te za prvi pojedinačni ugovor u vrijednosti od 74.336,50 KM sa uračunatim PDV-om nakon završene e-aukcije dodjeljuje se ponuđaču: „Eding Telecom" d.o.o. Sarajevo, sa registrovanim sjedištem u ul. Ivanjska 8, 71000 Sarajevo; IDB: 4200634240008 koji je u otvorenom postupku podnio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

 

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Adnan Terzić

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: