Održavanje mreže, servera i servisa

Datum objave: 10.10.2016. 10:10 / Izvor: Akta.ba, 10.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE SEKRETARIJAT / TAJNIŠTVO

 

Broj: 03-16-8-1460-10/16

Sarajevo, 5.10.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i Poglavlja III. stav 3. Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/05 i 63/08) na preporuku Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 03-16-8-1460-7/16 od 21.9.2016. u postupku javne nabavke usluga održavanja informacionog sistema za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lot 1. Održavanje mreže, servera i servisa, Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, donio je

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I.            

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 03-16-8¬1460-7/16 od 21.9.2016. u postupku javne nabavke usluga održavanja informacionog sistema za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lot 1. Održavanje mreže, servera i servisa i Ugovor za nabavku usluga održavanja informacionog sistema za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lot 1. Održavanje mreže, servera i servisa, dodjeljuje se izabranom ponuđaču Logosoft d.o.o. Sarajevo, Igmanska 9, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200236190009, za ponuđenu cijenu od 1.524,51 KM sa PDV-om (mjesečni paušal).

 

II.           

(1) Izabrani ponuđač dužan je dostaviti dokaz o kvalificiranosti u pogledu lične sposobnosti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnije ponude, a prema tački 16. Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 03-16-8-1460-2/16 od 7.7.2016. (u daljem tekstu: tenderska dokumentacija).

(2) U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljiv dokaz, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

III.         

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude i nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na nacrt ugovora.

 

IV.         

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa www.parlament.ba, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

V.          

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupu javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o nabavci usluga održavanja informacionog sistema za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj: 03-16-8-1460/16 od 18.5.2016.godine.

Javna nabavke provedena je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 19.800,00 KM sa uračunatim PDV-om. Obavještenje o nabavci broj: 166-7-2-19-3-13/16 je objavljeno 8.7.2016.godine na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom Kolegija Sekretarijata broj: 03-16-8¬1450/16 od 18.5.2016.godine.

U ostavljenom krajnjem roku, za dostavljanje ponuda pristigla je jedna ponuda i to od strane ponuđača Logosoft d.o.o. Sarajevo.

Komisija za nabavke je izvršila javno otvaranje dostavljene ponude i evaluaciju iste o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 03-16-8-1460-7/16 od 21.9.2016.godine. Zapisnikom je konstatovano da je uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija utvrdila da ponuda ponuđača Logosoft d.o.o Sarajevo ispunjavaja formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa, te je navedena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva.

Shodno navedenom, Komisija za javne nabavke je preporučila Kolegiju Sekretarijata (Zapisnik broj: 03-16-8-1460-7/16 od 21.9.2016.godine u prilogu), da u postupku nabavke usluga održavanja informacionog sistema za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lot 1. Održavanje mreže, servera i servisa, donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču Logosoft d.o.o. Sarajevo, Igmanska 9, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200236190009, za ponuđenu cijenu od 1.524,51 KM sa PDV-om (mjesečni paušal).

Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je preporuku Komisije za javne nabavke da ponuđača Logosoft d.o.o. Sarajevo izabere realizaciju javne nabavke usluga održavanja informacionog sistema za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lot 1. Održavanje mreže, servera i servisa .

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri).

 

Dostavljeno:

1. LOGOSOFT d.o.o Sarajevo, Igmanska 9, 71 120 Novo Sarajevo, fax 033 931 901

2. Sektoru za finansije

3. a/a

 

KOLEGIJ SEKRETARIJATA:

Kenan Vehabović

Bojan Ninković

Marin Vukoja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: