Održavanje poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa

Datum objave: 08.02.2021. 08:22 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

Broj: 03-1056/21

Đurđevik, 04.02.2021

 

Na osnovu olana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bill" broj 39/14). na osnovu člana 19. Uputstva za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14). Zapisnika o ocjeni inicijalnih i konačnih ponuda od 02.02.2021. godine na osnovu člana 20. Uputstva za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiM" broj 90/14) i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik Direktor Rudnika tnrkog uglja " Đurđevik " d.o.o. Đurđevik donosi:

 

O D L U K U

 

o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku usluga Održavanje poslovnih aplikacije i instalacija najnovijih verzija programa

 

Nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga: Održavanje poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa, ugovor na period 12 mjeseci se dodjeljuje ponudaču "SPIN" d.o.o. Tuzla čija je početna i konačna ponuda ocjcnjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Poziv za dostavljanje početnih i konačnih ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga: Održavanje poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa sa evidencijskim brojem nabavke u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama za nabavku robe, dostavljen je ponudaču:

 

"SPIN" d.o.o. Tuzla.

a koji se kvalifikovao za dalji tok pregovaračkog postupka javne nabavke usluga: Održavanje poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa.

 

Rok za dostavu početne ponude bioje 27.01.2021. godine do 12:00 sati. Zadati elementi koje treba da sadrži ponuda su:

 

Rok vršenja usluge: sukcesivno u periodu 12 mjeseci. po potrebi odmah. a najkasnije u roku 7 dana po dostavljanju pisanog zahtjeva,

 

Uslovi i rok plaćanja: u roku 30 dana od dana fakturisanja.

Na osnovu poziva svoju ponudu je u datom roku dostavio jedan ponudač i to: 1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-791/21 od 26.01.2021. godine, Ponudač: "SPIN" d.o.o. Tuzla.

Na zatvorenoj sjednici oclržanoj dana 27.01.2021. godine u 12:20 sati Komisija je izvršila pregled i ocjenu početne ponude. te konstatovala da dostavljena ponuda sadrži sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom i to:

 

ukupna vrijednost početne ponude iznosi: 800,00 KM po jednom mjesecu bez uračunatog PDV-a, odnosno ukupno za period 12 mjeseci iznosi: 9.600.00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

rok vršenja usluge: sukcesivno u periodu 12 mjeseci, po potrebi odmah. a najkasnije

 

u roku 7 dana po dostavljanju pisanog zahtjeva,

 

uslovi i rok plaćanja: u roku 30 dana od dana fakturisanja.

 

period trajanja ugovora: 12 mjeseci.

 

Ponudaču jc upućen poziv na pregovore koji su zakazani i održani dana. 27.01.2021. godine. Sa predsta\ nikom ponudača u toku pregovora razgovarano je o ekonomskim. pravnim i drugim aspektima ponude, te je predstavniku ponudača iznesen zahtjev o sniženju cijene navedene u početnoj ponudi.

 

Rok za dostavu konačnih ponuda bio je 01.02.2021. godine do 12:00 sati, a javno otvaranje ponuda zakazano je za 01.02.2021. godine u 12:30 sati.

 

Na osnovu poziva svoju konačnu ponudu je u datom roku je dostavio jedan ponudač i to: 1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-880/21 od 28.01.2021. godinc. Ponuđač: "SPIN" d.o.o. fuzla.

 

Komisija za provodenje postupka predmetne nabavke je u zakazano vrijeme provela postupak otvaranja ponuda, te je istog dana u 13:00 sati izvršila pregled i ocjenu konačne ponude. odnosno iz\ ršila je utvrdivanje prihvatljivosti konačne ponude. te konstatuje da je konačna ponuda ponudača "SPIN" d.o.o. 'Fuzla prihvatljiva. jer potpuno udovoljava svim zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

 

Koniisija jcdnoglasno daje preporuku Direktoru da se ugovor na period 12 mjeseci, za javnu uslugu: Održavanje poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa, dodijeli ponuđaču "SPIN" d.o.o. Tuzla sa sljedećini elementima ponude:

 

ukupna vrijednost konačne ponude iznosi: 800,00 KM po jednom mjesecu bez uračunatog PDV-a. odnosno ukupno za period 12 mjeseci iznosi: 9.600.00 KM bez uraćunatog PDV-a,

 

rok vršenja usluge: sukcesivno u periodu 12 mjeseci. po potrebi odmah najkasnije

 

u roku 7 dana po dostavljanju pisanog zahtjeva,

 

uslovi i rok plaćanja: u roku 30 dana od dana fakturisanja.

 

period trajanja ugovora: 12 mjeseci.

 

Pravo žalbe

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovoni predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prckršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Žalba se izjavljuje Ugovomom organu kao prvostepenoj instanei u žalbenom postupku u Pistnenoj torm,, u roku 10 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: