Održavanje, pranje i podmazivanje motornih vozila

Datum objave: 29.06.2015. 12:41 / Izvor: eKapija.ba, 24.06.2015.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

UNSKO-SANSKI KANTON 

OPĆINA BOSANSKI PETROVAC

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b

Opis i Oznaka po JRJN

 

Vrsta postupka i broj ohavještenja o dodjeli ugovora sa Portdla javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

 

Osnovni elementi ugovora/okvirno g sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plačanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

 

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

1.

Nabavka toplih, hladnih napitaka i sredstava za čiščenje 15860000-4

Direktni sporazum

KARTAL. d.o.o 4263137240004 Bosanski Petrovac

3552.95 KM bez PDV-a važi do 31.12.2015. rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave računa

1.

 

1.

 

24.02.2015.

 

 

2.

 

2.

 

 

 

3.

 

2.

Nabavka usluga održavanja, pranja i podmazivanja motornih vozila 50110000-9

Direktni sporazum

Obrt 'Ezo" 4363083540001 Bosanski Petrovac

988,00KM bez PDV-a važi do 31.12.2015. rok plaćanja: žiralno u roku od 15 dana od dana ispostave fakture

1.

 

1.

 

18.03.2015.

 

 

2.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

R.b

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobav Ijačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj. mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirno g sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

3.

Nabavka kancelarijskog materijala 30190000-7

Direktni sporazum

Algoritam. d.o.o 4263635940005 Bosanski Petrovac

5054,53 KM bez PDV-a važi do 31.12.2015. rok plaćanja:30 dana od dana ispostave fakture

 

-

04.03.2015.

 

 

4.

Nabavka usluga punjenja tonera, servisiranje kopir aparata. printera i fax mašina 50300000-8

Direktni sporazum

EM SERVIS. d.o.o 4263403810008 Sanski Most

3397.43 KM bez PDV-a važi do 31.12.2015. rok za plaćanje: 30 dana od dana ispostave računa garantni rok: po standardima proizvođača

*

p

20.02.2015.

»

-

5.

Izrada procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za općinu Bosanski Petrovac 71317100-4

Direktni sporazum

INZA LAB D.0.0 SARAJEVO 420153563003 Ilidža

5050.00 KM bez PDV-a rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture ponudača

-

-

20.04.2015.

-

 

 

R.b

Opis i Oznaka poJRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavijačim a u okvirnom sporazumu ( Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirno g sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Naponiena (obrazloženje)

6.

r

Pružanje usluga emitiranja prazničnih čestitki 92220000-9

Direktni sporazum

 

JAVNO PREDUZEĆE 'RADIO TELEVIZIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA'D.O.O. BIHAĆ 4263246960009 BIHAĆ

1200 KM bez

PDV-a period trajanja ugovora je godina dana. rok plaćanja: 8 dana po primitku fakture

 

-

27.02.2015 »

 

r

7.

Nabavka usluge bankarskog i platnog prometa 66110000-4

Direktni sporazum

UNICREDIT BANK 4227162980008 Mostar

3000,00 KM bez PDV-a period : 1 godina rok plaćanja: 15 dana po ispostavi fakture

-

 

02.04.2015.

-

-

8.

Nabavka komunalnih kontejnera za otpad 44613800-8

Konkurentski zahtjev

Gradatin, doo 4201231250000 Sarajevo Centar

26295, 00 KM bez PDV-a trajanje ugovora: 30 dana

 

 

02.04.2015.

 

-

9.

Nabavka radova na rezervoaru Gorinčani 45247270-3

Konkurentski zahtjev

d.o.o Graditelj 4263276280002 Bihać

17070.82 KM bez PDV-a trajanje ugovora: 7 dana

-

 

20.04.2015

 

-

 

R.b

Opis i Oznaka poJRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavljačim a u okvirnom sporazumu ( Naziv, ID broj. mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirno g sporazuma (Vrijednost,

period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datuni izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

10.

Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i osiguranja motornih vozila 66510000-8

Direktni sporazum

Sarajevo-Osiguranje d.d. Podružnica Bihać 4200326930028 Bihać

3656.50KM bez PDV-a rok trajanja: 1 godina

-

 

23.02.2015.

-

 

11.

nabavka motornog goriva. maziva i tečnosti glavni predmet: 09134200-9 dodatni predmet: 09132000-3

 

Konkurentski zahtjev

 

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo 4200163020002 Sarajevo Centar

 

12829,57 KM bez PDV-a rok trajanja: 1 godina

-

 

 

17.04.2015

 

 

 

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 12. se ne popunjava

Obrada : Alma MK 

Odobrio : Nevsad R.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: