Ogrevni materijal za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška i Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine, Bijeljina u 2016. godini

Datum objave: 07.10.2016. 12:54 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2016.

Broj: 01/4-5966-1/16

Datum: 04.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavova 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Spužbeni Glasnik BiH" broj: 39/14 i 47/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni Glasnik BiH" broj: 90/14), članova 17. i 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ogrevnog materijala za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška i Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine, Bijeljina u 2016. godini, direktor Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

„ZORSCOMERC" d.o.o. Bijeljina, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za nabavku ogrevnog materijala za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška i Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine, Bijeljina u 2016. godini i dodjeljuje mu se ugovor o realizaciji predmetnih poslova. Njihova ponuda zavedena je pod brojem: 01/2-6104/16 od 29.09.2016. godine.

Ukupna cijena najpovoljnije ponude iznosi:

- Ukupno bez PDV-a    5.477,00 KM

- Iznos PDV-a  931,09 KM

- Ukupan iznos sa PDV-om 6.408,09 KM;

 

Član 2.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama. 

 

Član 3.

Nalaže se Sektoru za ekonomske i pravne poslove da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 5.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenutje Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/4-5966/16 od 22.09.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena u postupku direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 6.000,00 KM.

 

Upućena su tri zahtjeva za dostavu ponude, a nakon sprovedenog ispitivanja tržišta, i to na adrese „ZORSCOMERC " d.o.o. Bijeljina ( broj zahtjeva: 01/2-5966-1/16, dana 22.09.2016. godine.), „VEVL" d.o.o. Ugljevik (broj zahtjeva: 01/2-5966-2/16, dana 22.09.2016. godine.), i „SAKSO TKAM5" d.o.o. Banovići (broj zahtjeva: 01/2-5966-3/16, dana 22.09.2016. godine).

 

PONUĐAČ

IZNOS BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

IZNOS SA PDV-OM

„ZORSCOMERC "d.o.o. Bijeljina

5.477,00 КМ

931,09 КМ

6.408,09 КМ

„VEVEL d.o.o. Ugljevik

5.718,00 КМ

972,06 КМ

6.690,06 КМ

„CARGO TRANS" d.o.o. Banovići

5.687,00 КМ

966,79 КМ

6.653,79 КМ

 

 

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u gore navedenom iznosu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Nije propisana mogućnost ulaganja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: