Olovne plombe i cerber žice

Datum objave: 22.06.2018. 14:43 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2018.

Sarajevo 21.06.2018.

Broj :03-5-63-12923 /2018

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (2), (3) i (6), člana 71, člana 88. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 123. slav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16)člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD- 5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, člana 25, člana 73. stav (1), (2), (3), (4), (5) i (8) i člana 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (6) i člana 16. tačka 6. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, direktor Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, na preporuku Komisije za nabavku. donosi

 

ODLUKU

o izboru ponuđača

Član 1.

Najpovoljniji ponudač u postupku javne nabavke roba: Nabavka i isporuka olovnih plombi i cerber žice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, izabran po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ-30/18, je:

NV-INVEST D.O.O

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema iste, dostavi dokumente navedene u tački 2.1.1. a) tenderske dokumentacije.

 

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke roba: Nabavka i isporuka olovnih plombi i cerber žice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: KZ-30/18, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju Komisije za nabavku, broj: 03-5-63- 8602/2018 od 19.04.2018. godine. Ugovorni organ je dana 23.04.2018. godine, objavio obavještenje o nabavci, broj: 1426-7-1-22-3-36/18, na web stranici www.ein.gov.ba.

S obzirom da je tenderska dokumentacija objavljena u sistemu ,.E-nabavke u skladu sa članom 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH"; broj: 39/14) i Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještajau postupcimajavnih nabavki u informacionom sistemu JE-nabavke" („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14 i 53/15), Ugovorni organ je uputio poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu ,,E-nabavke" sljedećim privrednim subjektima:

1. TEHNIKA d.o.o. Kakanj

2. LAKI LINE d.o.o. Istočno Sarajevo

3. „TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla

Ponude su blagovremeno dostavili slijedeći ponuđači:

1. „GANGES" d o.o. Doboj          6.994,50 KM bez PDV-a

2. NV-INVEST D.O.O.     6.990,00 KM bez PDV-a

3. „TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla         6.995,00 KM bez PDV-a

Komisija za nabavku, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila da ponudej ponuđača NV-INVEST D.O.O. i „TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla ispunjavaju sve zahtjeve tražene tenderom i iste su ocijenjene kao prihvatljive.

Ponuda ponuđača „GANGES" d.o.o. Doboj ocijenjenaje neprihvatljivom iz slijedećih razloga:

- Ponuđač je za stavku broj 1 u Tabeli tehničkih zahtjeva za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost, pod rednim brojem 2 „Visina H-Smm" ponudio olovne plombe visine H=6 mm, što je konstatovao i u Tabeli odstupanja u odnosu na zahtjeve iz tehničke specifikacije, a što nije u skladu sa traženim uslovima za stavku broj 1 iz Tabele tehničkih zahtjeva za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost pri čemu ovakvo odstupanje nije dopušteno niti prihvaljivo za Ugovorni organ.

- Ponuđač je za stavku broj 2 ponudio cerber žicu prečnika 1.1±0.2 mm, a što nije u skladu sa traženim uslovima iz Tabele tehničkih zahtjeva za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost za ovu stavku za koju je dozvoljeno odstupanje za±0,l mm.

 

S obzirom da je u tenderskoj dokumentaciji predviđeno da će "Ugovorni organ u predmetnom postupku omogućiti podnošenje cijena putem sistema e-aukcije ", nakon izvršenog pregleda i ocjene pristiglih ponuda planirana e-aukcija zakazana je za dan 06.06.2018. godine. Na zakazanoj e-aukciji nije bil podnošenja novih cijena ponuda, te je u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije izvršen konačna ocjena ponuda.

Najpovoljnija ponuda, na osnovu kriterija "najniža cijena", nakon provedene e-aukcije je ponuda ponuđača NV-INVEST D.O.O. sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.990,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude KM bez PDV-a prije provedene E-aukcije

Iznos ponude KM bez PDV-a nakon provedene E-aukcije

Iznos ponude KM bez PDV-a sa

uračunatim prcfcrcncij alnim tretmanom nakon provedene E- aukcije

Osvojen a

pozicija

NV-INVEST D.O.O.

6.990,00

6.990,00

6.291,00

1

„TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla

6.995,00

6.995,00

6.995,00

2

 

Primjena preferenciialnog tretmana domaćeg u svrhu poređenia ponuda:

Ponuđač NV-INVEST D.O.O. je u smislu dokazivanja prava na primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, a u skladu sa tačkom 12. tenderske dokumentacije dostavio u svojoj ponudi Potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da je najmanje 50 % vrijednosti ponuđenih roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, te je na njegovu ponudu primijenjeno umanjenje za 10 %, (preferencijalni tretman domaćeg).

U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavku je, na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju „najniža cijena" predložila izbor drustva NV-INVEST D.O.O. kao najpovoljnijeg ponuđača sa ponudom u iznosu od 6.990,00 KM bez PDV-a.

S obzirom na prednje izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Tuzla) u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: