Oprema i materijal za redovno održavanje EE objekata

Datum objave: 16.07.2020. 11:54 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2020.

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje _Matično preduzeće a. d. Trebinje_

ZAVISNO PREDUZEĆE ELEKTRO-HERCEGOVINA a.d. TREBINjE

 

Broj: 02-0147-541 -12/20

Datum:13.07.2020. godine

 

Ha osnovu člana 64. stava (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SJ1 Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, a na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-541¬10/20 od 10.07.2020. godine, u postupku javne nabavke Nabavka opreme i materijala za redovno održavanje EE objekata je donijela:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-541-10/20 od 10 07.2020. godine i ugovor za javnu nabavku opreme i materijala za redovno održavanje EE objekata, dodjeljuje se ponuđaču ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 170/20 dostavljena dana 09.07.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 79.785,26 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor. 

 

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrohercegovina.com ,istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona ojavnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-NO-0112-823-02/20 od 28.05.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 80.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-1-1-63-3-37/20, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23.06.2020. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. Glasniku BiH broj: 37/20 od 26.06.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-541-02/20 od 23.06.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni i poređenju ponuda broj 02-0147-541-09/20 od 10.07.2020. godine, Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-541-10/20 od 10.07,2020. godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-541-11/20 od 10.07.2020. godine.

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna.

-           da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda.

-           da nije bilo neblagovremeno primljeih ponuda

-           da je ponuda ponuđača ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

u postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

u postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skpadu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim akhima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

- Kriterijum za izbor je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim podkriterijumima:

1.         Podkriterijum: Ponuđena cijena broj bodova: 90

2.         Podkriterijum: Rok isporuke      broj bodova:10

 

Naziv i sjedište ponuđača

Podkriterijum

Podkriterijum

 

ponuđača

Broj bodova

Broj bodova

 

,,NEXEN" d.о.о.

Cijena:

Rok isporuke:

1)

Banja lUka

79.785,20

10. dana

 

 

90

10

 

 

- Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

 

Nazi/ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka

100

 

- Naziv ponuđačačija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija;

1.

Naziv ponuđača

,,NEXEN" d.o.o.

2.

Sjedište i adresa

Kozarska br. 616, 78000 Banja Luka

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

79.785,26 na paritetu DDP centralni magacin u Trebinju

4.

Rok isporuke

10. dana od dana potpisivanja ugovora

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci

 

o podizvođaču  Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SJ1. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostvaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.

 

Dragan Savić, dipl.ekon.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

Dostaviti:

1.         ,,NEXEN" d.o.o.

2,         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: