Oprema za kontrolu prolaza i radnog vremena, kontrolu rada liftova, interfonski sistem i video nadzor poslovnih prostorija za potrebe Agencije

Datum objave: 03.07.2015. 14:07 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2015.

Agencija za bankarstvo FBIH

 

UGOVOR

o nabavci opreme

 

Zaključen između:

1. Agencije za bankarstvo Federacije BiH, ul. Koševo 3, 71000 Sarajevo koju zastupa Zlatko Barš, direktor (u nastavku: Agencija)

i

2. UNILAB d.o.o. Sarajevo, ul. Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200054160007, koga zastupa Hazim Šahbaz, direktor (u nastavku: Dobavljač)

Ugovorne strane su saglasne da na osnovu provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku roba - opreme za kontrolu prolaza i radnog vremena, kontrolu rada liftova, interfonski sistem i video nadzor poslovnih prostorija i Odluke o dodjeli ugovora broj: 051777-12/15 od 03.06.2015. godine, zaključe ugovor, kako slijedi:

 

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

1) Predmet ovog ugovora je nabavka opreme za kontrolu prolaza i radnog vremena, kontrolu rada liftova, interfonski sistem i video nadzor poslovnih prostorija za potrebe Agencije, prema ponudi Dobavljača broj: HŠ-224/15 od 25.05.2015. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

2)  Dobavljač se obvezuje da će izvršiti isporuku opreme iz stava (1) ovoga člana pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i u skladu s tehničkim karakteristikama identičnim onim u ponudi Dobavljača.

 

II. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

1)  Cijena opreme iz člana 1. ovog ugovora iznosi: 56.013,75 KM, sa uračunatim PDV-om (slovima: pedesetšesthiljadatrinaest 75/100 KM).

2)   U cijenu iz stava 1) ovog člana uključeni su svi troškovi i naknade koje Dobavljač može imati u toku i u cilju realizacije ovog ugovora.

3)   Ugovorena cijena je fiksna i nepromjenjiva cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama.

4)   Nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji predmeta ugovora Agencija će iznos iz stava 1) ovog člana platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture za plaćanje.

5)  Plaćanje će se izvršiti žiralno na račun Dobavljača, prema dobivenim instrukcijama za plaćanje, na osnovu njegovog ispostavljenog računa, koji sadrži opis, jedinične cijene i ukupan iznos isporučene opreme.

 

III. ROK I MJESTO IZVRŠENJA ISPORUKE

Član 3.

1)  Dobavljač se obvezuje isporučiti i montirati opremu iz člana 1. ovog ugovora u skladu s uslovima navedenim u njegovoj ponudi, odnosno u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana potpisivanja ugovora od strane obiju ugovornih strana. Dobavljač je u obavezi pismeno obavijestiti Agenciju o datumu isporuke opreme najkasnije 3 (tri) dana prije isporuke.

2)  Dobavljač se obvezuje predmetnu opremu isporučiti FCO Agencija, na adresu: Zmaja od Bosne 47b Sarajevo.

3)  Troškove prijevoza do mjesta isporuke snosi Dobavljač.

 

IV. TEHNIČKI PRIJEM OPREME

Član 4.

1)  Isporučena oprema mora biti nova, s naznakom proizvođača i vlasništvo Dobavljača, te odgovarati svojstvima iz specifikacije opreme, koja je sastavni dio ovog ugovora.

2) Agencija, odnosno njeni ovlašteni predstavnici, u prisustvu ovlaštenih predstavnika Dobavljača, izvršit će tehnički prijem, odnosno sačiniti zapisnik o izvršenom kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme, u cilju utvrđivanja da li isporučena oprema odgovara zahtjevima iz tehničke specifikacije kao sastavnog dijela tenderske dokumentacije.

Član 5.

1)  U slučaju da se prilikom tehničkog prijema opreme utvrdi da ista ne ispunjava postavljene zahtjeve, da ima vidljive nedostatke ili da nije u funkciji, Agencija ima pravo da odbije prijem takve opreme, uz mogućnost da Dobavljač, u roku koji mu odredi Agencija, zamjeni odbijenu robu.

2)  Svi troškovi u vezi sa zamjenom opreme koja nije u skladu sa zahtjevima Agencije, odnosno tehničke specifikacije, u smislu prethodno navedenog, kao i druge troškove i štete koje bi mogli proisteći s tim uvezi, padaju na teret Dobavljača.

Član 6.

Obaveze Dobavljača su:

1)  da isporuči opremu u ugovorenom roku;

2)  da Agenciji omogući nadzor nad vršenjem isporuke predmeta ugovora, te da na njen zahtjev obustavi isporuku opreme ukoliko se utvrdi da ista nije u skladu sa ugovorenim tehničkim karakteristikama;

3)  da potpiše zapisnik o primopredaji predmeta ugovora;

4)  da dostavi fakturu za plaćanje.

Član 7.

Obaveze Agencije su:

1)  da Dobavljaču pruži neophodne informacije u vezi s isporukom opreme;

2) da potpiše zapisnik o primopredaji predmeta ugovora;

3)   da izvrši plaćanje na osnovu primljene fakture.

 

V. GARANTNI PERIOD

Član 8.

Garancija za isporučenu opremu je 24 mjeseca od dana isporuke i montaže opreme, a za kvalitet izvedenih radova 24 mjeseca. Dobavljač se obvezuje da će osigurati servis i rezervne dijelove za proizvode iz ugovora u garantnom roku, a prema potrebi i poslije garantnog roka, najmanje 5 godina.

 

VI. UGOVORNA KAZNA

Član 9.

Ukoliko Dobavljač ne izvrši svoje obaveze u ugovorenom roku, dužan je za svaki dan zakašnjenja plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,10% ugovorene cijene, za koju se prilikom plaćanja umanjuje iznos za plaćanje, o čemu će prethodno obje ugovorne strane (ukoliko je potrebno) sačiniti odgovarajuće knjigovodstvene isprave. Ukupna vrijednost ugovorene kazne koja se plaća ne može iznositi više od 5% vrijednosti ugovora.

Dobavljač je, također, dužan platiti Agenciji svaku štetu koja joj je prouzročena, odnosno koju je pretrpjela zbog zakašnjenja s izvršenjem opreme.

Ukoliko Agencija ne izvrši svoje obaveze iz člana 2. ovog ugovora, obavezna je Dobavljaču za svaki dan kašnjenja, platiti zakonsku zateznu kamatu prema propisima Federacije BiH.

 

VII. RASKID UGOVORA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da, ukoliko jedna od ugovornih strana propusti ispuniti ovim ugovorom propisane obaveze, odnosno ne postupa u skladu s njegovim odredbama, druga ugovorna strana ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, na osnovu izjave date u pisanoj formi.

Ugovorna strana čijom krivicom ili nepažnjom, odnosno neizvršavanjem ugovorenih obaveza je došlo do jednostranog raskida ovog ugovora, dužna je drugoj ugovornoj strani naknaditi štetu, zbog raskida ovog ugovora.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacijskim odnosima.

Član 12.

Sve eventualne sporove koji mogu nastati u provedbi ovog ugovora ugovorne strane rješavati će sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, u direktnim pregovorima. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu.

Član 13.

Sve izmjene ovog ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu suglasnost obiju ugovornih strana.

Član 14.

Odredbe ovog ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga iste odriču pobijati.

Član 15.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Član 16.

Ugovor stupa na snagu nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici obiju ugovornih strana.

 

Datum, 15.06.2015. godine   

Datum, 05-1777-13/15

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: