Opremanje sportske dvorane sa sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora

Datum objave: 26.06.2018. 09:28 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-247/18

Datum: 21.06.2018.god.

Na osnovu člana člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 58. Stav 1, 3 i 6 Pravilnika o postupcima javne nabavke roba, radova i usluga u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-71/15 i čl. 67 Statuta opštine Bratunac (Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017) na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 02-020-247/18 od 21.06.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga „Opremanje sportske dvorane sa sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, 02-020-247/18 od 21.06.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga „Opremanje sportske dvorane sa sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora" dodjeljuje se ponuđaču DOO „Tuzlanski sajam" iz Tuzle za ponuđenu cijenu od 4.890,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Ponuda ponuđača iz člana 1 ove Odluke ocijenjena je kao napovoljnija po kriterijumu najniže cijene u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču DOO „Tuzlanski sajam" iz Tuzle u roku od 15 dana od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke usluga „Opremanje sportske dvorane sa sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-247/18 od 07.06.2018. godine.

Javna nabavka je provedena u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.820,50 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 133-7-2-39-3-18/18 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 07.06.2018. godine u 14 časova i 44 minuta..

Komisija za javnu nabavku, imenovana Rješenjem Načelnika opštine broj: 02-020-17/18 od 05.01.2018. god., dostavila je dana 21.06.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-020-247/18 u ovom postupku javne nabavke.

U postupku nabavke utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

>             da je tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki istovremeno sa objavom obavještenja o nabavci,

>             da je poziv za učešće u postupku nabavke upućen ponuđačima DOO „Tuzlanski sajam" Tuzla, DOO Dexpo-design " i BOMS expo " iz Gračanice,

>             da su tendersku dokumentaciju u sistemu E-nabavke preuzeli ponuđači DOO „Ekapija", „BBS Europe", DOO „Tuzlanski sajam", Forma Nuova " DOO Tuzla, BOMS expo " DOO iz Gračanice

>             da su do krajnjeg roka za prijem ponuda pristigle dvije (2) ponude i to ponude ponuđača BOMS expo " DOO iz Gračanice, DOO „Tuzlanski sajam"

>             da su ponude blagovremeno zaprimljene,

>             da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

>             da je su ponuđači DOO „Tuzlanski sajam" Tuzla i BOMS expo " DOO Gračanica kvalifikovan za vršenje predmetne nabavke te da su ponude oba ponuđača ocijenjene kao prihvatljive,

>             da je ponuđač BOMS expo " DOO Gračanica ponudio cijenu u iznosu od 8.880,00 KM a ponuđač DOO „Tuzlanski sajam" Tuzla cijenu u iznosu od 12.500,00 KM,

>             da je E-aukcija zakazana za dan 20.06.2018.god. u 14,00 časova,

>             da je E-aukcija počela 20.06.2018.god. u 14,00 časova i završila se 20.06.2018.god. u 15 časova i 38 minuta.

>             da su u toku provođenja e-aukcije ponuđači snižavali početne cijene ponuda, pa nakon završene e-aukcije ponuda ponuđača BOMS expo " DOO Gračanica iznosi 4.900,00 KM, a ponuda ponuđača DOO „Tuzlanski sajam" Tuzla iznosi 4.890,00 KM,

>             da je ponuđač DOO „Tuzlanski sajam" Tuzla izabran za dodjelu ugovora za ovu javnu nabavku jer je ponudio najnižu cijenu.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu ponuda u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi nepravilnosti i propusta u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Na osnovu svega navedenog, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje opštini Bratunac, u pisanoj formi, u najmanje tri primjerka.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nedeljko Mlađenović,dipl.inž.maš

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: