Osiguranje opće odgovornosti iz djelatnosti

Datum objave: 26.06.2019. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

781-1-2-28-5-28/19Broj obavještenja o nabavci 781-1-2-28-3-15/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" TUZLA
IDB/JIB 4209232530007
Kontakt osoba Aldina Halilčević
Adresa Husinskih rudara b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 302-555
Faks (035) 302-556
Elektronska pošta komunalac@bih.net.ba
Internet adresa www.komunalac.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge osiguranja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja vozila i radnih mašinai osigruanja opće odgovornosti iz djelatnosti

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila
  66516400-4 Usluge osiguranja opće odgovornosti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje vozila i radih mašina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obavezno osiguranje AO, AN i kasko osiguranje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Usluge osiguranja za 71 vozilo

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul.Husinskih rudara bb 75000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 WIENER OSIGURANJE VIG AD 4400590750002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

37729,76

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

37729,76

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37729,76

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

41253,65

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje opće odgovornosti iz djelatnosti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje opće – javne odgovornosti osiguranika za štete usljed smrti, ozljede tijela ili zdravlja kao i oštećenja ili uništenja
stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

4000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Husinskih rudara bb 75000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 WIENER OSIGURANJE VIG AD 6 / 7 4400590750002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

945,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

945,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

945,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2835,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
781-1-2-28-5-28/19
PODIJELI: