Osvježavajući napitci

Datum objave: 24.06.2019. 14:15 / Izvor: Akta.ba, 24.06.2019.

Bosna i Hercegovine, Ministarstvo komunikacija i transporta, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo, sa sjedištem u Banjaluci, u Ulici vojvode Pere Кrece bb, koju zastupa v.d. generalni direktor Željko Travar (u daljem tekstu: Кupac) i

„GEORG КOMERC" d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci, u Ulici S.Stepanovića 12, koga zastupa direktor Slavko Čeprkalo ( u daljem tekstu:Prodavac) JIB 440087630004 Tel/Faks: 051/461-447 su u Banjaluci, 02.04.2019. godine, zaključili

 

UGOVOR

O NABAVCI OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAКA

 

Član 1.

(Predmet Ugovora)

 

(1) Predmet ovog ugovora je nabavka osvježavajućih napitaka za potrebe Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Herc'?govine.

(2) Nabavka će se vršiti na način što će prodavac izdavati robu kupcu na osnovu narudžbenice koja sadrži specifikaciju robe iz ponude.

 

Član 2.

(Vrijednost Ugovora)

(1) Vrijednost ovog ugovora iznosi 1.984,01 КM (slovima: hiljadudevetstoosamdesetčetirikonvertibilnemarake 01/100) bez PDV-a ili 2.321,29 (slovima: dvijehiljadetristodvadesetjednakonvertibilnamarka 29/100) sa PDV-om.

(2) Ponuda cijena data je u Prilogu 1. ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

 

Član 3.

(Način plaćanja)

(1) Prodavac je dužan da kupcu ispostavi fakturu za svaku pojedinačnu isporuku.

(2) Plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi na račun prodavca u roku od 15 dana od dana prijema fakture.

 

Član 4.

(Obaveze prodavca)

(1) Prodavac je dužan da na zahtjev kupca izvrši isporuku osvježavajućih pića u skladu sa pojedinačnim zahtjevima kupca.

(2) Isporuka isporuka osvježavajućih pića vrši se u sjedištu kupca, Vojvode Pere Кrece 66, Banjaluka.

 

Član 5.

(Obaveze kupca)

Кupacje obavezan da:

a) prodavcu blagovremeno dostavi zahtjev za izvršenje nabavke. R) blagovremeno obavijesti prodavca o eventualnom otkazivanju nabavke roba. s) izvrši plaćanje za nabavljenu robu u skladu sa članom 3. ovog ugovora.

 

Član 6.

(Regulisanje ostalih odnosa)

Za sve odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom, a koji se pojave tokom realizacije ovog ugovora, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

 

Član 7.

(Trajanje ugovora)

Ovaj ugovor zaključuje se na period do godinu dana ili do isteka ugovorenog iznosa.

 

Član 8.

(Raskid Ugovora)

(1) Ukoliko se jedna ugovorna strana ne pridržava odredbi ovog ugovora, druga ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor.

(2) Raskid ugovora vrši se u pismenoj formi, uz otkazni rok od 30 dana, kao i prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih na osnovu ovog ugovora. 

 

Član 9.

(Rješavanje sporova)

(1) Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora rješavaju sporazumno.

(2) U slučaju nemogućnosti rješavanja sporova na način predviđen stavom (1) ovog člana, nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

(2) Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

 

Broj: JN1-1 -4-16-3-6-7/19

Datum: 02.04.2019. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: