Pacijent monitor

Datum objave: 04.01.2017. 14:20 / Izvor: Akta.ba, 18.04.2016.

30.09.2016. godine        

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataug ovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvir nog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena (obrazloženje)

19

Monitori 33195100-4

Direktni sporazum Nabavka pacijent monitora

"Medical-d.o.o. Mostar

5900,00 Plaćanje u roku 30 dana.

   

18.04.16

Rn 16-300-000 327 17.5.16. 6.903,00

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: