Patrone za kafu Dolce Gusto

Datum objave: 17.07.2020. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2020.

Broj: 05-JN1-16-4-TB-2-28/20

Sarajevo, 08.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Direkcije za evropske integracije, direktor Direkcije za evropske integracije donosi:

 

ODLUKA

o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača

 

Član 1.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Direkcije za evropske integracije i Internim procedurama za stvaranje finansijskih obaveza Direkcije za evropske integracije, prihvata se prijedlog cijene odnosno odobravaju se sredstva u iznosu od 80,73 KM bez PDV-a za nabavku patrona za kafu Dolce Gusto 9 kutija.

 

Član 2.

1)Nabavku robe iz člana 1. izvršio je ponuđač MCI d.o.o. Sarajevo, a plaćanje se vrši po primljenom originalnom računu broj: 942105-2020/39093 od dana 26.06.2020. godine.

2) Troškove predmetne nabavke knjižiti na konto 6139.

 

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odsjek za finansijske poslove i javne nabavke.

 

Dostaviti:

1. Sektoru za Ijudske resurse, pravne, finansijske,

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: