Pelet za Općinu Vareš, Dječije obdanište i Centar za socijalni rad

Datum objave: 23.11.2020. 08:41 / Izvor: Akta.ba, 13.10.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA VAREŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1385/20

Vareš, 13.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 72. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst), broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, u postupku nabavke (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš, Dječije obdanište i Centar za socijalni rad, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora drugoplasiranom ponuđaču u postupku javne nabavke (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš, Dječije obdanište i Centar za socijalni rad

 

Član 1.

Dodjeljuje se Ugovor drugoplasiranom ponuđaču „Drvosječa drugi" d.o.o. Sarajevo, u ukupnom iznosu 11.900,00 KM bez PDV-a (slovima: jedanaesthiljadadevetstotina i 00/100 KM).

 

Član 2.

Ponuđač je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz člana 45. stav 2. tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), u roku određenom u tenderskoj dokumentaciji KZ-01-09/20.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Marošević

 

DOSTAVLJENO:                     

5 х Svim ponuđačima    

1 х Stručni saradnik za kontrolu i javne nabavke  

1 х Predsjedavajući komisije za javnu nabavku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: