Pelet za zagrijavanje zgrade Opštine Vlasenica

Datum objave: 18.10.2016. 09:08 / Izvor: Akta.ba, 11.10.2016.

Na osnovu člana 70. stav (1) i člana 89. stav (I) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Heriegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14). na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu: Komisija) imenovane Rješenjem načelnika opštine broj: 02/1 -404-34/16 od 27.9.2016. godine, u postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Pelet za zagrijavanje zgrade Opštine Vlasenica, načelnik opštine Vlasenica donio je

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

I             

U provedenom postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Pelet za zagrijavanje zgrade Opštine Vlasenica, dodjeljuje se ugovor ponuđaču „PRIMAPROM“ d.o.o. Banjaluka, čija ukupna ponuđena cijena iznosi 8.371,35 KM

(slovima: osamhiljadatristotinesedamdesetjedna i 35/100 konvertibilnih maraka) sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost.

 

II            

U skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se u zakonskom roku izabranom ponuđaču iz tačke I ovs odluke. nakon što ponuđač ispuni obavezu dostavljanja dokumentacije u skladu sa članom 45. stav (2) tačke c) i d) Zakona. koja je navedena u tački 3.1.2. konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj 02/1-404-34/16.

 

III           

Ova odluka stupa pa snagu danom donošenja i objaviće ss na internet stranici Opštine Vlasenica. istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke. u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka za nabavku robe - Pslet za zagrijavanje zgrade Opštine Vlasenica broj: 02/1-404-34/16 od 27.9.2016. godine. pokrenut je postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, prema kriterijumu dodjele ugovora - najniža cijena i objavljeno dodatno obavještenje o nabavci broj 800-7-1-252-3- 11/16 dana 27.9.2016. godine na portalu javnih nabavki. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda upućen je sljedećim ponuđačima:

1. „EKO-M" d.o.o. Srebrenica

2. „FAGUS" d.o.o. Kotor Varoš

3. „PEŠTALIĆ" d.o.o. Gradačac

4. „EU-PAL" d.o.o. Pšte

5. „MILIĆ-PELET" d.o.o. Šekovići

6. „VLADRAG" d.o.o. Pale

7. „NEVISTIĆ Commerce" d.o.o. Tomislavgrad

8. „HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo

9. „FABRIKA PELETA" d.o.o. Novi Grad

10. „KOVAN METALNA INDUSTRIJA" d.o.o. Gračanica, a po zahtjevu

11. „PRIMAPROM" d.o.o. Banjaluka

 

Komisija imsnovana Rješenjem načelnika opštine broj: 02/1-404-34/16 od 27.9.2016. godine, je konstatovala da je do krajnjeg roka za dostavu ponuda 10.10.2016. godine do 12:00 časova pristigla 1 (jedna) ponuda i na javnom otvaranju ponuda dana 10.10.2016. godine sa početkom u 12:30 časova saoištene su sljedeće informacije:

1. „PRIMAPROM" d.o.o. Banjaluka sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 7.155,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost, nema popusta

Rezultati postupka javnog otvaranja ponuda su uneseni u Zapisnik o otvaranju ponuda i kopija Zapisnika je dostavljena ponuđaču u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona.

Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija je pristupila provjeri kvalifikacija ponuđača i ocjeni ponuda u skladu sa članom 65. stav (1) Zakona.

U postupku provjere kvalifikacija ponuđača i ocjene prispjele ponude u skladu sa uslovima iz konkuretskog zahtjeva. Komisijaje pristupila razmatranju ponude i ocjeni kvalifikovanosti i konstatovala da ponuđač „PRIMAPROM" d.o.o. Banjaluka ispunjava sve kvalifikacione uslove postavljene u konkurentskom zahtjevu. te da je prihvatljiv za ugovorni organ.

 

Nakon pregleda i ocjene kvalifikovane ponude. primjenom kriterija najniže cijene, Komisija je sačinila konačnu rang-listu:

1. „PRIMAPROM" d.o.o. Banjaluka sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 8.371.35 KM sa porezom nadodatu vrijednost.

Uzažavajući naprijed navedsns činjenice Komisija je dala prijedlog da se ugovor dodijeli ponuđaču „PRIMAPROM" d.o.o. Banjaluka, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 8.371,35 KM.

Informacije o pregledu i ocjeni ponuda su unesens u Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 65. stav (2) i isti će u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona biti dostavljen uz Odluku o izboru ponuđaču koji js blagovremeno dostavio ponudu.

U postupku ocjene provsdenog postupka Komisija je u svemu pravilno postupila, preporuka za izbor najpovoljnijeg ponuđača data je u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i konkurentskim zahtjevom, te nije bilo nepravilnosti i propusta u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Na temelju naprijed navedenog, a u skladu sa članom 64. stav (1) Zakona, odlučeno je kao u izreci.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba ugovornom organu u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru. Način izjavljivanja žalbe je definisan u članu 99. Zakona.

 

Broj: 02/1-404-34/16

Datum: 11. oktobar 2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: