Pneumatska bušilica 8/BŠU

Datum objave: 25.08.2021. 15:33 / Izvor: Akta.ba, 24.08.2021.

 

Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik

Broj: 03-6372/21

Đurđevik, 24.08.2021

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 20.08.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurdevik. Direktor društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurdevik. donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe Pneumatska bušilica 8/BŠU

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Pneumatska bušilica 8/BŠU, ugovor se dodjeljuje ponuđaču "Егах-Invest" d.o.o. Banovići čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

O B R A Z L O ž E NJ E

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Pneumatska bušilica 8/BŠU broj obavještenja: 350- 7-1-539-3-316/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 04.08.2021. godine, i ispravke za obavještenje o nabavci broj: 350-7-1-539-8-321/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 09.08.2021, evidencijski broj nabavke 03-5910/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 15 ponuđača a Što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki wvwv.ejn.gov.ba kreiranog 19.08.2021. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 19.08.2021. godine do I 1:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za je 19.08.2021. godine u I 1:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponuđači:

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-6232/21 od 18.08.2021. godine. Ponuđač: "Tep-Light" d.o.o. Tuzla.

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-6238/21 od 19.08.2021. godine, Ponuđač: "Егах-lnvest" d.o.o. Banovići.

Javno otvaranje ponuda je dana 19.08.2021. godine u 11:3() sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-5911/21 od 04.08.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponuđačima.

Broj:

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 19.08.2021. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da su se oba ponuđača kvalifikovala za dalji tok javne nabavke.

U početnoj ocjeni ponuda komisija je utvrdila da je ponuda kvalifikovanog ponuđača: "Erax-Invest" d.o.o. Banovići prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim traženim listovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci, a da je ponuda ponuđača "Tep-Light" d.o.o. Tuzla neprihvatljiva.

Ponuđač "Tep-Light" d.o.o. Tuzla je dostavio neprihvatljivu ponudu iz razloga jer tehničke karakteristike (broj obrtaja) neodgovaraju traženim tehničkim karakteristikama (broju obrtaja) kako je navedeno tenderskom dokumentacijom broj 19-671/21-JN. Ponuđač je u svojoj ponudi broj 19-08/21 ponudio broj obrtaja I1007min, dok tenderskom dokumentacijom traženi broj obrtaja je 1300°/min.

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazali e-aukcija jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

I. "Егах-Invest" d.o.o. Banovići ponuda broj 195-0/21 od 19.08.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 8.000,00 KM bez uračunat ih 17% PDV-a. odnosno 9.360.00 KM sa uračunatih 17% POV-a, na paritetu ODP Rudnik Đurđevik.

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-           rok isporuke: 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

-           garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: