Pogonsko gorivo (dizel BAS EN 590 - EURO 5)

Datum objave: 20.08.2021. 13:50 / Izvor: Akta.ba, 18.08.2021.

Republika Srpska            

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Vladike Platona BB,

Banja Luka,

Tel/faks: 051/348-348

e-mail: office@askva.org : www.askva.org

 

Broj: 11/2.01-469/21

Datum: 18.8.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 11/2.01-468/21 od 18.8.2021. godine, postupajući u predmetu javne nabavke: „Nabavka pogonskog goriva (dizel BAS EN 590 - Euro-5) za putnička vozila" po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, v.d. direktora donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj 11/2.01-468/21 od 18.8.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku „Nabavka pogonskog goriva (dizel BAS EN 590 - Euro-5) za putnička vozila" po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda se dodjeljuje ponuđaču: HIFA-PETROL DOO SARAJEVO, ponuda broj 287/21 od 6.8.2021. godine za pogonsko gorivo Dizel BAS EN- 590/EURO 5, količina 4500 litara za ponuđenu najnižu cijenu nakon sprovedene e-aukcije od 6.520,00 KM, bez PDV-a, sa procentom umanjenja cijene od 10,01%.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su dostavljena obavještenja o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne i opšte poslove. Ova odluka objaviće se na veb-stranici i istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Na osnovu člana 64, 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14) i Odluke o imenovanju Komisije za javnu nabavku broj: 11/2.01- 399/21 od 13.7.2021. godine, Komisija za javne nabavke sprovela je postupak u predmetu javne nabavke: „Nabavka pogonskog goriva (dizel BAS EN 590 - Euro-5) za putnička vozila" po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj evidencije: 2/21.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Nakon sprovedenog postupka, Komisija za javnu nabavku je dostavila zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa prijedlogom za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku po dostavljenim zapisnicima je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda na osnovu kojih je utvrđeno sljedeće:

Komisija je dana 6.8.2021. godine sprovela postupak otvaranja dvije prispjele ponude u predmetnoj javnoj nabavci. Komisija je konstatovala da nakon roka utvrđenog za prijem ponuda nije pristigla ni jedna ponuda.

Kako je konstatovano da su navedene dvije ponude dostavljene u roku za dostavljanje ponuda i da za iste nisu utvrđeni propusti, kao i da nisu dostavljene neblagovremene ponude, Komisija je svojim zapisnikom od 6.8.2021.godine konstatovala da se predmetni postupak javne nabavke nastavlja e-aukcijom u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), i to za dva ponuđača koji su ispunili uslove za e-aukciju i to: NESTRO PETROL AD BANjA LUKA i HIFA-PETROL DOO SARAJEVO

Nakon što je Komisija, u prvoj fazi javne nabavke pregledala dostavljene ponude i utvrdila da su ispunjeni svi uslovi za sprovođenje e-aukcije, Komisija je za dan 13.8.2021. godine, putem sistema e-nabavke zakazala sprovođenje e-aukcije kojoj su pristupila oba ponuđača. Kriterijum za ocjenjivanje ponuda je najniža cijena, na osnovu čega je utvrđena početna rang lista ponuđača i to: 1.) HIFA-PETROL DOO SARAJEVO i 2.) NESTRO PETROL AD BANjA LUKA.

Nakon sprovedene e-aukcije utvrđena je konačna rang lista ponuđača: kao prvi ponuđač - HIFA-PETROL DOO SARAJEVO, konačna cijena bez PDV-a - 6.520,00 KM, procenat umanjenja cijene 10,01%, a kao drugi ponuđač - NESTRO PETROL AD BANjA LUKA, konačna cijena vez PDV-a - 6.562,00 KM, procenat umanjenja cijene 13,83%.

U skladu sa navedenim rezultatom Komisija je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača HIFA-PETROL DOO SARAJEVO, konačna cijena bez PDV-a - 6.520,00 KM, procenat umanjenja cijene 10,01% i dostavila preporuku za izbor ovog ponuđača za zaključenje ugovora o javnoj nabavci.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene sprovedenog postupka nisu utvrđeni razlozi koji bi ukazivali na nepravilnosti ili propuste u radu, a koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen na osnovu Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom, a uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: