Policijska oprema za javni red i sigurnost-etilometar i reflektor

Datum objave: 20.01.2016. 11:56 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2016.

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6) . Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj:08-03-l 4.2-2-1782/15 od 05.01.2016.godine, u postupku javne nabavke policijske opreme zajavni red i sigurnost (Lot 1 i Lot 2), Ministar unutrašnjih poslova donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za javne nabavke broj: 08-03-14.2-2-1782/15 od 05.01.2016.godine u postupku javne nabavke policijske opreme za javni red i sigurnost, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj 1111-1-1-36-3-36/15 od 07.12.2015 godine. i dodjeljuje se ugovor sljedećem ponuđaču po lotovima: LOT 1: Nabavka etilometara, „Mibo Komunikacije" doo Sarajevo i LOT 2: Nabavka reflektora, „Mibo Komunikacije" doo Sarajevo .

 

Član 2

Ova Odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a, u skladu sa članom 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

U otvorenom postupku javne nabavke policijske opreme za javni red i sigurnost (Lot 1- Nabavka etilometara i Lot 2-Nabavka reflektora), MUP-a TK-a objavljenog, na Portalu javnih nabavki- Obavještenje o nabavci broj: 1111-1-1-36-3-36/15 od 07.12.2015, do krajnjeg roka za prijem ponuda 28.12.2015.godine do 12,00 sati, zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača po lotovima:

LOT 1: „Mibo Komunikacije" doo Sarajevo i

LOT 2: „Mibo Komunikacije" doo Sarajevo i "Shot" doo Zenica.

 

Na osnovu Zapisnika komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-03-14.2-2-1782/15 od 05.01.2016 godine izvršenaje analiza ponuda pri čemu je utvrđeno da su ponude ponuđača „Mibo Komunikacije" doo Sarajevo i ,,Shot"doo Zenica, prihvatljive za ugovorni organ. Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, komisija predlaže Ministru MUP-a TK-a da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te ugovor za javnu nabavku policijske opreme za javni red i sigurnost po lotovima:

LOT 1: Nabavka etilometara, dodjeli ponuđaču "Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo, s obzirom da je ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu sa ukupnom cijenom i obračunatim PDV-om u iznosu od 47.297,25 KM i

LOT 2-Nabavka reflektora, dodjeli ponuđaču "Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo, s obzirom da je ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom. u ukupnom iznosu od 6.201,00 sa obračunatim PDV-om.

 

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je prijedlog o dodjeli ugovora ponuđaču„Mibo Komunikacije" doo Sarajevo za LOT 1 i LOT 2 dat u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom i kao takav se u cjelosti prihvata.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba MUP- u Tk u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: