(poništenje postupka) Automati i pištolji - lot 1

Datum objave: 29.01.2018. 14:37 / Izvor: Akta.ba, 17.01.2018.

Broj: 09-20/1-14-2-1522/1

Dana: 15. 01. 2018. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine FBIH" br. 81/14), člana 69.stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službene novine FBIH" br. 39/14) a u vezi akta Agencije za javne nabavke filijala Mostar broj: 04-02-1-4960-1/17 od 22.12.2017. godine, direktor Federalne uprave policije, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE

 

1. U odluci o izboru najpovoljinijeg ponuđača broj:09-20-14-2-1522 od 17.11.2017. godine u predmetu nabavke naoružanja i to: LOT-1 puške-automati i LOT- 2 pištolji mijenja se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KM TRADE d.o.o. Visoko za LOT -1 i to: nabavka puški-automata - 30 komada na način da se postupak u tom dijelu poništava.

2. Ostali dijelovi Odluke koji se odnose na LOT 2 ostaju neizmjenjeni.

3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove.

 

Obrazloženje

Federalna uprava policije je provela pregovarački postupk sa objavom obavještenja u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti broj: 09-20/1-14-2-1522 od 24.07.2017. godine za nabavku naoružanja i i to : LOT 1 puške-automati 30 komada i LOT 2 - pištolji 40 komada, donijela odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ponuđača KM TRADE d.o.o. Visoko za oba lota broj: 09-20/1 -14-2-1522 od 17.11.2017. godine.

Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuda i proteka rokova za žalbu, a prije sklapanja ugovora, ugovorni organ je uočio da ponuđena roba iz LOT -1 (puške-automati) nije kompatibilna sa postojećom opremom koju već posjeduje Federalna uprava policije.

Imajući u vidu vrstu poslova koju obavljaju policijski službenici i jednoobraznost opreme koju koriste Federalna uprava policije nije u mogućnosti zaključiti ugovor za nabavku navedene opreme (puške-automati).S tim u vezi Federalna uprava policije je tražila mišljenje od Agenciji za javne nabavke BiH u smislu poništenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT -1 za nabavku puški-automata. Agencija za javne nabavke filijala Mostara aktom broj: 04-02-1-4960-1/17 od 22.12.2017. godine je dostavila odgovor da u konkretnom slučaju ugovorni organ može okončati postupak prije zaključenja ugovora poništenjem u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) ukoliko nema prihvatljivih ponuda.

Obzirom da nema prihvatljivih ponuda odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uputiti žalba od 10 (deset) dana od dana prijema. Žalba se podnosi u pismenoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem ugovornog/prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: