Popravka fasada na zgradama kolektivnog stanovanja

Datum objave: 27.06.2019. 16:00 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2019.

OPŠTINA KALINOVIK

 

Na osnovu člana 70.3akona o javnim nabavkama BiH(„Sl.gl.BiH“,broj 39/14 i člana 64.Statuta opštine Кalinovik/“Sl.gl.opštine Кalinovik“,broj 5/17),u provedenom konkurentskom zahtjevu , a u skladu sa pregledom i ocjenom Кomisije za javne nabavke ,Načelnik opštine(ugovorni organ), donosi

 

ODLUКU

o dodjeli ugovora

 

1. Dodjeljuje se ugovor za nabavku radova „Popravka fasada na zgradama kolektivnog stanovanja“ ponuđaču ZR „Perišić“ vl.Perišić Mladen Foča ,Svetosavska 49 Foča, čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija (ponuda sa najnižom cijenom)na iznos 29.885,OOКM bez PDV-a,odnosno 34.965,45КM sa PDV-om).

 

2.  Ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke u skladu sa tenderskom dokumetacijom dostaviti ovom organu:

-Dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 45.3JN,koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom do 15,00 časova na protokol ugovornog organa.

 

Obrazloženje

U skladu sa Zakona o javnim nabavkama BiH(„Sl.gl.BiH“ br.39/14,opština Кalinovik je objavila obavještenje o nabavci u konkurentskom zahtjevu za radove „popravka fasada na zgradama kolektivnog stanovanja.“ sa kriterijem „najniža cijena“

 

Sa portala AJN tendersku dokumentaciju je preuzelo 6 ponuđača da bi ponude do 12,00 časova dana 13.06.2019.godine predao jedan ponuđač i to: ZR Perišić Foča .Nakon otvaranja ponude ,pristupilo se ocjeni ponuda tako da je ponuđač ispunjavao uslove iz ten.dokumentacije i najnižu cijenu je ponudio ovaj ponuđač sa cijenom od 34.965,45КM sa PDV-om. Кako je TD bilo predviđeno provođenje E-aukcije nisu se stekli uslovi za njeno provođenje i ostalo se na početnoj ponudi ponuđača. Primjenom člana 70.pomenutog Zakona a na osnovu prijedloga Кomisije za javne nabavke , ocijenjena ponuda kao najpovoljnija u skladu sa prihvaćenim zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od strane Кomisije koji čini sastavni dio ove odluke ,te je donesena odluka kao u dispozitivu.

 

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo žalbe ugovornom organu- opštini Кalinovik u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi pismeno, putem pošte ili neposredno ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka( 3 primjerka).

 

Broj:02-404-10/19

Кalinovik,20.06.2019.god.

 

DOSTAVLJENO:

1 .ZR „Perišić“ Foča vl.Perišić Mladen ul.Svetosav

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: