Poštanske usluge

Datum objave: 26.08.2021. 08:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2021.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

514-4-2-100-6-12/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200734460005
Kontakt osoba Irena Bibanović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-210
Faks (033) 561-134
Elektronska pošta sud@ustavnisud.ba
Internet adresa www.ustavnisud.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

63000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Poštanske usluge

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64110000-0 Poštanske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 4200682210005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

63000,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1299,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1299,85

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Moguće podugovaranje?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslovi iz Zakona za primjenu 'Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci'

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu 'Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci'

Predmet ovog postupka je nabavka rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga za potrebe Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine.
S obzirom da rezervirane poštanske usluge, u skladu sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine, mogu obavljati samo javni
poštanski operateri, ispunjeni su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, u skladu sa članom
21. točka c) Zakona o javnim nabavkama BiH.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
514-4-2-100-6-12/21
PODIJELI: