Poštanske vreće

Datum objave: 28.02.2019. 09:33 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2019.

Broj: 1.- 1962/18

Dana, 26.02.2019. godine

 

Na osnovu čiana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1, 3. i 6. ZJN BiH (Sl. glasnik BiH 39/14 i Sl. glasnik RS 38/14), čiana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama Preduzeća, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke: 1/2.9- 1962/18 od 26.02.2019.godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 86.redovnoj sjednici održanoj dana, 26.02.2019. godine, donosi sljedeću:

 

O D L U K U

o rezultatima postupka

 

I

U predmetu javne nabavke„Nabavka poštanskih vreća", prihvata se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i preporuka Komisije za javne nabavke broj:l/2.9- 1962/18 od 26.02.2019. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, vođenog putem e-aukcije, u skladu sa članom 25. i 32. ZJN BiH, a na osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog na Portalu javnih nabavki br:1180-1-1-292/18 i ispravke obavještenja br.1180-1-1-290-8-41/19.

 

II

Planirani ugovor se dodjeljuje ponuđaču Primaprom d.o.o Banja Luka, u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b. ZJN BiH, jer je dostavio najnižu cijenu ponude.

Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem zaključiće se do ponuđene finansijske vrijednosti tj. do iznosa od 7.000,00 KM bez PDV-a.

 

III

 

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skiadu sa članom 72. ZJN BiH.

 

IV

 

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. tačka a, b, c. i d. Zakona o javnim nabavkama BiH, u suprotnom Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

V

 

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. ZJN BiH.

 

VI

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Postupak ove redmetne javne nabavke „Nabavka poštanskih vreća", pokrenut je Odlukom Ugovornog organa br. 1.- 1962/18 od 23.08.2018. godine, te ponovljen Odlukom Uprave iz razloga izmjenjenih tehničkih karakteristika, a na osnovu Prijedloga Oblasti za poštanski saobraćaj od 27.12.2018. godine.

 

Komisija za javnu nabavku je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 28.01.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova, te konstatovala sledeće:

 

- Naziv i sjediste ponuđača prema redosiijedu zaprimanja ponuda:

1.         Primaprom d.o.o. Vidovdanska bb., Banja Luka

2.         Salon bankarske opreme BL, Kralja Petra I Karađorđevića II, br. 29, Banja Luka.

-           Podaci o pojašnjenju ponuda u skladu sa članom 68. stav 3. Zakona, ili druge informacije o pojašnjenju ponuda:

 

Ugovorni organ nije tražio pojašnjenje ponuda.

-           Tražena i dostavljena dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

 

Oba ponuđača dostavila su ovjerene Izjave za član 45. Zakona, Ovjerene Izjave za član 52. Zakona, kao i dokaze za član 46. Zakona (aktuelni izvod).

-           Prihvatljivost ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika sa otvaranja ponuda:

 

Oba ponuđača dostavila su omotnice sa ponudom ispravno zatvorene (zapečaćene ili potpisane).

 

-           ANALIZA I OCJENA PONUDA

 

IZVJEŠTAJ O PREUZIMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE OD STRANE PONUĐAČA:

Tendersku dokumentaciju preuzel su sledeći ponuđači I to:

1          EKAPIJA DOO 4950134590001 28.12.2018. 14:22:44

2          BBS EUROPE 4403188520008 28.12.2018. 14:57:55

3          R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 28.12.2018. 16:10:33

4          PRIMAPROM DOO 4400938000002 31.12.2018.10:51:18

5          "SVJETLOSTKOMERC"D.D. SARAJEVO 4200177160001 31.12.2018. 14:51:47

6          ASTORIJA COMPANY 4400760000003 2.1.2019. 20:13:32

7          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 3.1.2019. 9:55:03

8          KOTEKS D.O.O. 4218211440007 4.1.2019. 8:32:02

9          DANIAL'S D.O.O. 4218412690001 4.1.2019. 8:37:53

10        LANACO DOO 4400853190007 15.1.2019. 11:37:12, a

Ispravku tenderske dokumentacije preuzelo je šest ponuđača i to:

1          PRIMAPROM DOO 4400938000002 16.1.2019. 10:38:29

2          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 16.1.2019. 11:04:43

3          EKAPIJA DOO 4950134590001 16.1.2019.11:16:20

4          KOTEKS D.O.O. 4218211440007 16.1.2019. 11:30:36

5          DANIAL'S D.O.O. 4218412690001 16.1.2019.11:31:55

6          TEHNOBANK DOO 4202445180005 16.1.2019. 14:34:52

 

IZVJESTAJ O TOKU I ZAVRŠETKU E-AUKCIJE:

 

POČETNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU POZVANI DA UČESTVUJU U E-AUKCIJI

R.br. Naziv ponuđača IDB/JIB Početna cijena u KM bez PDV-a Rang

 

1 PRIMAPROM DOO 4400938000002 10440,00 1 2 SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 10625,00 2

* Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman TOK E-AUKCIJE Period trajanja e-Aukcije

Početak: 25.2.2019. 9:00:00 Završetak: 25.2.2019. 9:12:00 Minimalna razlika podnesene cijene: 10,44 Maksimalna rarlika pednesefie Gijenei 1044^00

 

R.br/Naziv ponuđača IDB/JIB Datum I vrijeme podnošenja nove cljene Cijena u KM bez PDV-a

1          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 25.2.2019. 9:02:45 10429,00

2          PRIMAPROM DOO 4400938000002 25.2.2019. 9:04:29 9929,00

3          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 25.2.2019. 9:05:05 9918,00

4          PRIMAPROM DOO 4400938000002 25.2.2019. 9:05:28 9420,00

5          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 25.2.2019. 9:05:54 9409,00

6          PRIMAPROM DOO 4400938000002 25.2.2019. 9:06:12 8910,00

7          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 25.2.2019. 9:06:26 8899,00

8          PRIMAPROM DOO 4400938000002 25.2.2019. 9:06:41 8390,00

9          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 25.2.2019. 9:07:03 8379,00

10        PRIMAPROM DOO 4400938000002 25.2.2019. 9:07:24 7900,00

11        SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 25.2.2019. 9:07:45 7889,00

12        PRIMAPROM DOO 4400938000002 25.2.2019. 9:08:08 7490,00

13        SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 25.2.2019. 9:08:20 7479,00

14        PRIMAPROM DOO 4400938000002 25.2.2019. 9:08:34 7000,00

 

*          Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

 

KONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI

R.br. Naziv ponuđača IDB/JIB Konačna cijena u KM bez PDV-a Rang

 

1          PRIMAPROM DOO 4400938000002 7000,00 1

2          SALON BANKARSKE OPREME BL D.0.0 4403356090006 7479,00 2

 

*          Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

 

- Nakon analize i ocjene ponuda prema kriterijumu najniža cijena ponude, Komisija je utvrdila da je ponuđač „Primaprom" Banja Luka dostavio ponudu čija vrijednost zadovoljava gore određeni kriterijum.

 

Ponuđač

Cijena bez PDV-a

 

Uslovi i način plaćanja:

mimmalno 30 dana nakon isporuke robe

Rok isporuke maksimalno 15 dana po ispostavljanju narudžbenice

Primaprom

7.000,00 KM

30 dana

15 dana

SBO

7479,00 KM

30 dana

15 dana

 

Planska vrijednost za ovu javnu nabavku iznosi: 10.630,00 KM bez PDV-a .

-           Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Nabavka poštanskih vreća", dala je Upravi Preduzeća PREPORUKU:

-           Da se planirani ugovor dodijeli ponuđaču Primaprom d.o.o. Banja Luka, na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude.

 

Uprava Preduzeća prihvata preporuku Komisije za javne nabavke i konstatuje da je postupila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima, kao i primjenom člana 64 stav 1. tačka b. ZJN BiH, _te je odlučila kao u članu 2. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odred'be ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu na adresu sjedišta Ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji pđ 3',(tri), kako bi mogia biti uručena strankama u postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: