Postavljanje odbojnih zaštitnih ograda

Datum objave: 27.06.2018. 08:26 / Izvor: Akta.ba, 22.06.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-49-1-1627-12/18

Datum: 22.06.2018.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 21.06.2018.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I         

Najpovoljnija ponuda u predmetu nabavke radova "Postavljanje odbojnih zaštitnih ograda" po cijeni bez PDV-a od 5.600,00 KM (slovima:pethiljadašeststotina i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 6.552,00 KM (slovima:šesthiljadapetstotinapedesetdvije i 00/100 konvertibilnih maraka) je ponuda SACOM doo Sarajevo.

 

II        

Ponuda je dostavljena u Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 06.06.2018.godine pod brojem: 375-7-3-140-3-52/18 , kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

III      

Obavezuje se izabrani ponuđač da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost na način i u fonni koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

 

IV       

Za realizaciju Odluke zadužuju se Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove općine Tešanj.

 

V         

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

VI       

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke za radove "Postavljanje odbojnih zaštitnih ograda" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj:02-49-1-1627-2/18 od 05.06.2018.godine. Odabran je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 06.06.2018.godine pod brojem: 375-7-3-140-3-52/18, procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.000,00KM a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigle su 3 (tri) ponude i to: ponuda ponuđača BULJAN CESTE doo Kreševo, ponuda ponuđača SACOM doo Sarajevo i ponuda ponuđačaOpšta poljoprivredno proizvodno prometno uslužna zadruga BIOS p.o. Visoko.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog Načelnika broj:02-49-l-l 627-5/18 od 11.06.2018.godine izvršila je dana 18.06.2018.godina javno otvaranje ponuda o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila svim ponuđačima.

 

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te ustanovila da su sve ponude formalno ispravno (sadržajno kompletne i ispravnog sadržaja) i da se kao takve mogu ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda.

Svi ponuđači su dostavili dokumentaciju kojom dokazuju preferencijalni tretman domaćeg. Tačkom 1.5. Tenderske dokumentacije predviđeno je da će se u ovom postupku dodjele ugovora primjenit E-aukcija za ponuđače koji su podnijeli prihvatljive ponude te je ugovorni organ zakazao E-aukcijaza dan 21.06.2018.godine od 12:00 sati u trajanju od 10 minuta.

Iz Izvještaja o toku i završetku E-aukcije od 21.06.2018.godine (koji je u predmetu spisa) vidljivo je da SACOM doo Sarajevo kao ponuđač zauzima pi"vo mjesto na Konačnoj listi ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji te je ugovorni organ iz Izvještaja o toku i završetku E-aukcije preuzeo Konačnu listu ponuđače koji su učestvovali u E-aukciji kako slijedi:

1. SACOM doo Sarajevo

2. Opšta poljoprivredno proizvodno prometno uslužna zadruga BIOS p.o. Visoko

3. BULJAN CESTE doo Kreševo

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju "najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom Načelniku, općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:08-49-1-1627-11/18 od 21.06.2018.godine), da se u predmetu javne nabavke radova "Postavljanje odbojnih zaštitnih ograda", donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da se kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda za radove određuje ponuda ponuđača SACOM doo Sarajevo odnosno kako je to navedeno u tački I ove Odluke, te da se sa istim zaključi ugovor u skladu sa ponudom navedenog ponuđača za radove predmetne nabavke.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) kao najpovoljnija izabrana je ponuda ponuđača SACOM doo Sarajevo, sa cijenom bez PDV-a u iznosu 5.600,00KM

(slovima:pethiljadašeststotina i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 6.552,00KM (slovima:šesthiljadapetstotinapedesetdvije i 00/100 konvertibilnih maraka).

 

Pouka o pravnom lijeku: Zalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj:39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: