Potrepštine za kuhinju i sredstva za higijenu za potrebe društva za 2019. godinu

Datum objave: 08.03.2019. 10:10 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2019.

Broj:01-1061/19

Datum:04.03.2019.

 

Na osnovu člana člana 64. stav 1. tačka b, najniža cijena, člana 70. stav 1.,3. i b.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( „Sl. glasnik BiH",broj 39/14), člana 43. stav 2.Pravilnika o javnim nabavkama roba vršenju usluga i ustupanju radova, i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u preduzeću, u postupku javne nabavke : Nabavka potrepština za kuhinju i sredstava za higijenu za potrebe društva za 2019. godinu, direktor preduzeća je d o n i o:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda , broj 20-02/19-14 od 20.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku , Nabavka potrepština za kuhinju i sredstava za higijenu za potrebe društva društva za 2019. godinu, dodjeljuje se ponuđaču „ Lipnik doo Gacko, Stojana Kovačevića br.5 ponuda broj:20-02/19-14 od 20.02.2019. godine , za ponuđenu cijenu od 139,15 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „ Lipnik" doo Gacko po protoku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Nabavna služba.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb -stranici Opštine Gacko, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavks, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke , u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-61/19 od 14.02.2019. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV- a je 2.000,00 KM

Istraživanje tržišta , pismeni zahtjev -prijedlog cijena upućen je Lipnik doo Gacko. U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je /služba/ službenik za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršio otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je saninjen odgovarajući Zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj prispjelih ponuda_1_.

- da su blagovremeno zaprimljene_1_ponude.

- da su neblagovremeno zaprimljene_ponude.

- da je ponuda ponuđača Lipnik doo Gacko prihvatljiva.

- da ponude ponuđača_,_nisu prihvatljive iz sljedećih razloga :

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je služba /službenik za javne nabavke, pravilno i potpuno, dao ocjenu prisijelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz zahtjeva i poziva.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je služba /službenik za javne nabavke u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakono o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine , podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.Uvidom u priloženu dokumentaciju , nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Naziv / ime ponuđača 

Ukupno KM

1.

Lipnik doo Gacko

139,15 KM

2.

 

 

3.

 

 

        

Izabrani ponuđač je, kako je gore navedeno, ocijnjen s ukupno 139,15 KM , dok su ostali ponuđači ostvarili :

-   _________,________km,

-   _________,________km,

 

Čime je utvrđen i njihov sukcesivan red.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b najniža cijena , Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te člana 43. Pravilnika o javnoj nabavci roba, vršenju usluga i izvođenju radova, odlučeno je kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: