Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP

Datum objave: 18.06.2019. 21:12 / Izvor: Akta.ba, 28.05.2019.

Broj:0103-862-12/19

Datum:28.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.,člana 862. stav 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH",broj:39/14),člana 42.Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,(Pročišćeni tekst) broj:OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017.godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke roba broj: 0103-862/19 za Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP.Direktor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.donio je

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Stalne Komisije za javne nabavke,broj:0103-862-11/19 od 28.05.2019.godine i ugovor za javnu nabavku robaputem konkurentskog zatjeva za dostavljanje ponuda,i to:

 

• Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP

 

dodjeljuje se ponuđaču „Sajmir" d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda br.88, 71320 Vogošća, kao ponuđaču koji je u predmetnom postupku javne nabavke roba dostavio ponudu u iznosu od 38.368,30 KM bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza.Rok plaćanja 60 dana i rok isporuke 1 dan,koja zadovoljava kriterij Ekonomski najpovoljnije ponude.a u svemu prema Ponudi izabranog ponuđača protokolisanoj pod brojem:0103-862-7/19 od 27.05.2019.godine.

 

Član 2.

 

Prijedlog Ugovora o javnoj nabavci roba navedenih u članu l.ove Odluke, dostaviće se na potpis izabranom Ponuđaču,u roku od 10 dana,računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Ova Odluka objaviće se na web-stranici www.sarajevo-sume.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke predmetnih roba,u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Član 4.

 

U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH,ponuđači koji su učestvovali u postupku javne nabavke roba broj: 0103-862/19-za Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP najkasnije u roku od 7 dana bit će obaviješteni o rezultatima postupka,te će se istim uz obavještenje dostaviti i ova Odlukai Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:0103-862-11/19 od 28.05.2019. godine.

 

Član 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj:0103-862-2/19 od 28.03.2019. godine, pokrenut je postupak javne nabavke roba za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2019.godini putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.i to:Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP.

 

Postupak je proveden sa objavom Obavještenja o javnoj nabavci roba na Portalu javnih nabavki.broj: 1177-7-1-25-3-32/19 od 04.04.2019. godine, ispravka za obavještenje o nabavci: 1177-7-1-25-8-39/19 od 11.04.2019, Ispravka za obavještenje o nabavci: 1177-7-1-25-8-43/19 od 17.04.2019 godine i Ispravka za obavještenje o nabavci: 1177-7-1-25-8-51/19 od 20.05.2019 godine sa procijenjenom vrijednošću nabavke u iznosu od 38.402,00KM.

 

Općinski sud u Sarajevu,  Broj : 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013.g. ^ PDVbroj: 200630090001 Sarejevo Ziro račun: 1020500000111354Union bank d.d. Sarajevo 1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

 

U skladu sa članom 7. naprijed navedene Odluke,Služba za marketing i komercijalne poslove Preduzeća sačinila je Tendersku dokumentaciju, objavila obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki te uputila poziv za učešče u postupku javne nabavke,sljedećim ponuđačima roba:

1)         „Sajmir" d.o.o. Vogošća,

2)         „Manko Velemotor" d.o.o. Sarajevo,

3)         ,,Thor"d.o.o.Doboj

 

Postupak javne nabavke predmetnih roba provela je Stalna komisija za javne nabavke.imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda bio je 27.05.2019.godine do 11:00 sati.a javno otvaranje ponuda zakazano je za isti dan,27.05.2019.godine sa početkom u 12:00 sati u Direkciji Preduzeća,ul. Maršala Tita 7/II.

 

Dana 27.05.2019.godine u 12:00 sati Stalna komisija je pristupila javnom otvaranju ponuda za Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP.te je utrvđeno sljedeće:

 

da je do roka utvrđenog zahtjevom za dostavljanje ponuda 1 (jedan) ponuđač dostavio svoju ponudu,i to:

 

1. „Sajmir" d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda broj 88, 71320 Vogošća

 

da je u postupku provjere kvalifikacija ponuđača utvrđeno da je ponuda dostavljena od strane kvalifikovanog ponuđača koji je ispunio minimum zahtjevanih kvalifikacionih uslova utvrđenih u Tenderskoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Preduzeća nije našao razloge.nepravilnosti niti propuste u radu.koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Stalna komisija za javne nabavke u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i Tenderskom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku.

 

Imajući u vidu sve naprijed navedeno,a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama.odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba,najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se izjavljuje ugovornom organu KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ul. Maršala Tita 7/ll,Sarajevo.

 

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka.a koji ne može biti manji od 3 (tri)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: