Potrošni materijal za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

Datum objave: 01.07.2019. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1255-1-1-382-5-209/19Broj obavještenja o nabavci 1255-1-1-382-3-113/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Gordana Šušnica
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj:01-705-1/19 od 21.01.2019.godine. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za
nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KLINIČKOG ZAVODA ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE
ŽLIJEZDE.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj:01-705-1/19 od 21.01.2019.godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu
medicinu i bolesti štitne žlijezde.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Materijal za dijagnostiku i terapiju.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano Tenderskom dokumentacijom.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

361000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveze iz predmeta ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno, ul. Dvanaest bebe bb, Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT VINČA , SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET 101877940 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

360955,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

360955,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

360955,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

360955,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Pristigla je jedna ponudu za lot, te se e-aukcija se ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN
BiH.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj:01-705-1/19 od 21.01.2019.godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu
medicinu i bolesti štitne žlijezde.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dijagnostički reagensi i potrošni materijal za radiohemijsku laboratoriju.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano Tenderskom dokumentacijom.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveze iz predmeta ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno, ul. Dvanaest bebe bb, Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT VINČA , SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET 101877940 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

27965,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

27965,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27965,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27965,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Pristigla je jedna ponudu za lot, te se e-aukcija se ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN
BiH.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj:01-705-1/19 od 21.01.2019.godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu
medicinu i bolesti štitne žlijezde.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Materijal za kontrolu kvaliteta radiofarmaka.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano Tenderskom dokumentacijom.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveze iz predmeta ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno, ul. Dvanaest bebe bb, Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT VINČA , SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET 101877940 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Pristigla je jedna ponudu za lot, te se e-aukcija se ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN
BiH.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-382-5-209/19
PODIJELI: