Potrošni materijal za za termo i mašinske sisteme

Datum objave: 16.07.2020. 14:34 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

V L A D A

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Broj: 04/2.2.2-404-304-9/20

Datum: 14.07.2020. godine

 

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 38/14) i člana 4. Uredbe o Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 90/07 i 114/07), a u konkurentskom zahtjevu za dostavlјanje ponuda za nabavku robe „Nabavka potrošnog materijala za termo i mašinske sisteme", objavlјenog na Portalu javnih nabavki dana 22.06.2020. godine, broj obavještenja 38-7-1-60-3-35/20, i broj Ispravke obavještenja 38-7-1-60-8-40/20 od 30.06.2020. godine direktor Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, d o n i o je

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

Najpovolјniji ponuđač za nabavku robe „Nabavka potrošnog materijala za termo i mašinske sisteme" u konkurentskom zahtjevu za dostavlјanje ponuda, broj 04/2.2.2-404-304/20, je Novoteks d.o.o. Banja Luka, Nenada Kostića 20, Banja Luka, JIB 4400860300004

1.            Ponuda ponuđača broj 47/20 od 12.07.2020. godine bila je najpovolјnija no kriterijumu „najniže cijene" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

2.            Za ovaj postupak je predviđena e-aukcija ali s obzirom da je Ugovorni organ zaprimio samo jednu prihvatlјivu ponudu e-aukcija se ne može zakazati u skladu sa članom 3. (Unos i ocjena prihvatlјivih gtonuda) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik broj 66/16) nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH.

3.           Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

4.            Odluka će se objaviti na veb-stranici; www.vladars.net istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima, koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

5. Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ pozvaće izabranog ponuđača radi zaklјučivanja okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 04/2.2.2-404-304-1/20 od 17.06.2020. godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Prodijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 49.900 KM. Dana 22.06.2020. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci 38-7-1-60-3-35/20 i broj Ispravke obavještenja 38-7-1-60-8-40/20 od 30.06.2020 putem konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda, pokrenut je postupak nabavke robe „Nabavka potrošnog materijala za termo i mašinske sisteme". Kriterij za dodjelu ugovora je bio „najniža cijena" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U predviđenom roku za dostavlјanje ponuda (13.07.2020. do 12.00 sati) pristigla je jedna ponuda, i to:

1. Novo-teks d.o.o. Banja Luka, dana 13.07.2020. god. u 11.37 časova na protokol Ugovornog organa, zavedena pod brojem 04/2.2.2-404-304-6/20.

Dana 13.07.2020. godine, u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama BiH, izvršeno je javno otvaranje ponuda i sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda. U skladu sa članom 63. stav (6) Zakona i članom 2. stav (2) Uputstva o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni Glasnik BiH" broj: 90/14), Zapisnik je proslijeđen ponuđaču koji blagovremeno dostavio ponudu u zakonskom roku putem faksa/maila i pošte.

Komisija je uvidom u ponudu konstatovala da je ponuđač dostavio orginal i kopiju ponude kako je traženo tenderskom dokumentacijom. Ponuda je čvrsto uvezana jemstvenikom a listovi ponude su numerisani, ovjereni i parafirani.

Komisija je pregledom kvalifikacionih dokumenata ponuđača konstatovala da ponuda ponuđača Novo-teks d.o.o. Banja Luka ispunjava kvalifikacione uslove i zahtjeve iz konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, te će njegova ponuda biti predmet dalјe ocjene ponuda. Ponuda je računski ispravna. Ponuda ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

Kriterij - najniža cijena

 

CIJENE PRIHVATLjIVIH PONUDA I RANG PONUĆAČA

R.BR

PONUĆAČI

CIJENA bez PDV-a

CIJENA sa popustom bez PDV-a

Preferencijani tretman domaćeg

RANG PONUĆAČA

1.

Novo-teks d.o.o. Banja Luka

46.122,20KM

46.122,20KM

HE

1.

 

 

Komisija za javne nabavke je nakon procesa pregleda i ocjene ponuda, dana 14.07.2020. godine, dostavila direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (broj: 04/2.2.2-404-304-8/20 od 14.07.2020. godine) sa prijedlogom za donošenje Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača Novo-teks d.o.o. Banja Luka.

Prijedlog Komisije za dodjelu okvirnog sporazuma je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio najnižu ukupnu dijenu ponude u iznosu od 46.122,20KM bez obračunatog PDV-a, tj. 53.962,97 KM sa obračunatim PDV-om.

Ponuđač Novo-teks d.o.o. Banja Luka ispunjava sve kvalifikacione uslove i u svojoj ponudi je dostavio dokumente koji su traženi u skladu sa članom 45. stav (2) pod c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH (tačka 3.1 pod a) tenderske dokumentacije).

Prijedlog okvirnog sporazuma će se dostaviti na potpis imenovanom ponuđaču u skladu sa članom 89. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovolјnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ha ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa.

 

Ranko Tomašević

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: