Potrošni materijal

Datum objave: 18.02.2021. 11:53 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2021.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Вroj: 1686/21

Dana, 29.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1,2,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 1541/21 od 27.01.2021. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka repro i potrošnog та1егуа1а" - putem otvorenog postupka, interni broj: T -103/20-P1, objavljenom na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba pod brojem: 1276-1-1-877-3-508/20 od 22.10.2020. godine, Uprava Preduzeća, na sjednici održanoj dana 29.01.2021 godine, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka repro i potrošnog materijala" - putem otvorenog postupka nabavke, interni broj: T-103/20-P1

LOT 2- Nabavka potrošnog materijala

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1541/20 od 27.01.2021. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka герго i potrošnog materijala", interni broj: T-103/20-P1, LOT 2 -Nabavka potrošnog materijala, te se okvirni sporazum dodjeljuje ponuđaču „MB MONT-lNVEST" D.O.O. UGLJEVIK па period do 12 mjeseci i na iznos do 14.000,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana obavjeStenja o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti, u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com,  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za reaiizactju ove Odluke zadužuje se Služba komercijale Preduzeća i Služba za pravne i korporativne poslove Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 16232/20 od 07.07.2019.   godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je cca 54.000,00 KM bez PDV-a, a konkretno za Lot 2-Nabavka potrošnog materijala, procijenjena vrijednost tznosi 14.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-1-1-877-3-508/20 od 22.10.2020. godine, a Ispravka za obavještenje o nabavci objavljena je dana 02.12.2020. godine na portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-1-1-877-8-552/20.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 31598/20 od 21.12.2020. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma broj: 1541/20 od 27.01.2021, godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 31825/20 od 22.12.2020. godine, u kojem je utvrđeno da je do krajnjeg roka za prijem ponuda za predmetnu nabavku (do 22.12.2020. godine do 11:00 časova), zaprimljena jedna ponuda, i to ponuda ponuđača „MB MONT- INVEST" D.O.O. UGLJEVIK, broj: 31800/20 od 22.12.2020. godine (zaprimljena u 10:40 časova). a čija cijena ponude iznosi 48.572,00 KM.

 

ANALIZA PONUDA

Analizom pristiglih ponuda, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i vaiidnosti dokumentacije, Komisija je konstatovala sljedeće:

 

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE Ll RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA

 

LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala;

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE

„МВ MONT-INVEST" D.O.O. UGLJEVIK

PONUDA MORA DA SADRŽI

 

Obrazac za dostavlianie Ponude -

Dostavlien

Aneks 2

Dostavlien

Obrazac za ciienu ponude - Aneks 3

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije -

Dostavljen

Aneks 4

 

PotDisan i ovieren nacrt okvirnoo

Dostavljen

sporazuma i uoovora - Aneks 5

 

PoDis izvršenoa uaovora - Aneks 6

Dostavlien

Potvrda o izvršenim uqovorima

Dostavljena

f20.000.00 KM)

 

Ovjerena Izjava ponuđača u vezi člana

Dostavljena

52. ZJN BiH - Priloq 3

 

Ovjerena Izjava u vezi člana 45. ZJN

Dostavliena

BiH

 

Izvod iz sudskop registra

Dostavljen

Ovierena Izjava ponuđača u vezi člana

Dostavljena

47. ZJN BiH

 

Potvrda banke o solventnosti i

Dostavljena

likvidnosti

 

 

Ponuda ponuđača „МВ MONT-INVEST" D.O.O. UGLJEVIK, koja je dostavljena za LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala, predmetne nabavke, ispunila je sve tehničke, formalno-pravne zahtjeve i minimum kvalifikacionih uslova, te je prihvatljiva za Ugovorni organ.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. S obzirom na to da je za predmetnu nabavku zaprimljena i prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu koriStenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), E-aukcija se пе može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene Ćinjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđaća, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding nERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 jjgljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: