Pribor i potrepštine za računare i tablete (sitan inventar)

Datum objave: 17.11.2020. 08:55 / Izvor: Akta.ba, 12.11.2020.

Broj: JN-1-01-16-4-35-11-9/20

Datum: 12.11.2020. godine

 

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 55. Zakona o upravi („Službeni glasnik BIH br. 32/02 i 102/09) i člana 70, stav (1), (3) i (6), člana 88. i člana 89.3akona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku, broj: JN-1 -01 -16-4-35-11-7/20 od 6.11.2020. godine,u postupku nabavke pribora i potrepština za računare i tablete (sitan inventar), donosi sledeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnnjeg ponuđača za nabavku prnbora i potrepština za računare i tablete (sitan inventar)

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku broj: JN-1-01-16-4-35-11-7/20 od 6.11.2020. godine i Ugovor o kupoprodaji pribora i potrepština za računare i tablete (sitan inventar) dodjeljuje se ponuđaču ASPO Rail d.o.o. Sarajevo Ul. Alipašina 47 Sarajevo, ponuda broj: 152/20 od 30.10.2020. godine, za ponuđenu cijenu bez PDV-a: 11.974,50 KM, odnosno 14.010,17 KM sa PDV-om.

 

Član 2

 

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalifikovanosti u skladu sa članom 45. stav (1) tačke: c) i d) i iz člana 47. stav (1) tačke c) Zakona o javnim nabavkama i to u roku od 5 (pet) dana nakon što bude obaviješten od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, poništitće se postupak javne nabavke.

 

Član 3.

Ugovor o nabavci informaciono-tehničke opreme zaključit će se sa izabranim ponuđačem. Rok za isporuku je 30 (trideset) dana od datuma potpisivanja ugovora tj. od dana kada ugovor stupi na snagu.

 

Član 4.

Ova odluka će se objaviti na veb stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (www.mhrr.gov.ba), istovremeno saupućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke se ovlašćuje i zadužuje Sektor za opšte, pravne poslove i finansijsko-materijalne poslove Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke pribora i potrepština za računare i tablete (sitan inventar). broj: JN-1-01-16-4-35-1/20 od 13.10.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka za dostavu ponuda za nabavku pribora i potrepština za računare i tablete (sitan inventar). Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a: 12.094,01 KM.

Obavještenje o nabavci, broj: 679-7-1-40-3-27/20 od 14.10.2020. godine na Portalu javnih nabavki. Tenderska dokumentacija. opoj: JN-1-01-16-4-35-2/20 od 14.10.2020. godine. Komisija za nabavku imenovanaje Odlukom, broj: 01-16-4-344-6/20. od 18.6.2020. godine. Komisija za nabavke dostavila je ugovornom organu (ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH) Zaiisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: JN-1-01-16-4-35-11-6/20 od 6.11.2020. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: JN-1-01-16-4-35-11-7/20 od 6.11.2020 godine i Izvještaj o radu broj: JN-1-01-16-4-35-11-8/20 od 6.11.2020. godine u postupku javne nabavke pribora i potrepština za računare i tablete (sitan inventar).

 

U postupku po Izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda. o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sledeće:

da je u predmetnom postupku primljena jedna (1) ponuda; da je blagovremeno primljeno jedna (1) ponuda; da je nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda; da su ponude ponuđača: ASPO Rail d.o.o. Sarajevo Ul. Alipašina 47 Sarajevo, kvalifikovana i prihvatljiva, te da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumetacijom na propisan način.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača i pregled i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH nije našao razloge, nepravilnost niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog kriterija: „najniže cijene"' utvrđenoj u Obavještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

 

Naziv i sjedište ponuđača

Kriterij - najniža

cijena (bez PDV-a)

 

1.

Aspo Rail d.o.o. Sarajevo

11.974,50 КМ

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: