Priključenje stambenih objekata na vodovodnu mrežu nacionalnih manjina (Romi)

Datum objave: 30.12.2016. 11:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1157-4-3-804-5-460/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izmiještanju dalekovoda i izradi priključaka na komunalnu infrastrukturu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izmiještanje dalekovoda, izrada priključaka na komunalnu infrastrukturu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne


ANEKS C2


Broj lota

1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Opravdanost za pokretanje i provođenje pregovaračkog postupka definisani su u Odluci o opštim
oslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom Brčko distrikta BiH ("Sl.glasnik Brčko
distrikta BiH" broj 6/12) u kome je jasno definisano da:
-"srednjenaponska mreža označava distributivnu mrežu nazivnog napona 10KV, 20KV i 35KV (nominalni naponskinivo
između 1KV i 35KV),
-distributer je obavezan upravljati distributivnim sistemom održavati i razvijati distributivnu mrežu,
- "distributivna mreža označava električnu mrežu koja se prostire od mjesta razgraničenja sa mrežom
prenosa, odnosno od priključka elektrana priključenih na distributivnu mrežu, do priključka
elektroenergetskih objekata krajnjih kupaca na srednjem i niskom naponu",
- distributer (operator distributivnog sistema) „označava pravno lice odgovorno za rad (pogon),
upravljanje, održavanje i razvoj distributivnog sistema u Brčko distriktu, uključujući povezivanje sa
drugim sistemima, a sve u cilju dugoročne sposobnosti sistema da ispuni razumne zahtjeve za
distribucijom električne energije“.
- "priključak označava skup električnih vodova, opreme i mjernih uređaja kojim se elektroenergetski
objekt krajnjeg kupca ili proizvođača spaja sa distributivnom mrežom".
Ovo je regulisano članom 4. navedene Odluke.
Nadalje, u članu 9. tačka a) iste Odluke u obavezama distributera stoji da je distributer obavezan
"upravljati distributivnim sistemom, održavati i razvijati distributivnu mrežu", b) omogućiti pristup i
korištenje distributivne mreže proizvođačima, snadbjevačima, tarifnim i kvalifikovanim kupcima
električne energije na transparentan i nediskriminirajući način, u skladu sa tehničkim mogućnostima
distributivne mreže.
I na kraju, u članu 31. ove Odluke odgovornost za projektovanje, izgradnju priključka i priključenje, u
tački 9. "Nadzor nad izvođenjem, tehnički prijem, odnosno konačna provjera usaglašenosti i ugovora o
priključenju i priključenje objekta na distributivnu mrežu u isključivoj su nadležnosti distributera".
Član 31. stav 3. "Distributer je odgovoran za izgradnju priključka u skladu sa ugovorom o
priključenju".
Iz svega gore navedenog jasno je da jedino distributer (u ovom slučaju JP "Komunalno" Brčko d.o.o.)
ima pravo upravljanja, raspolaganja distributivnom mrežom i izrade priključaka, te da je jedini
dobavljač koji može izvršiti predmetne radove, s toga provođenja pregovaračkog postupka bez objave
obavještenja o nabavci smatramo potpuno primjerenim u konkretnom slučaju.
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku treba uputiti slijedećem ponuđaču i to:
JP "Komunalno"d.o.o. Brčko

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JP KOMUNALNO BRČKO DOOANEKS C2


Broj lota

2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Brčko distrikt BiH je Odlukom o osnivanju javnog preduzeća JP "Komunalno Brčko", Brčko distrikt
BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 20/07, 24/08, 33/09 i 8/11) osnovao Javno
preduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH. Javno preduzeće
osnovano je da na teritoriji Distrikta obavlja djelatnosti od opšteg interesa, a među djelatnostima od
opšteg interesa koje obavlja javno preduzeće nalazi se i djelatnost 36.00, koja u skladu sa Odlukom o
klasifikaciji djelatnosti u Brčko distriktu BiH ("Sl.glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 1/11), između
ostalog obuhvata i sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom i članova 6. i 13. Odluke o
osnivanju javnog preduzeća "Komunalno Brčko", Brčko distrikt BiH, koji između ostalog regulišu
sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode i vodne objekte preko kojih se obavlja proizvodnja,
distribucija, odvodnja i pročišćavanje vode.
Član 2. Zakona o komunalnim djelatnostima reguliše da se djelatnosti od posebnog društvenog
interesa, u smislu ovog Zakona smatra proizvodnja i isporuka vode, koja obuhvata sakupljanje,
prečišćavanje i isporuku vode za piće i druge potrebe korisnicima, vodovodnom mrežom do mjernog
instrumneta korisnika uključujući i mjerni istrument. Član 17. istog zakona reguliše da se pod
vodoopskrbnim objektima i uređajima smatraju svi objekti za zahvatanje (površinskih voda, arterskih,
subarterski bunarevi, kaptaža nad izvorima) i pročišćavanje vode, crpna postrojenja, rezervoari,
vodovodna mreža s priključcima i vodomjerima zaključno s glavnim šahtom a koji služe za
snabdijevanje potrošača sa vodom za piće. Član 24. reguliše da priključak vodovodnih instalacija i
uređaja na vodovodnu mrežu na zahtjev korisnika vrši isključivo davalac komunalne usluge. Član 26.
reguliše da se unutrašnje vodovodne instalacije spajaju sa vodovodnim sistemom, odnosno uličnom
vodovodnom mrežom preko vodovodnog priključka i da je vodovodni priključak cijevni spoj od ulične
vodovodne mreže do vodomjera, uključujući i vodomjer. Član 30. stav 1 naprijed navedenog Zakona
Reguliše da na zahtjev investitora vodovodni priključak isključivo postavlja i vodomjer ugrađuje
davalac komunalne usluge.
Iz svega gore navedenog jasno je da jedino JP "Komunalno Brčko" ima pravo izrade priključaka, te da
je jedini dobavljač koji može izvršiti predmetne radove, stoga provođenje pregovaračkog postupka
bez objave obavještenja o nabavci smatramo potpuno primjerenim u konkretnom slučaju.
Poziv na učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci treba uputiti slijedećem
ponuđaču i to : JP "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JP KOMUNALNO BRČKO DOOANEKS C2


Broj lota

3


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Opravdanost za pokretanje i provođenje pregovaračkog postupka definisani su u Odluci o opštim
oslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom Brčko distrikta BiH ("Sl.glasnik Brčko
distrikta BiH" broj 6/12) u kome je jasno definisano da:
-"srednjenaponska mreža označava distributivnu mrežu nazivnog napona 10KV, 20KV i 35KV (nominalni naponskinivo
između 1KV i 35KV),
-distributer je obavezan upravljati distributivnim sistemom održavati i razvijati distributivnu mrežu,
- "distributivna mreža označava električnu mrežu koja se prostire od mjesta razgraničenja sa mrežom
prenosa, odnosno od priključka elektrana priključenih na distributivnu mrežu, do priključka
elektroenergetskih objekata krajnjih kupaca na srednjem i niskom naponu",
- distributer (operator distributivnog sistema) „označava pravno lice odgovorno za rad (pogon),
upravljanje, održavanje i razvoj distributivnog sistema u Brčko distriktu, uključujući povezivanje sa
drugim sistemima, a sve u cilju dugoročne sposobnosti sistema da ispuni razumne zahtjeve za
distribucijom električne energije“.
- "priključak označava skup električnih vodova, opreme i mjernih uređaja kojim se elektroenergetski
objekt krajnjeg kupca ili proizvođača spaja sa distributivnom mrežom".
Ovo je regulisano članom 4. navedene Odluke.
Nadalje, u članu 9. tačka a) iste Odluke u obavezama distributera stoji da je distributer obavezan
"upravljati distributivnim sistemom, održavati i razvijati distributivnu mrežu", b) omogućiti pristup i
korištenje distributivne mreže proizvođačima, snadbjevačima, tarifnim i kvalifikovanim kupcima
električne energije na transparentan i nediskriminirajući način, u skladu sa tehničkim mogućnostima
distributivne mreže.
I na kraju, u članu 31. ove Odluke odgovornost za projektovanje, izgradnju priključka i priključenje, u
tački 9. "Nadzor nad izvođenjem, tehnički prijem, odnosno konačna provjera usaglašenosti i ugovora o
priključenju i priključenje objekta na distributivnu mrežu u isključivoj su nadležnosti distributera".
Član 31. stav 3. "Distributer je odgovoran za izgradnju priključka u skladu sa ugovorom o
priključenju".
Iz svega gore navedenog jasno je da jedino distributer (u ovom slučaju JP "Komunalno" Brčko d.o.o.)
ima pravo upravljanja, raspolaganja distributivnom mrežom i izrade priključaka, te da je jedini
dobavljač koji može izvršiti predmetne radove, s toga provođenja pregovaračkog postupka bez objave
obavještenja o nabavci smatramo potpuno primjerenim u konkretnom slučaju.
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku treba uputiti slijedećem ponuđaču i to:
JP "Komunalno"d.o.o. Brčko

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JP KOMUNALNO BRČKO DOOANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izmiještanje dalekovoda 10Kw u MZ Broduša-kuća Osmanović Đule

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315400-2 Radovi na visokonaponskim instalacijama

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3418,80

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JP KOMUNALNO BRČKO DOO 4600244130005 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3250,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


29.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3250,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3250,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Priključenje stambenih objekata na vodovodnu mrežu nacionalnih manjina (Romi)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45332200-5 Radovi instaliranja vodovodnih cijevi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JP KOMUNALNO BRČKO DOO 4600244130005 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3293,02

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


29.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3293,02

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3293,02

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Priključenje na NN mrežu za stambene objekte koji su prošli kroz program rekonstrukcije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45310000-3 Elektroinstalacijski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15812,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JP KOMUNALNO BRČKO DOO 4600244130005 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12762,66

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


29.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12762,66

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12762,66

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-4-3-804-5-460/16
PODIJELI: