Produženje licenci za antivirusni program

Datum objave: 09.12.2016. 08:12 / Izvor: Akta.ba, 06.12.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-14-1610/

Sarajevo, 06.12,2016 god.

 

Na osnovu člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/10) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku, Općinski načelnik donosi slijedeće:

 

RJEŠENJE

o izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

1.Javna nabavka usluga: „Produženje licenci za antivirusni program" povjerava se ponuđaču ,,FixIT" d.o.o. , Sarajevo.

 

O b r a z l o ž e nj e

Zaključkom broj: 02-14-1610/16 od 08.11.2016.god., pokrenut je konkurentski postupak javne nabavke: „Produženje licenci za antivirusni program" , objavljenom na Portalu javnih nabavki, broj: 935-7-2-189-3-143/16.

Na zakazano javno otvaranje dana 29.11.2016 god. je pristigla 1 ponuda: „FixIT" d.o.o, Sarajevo, o čemu je Komisija sačinila Zapisnik, te isti dostavila ponuđaču u roku od 3 dana.

Komisija za javne nabavke je konstatovala da je ponuda formalno pravno ispravna i u skladu sa zahtjevanim u tenderskoj dokumentaciji, te je Komisija jednoglasno, na osnovu kriterija „najniža cijena", preporučila Općinskom načelniku da ponudu ,,FixlT" d.o.o. Sarajevo prihvati u iznosu od 4.387,50 KM (sa PDV-om) i da se ponuđaču „FixIT" d.o.o., Sarajevo i dodijeli Ugovor.

U skladu sa naprijed navedenim ovaj Organ je i odlučio kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dopuštena je žalba prvostepenom organu u roku od 5 dana od dana prijema istog, u pisanoj formi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Koldžo

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: