Projekat komunalne i prometne infrastrukture

Datum objave: 27.12.2016. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2016.

Broj: 01-49-1003 -OI-L10/16

Datum: 22.12.2016. godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:

Izrada projekata - Lot 10: Projekat komunalne i prometne infrastructure

 

Članak I.

Ovom Odlukom je kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave usluga: Izrada projekata, za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, za 2016. godinu, izabran ponuditelj:

Lot 10: Projekat komunalne i prometne infrastrukture

- „Smajić-Inženjering" d.o.o. Goražde, sa ukupno 93,33 boda.

 

Članak II.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: www.zavod-bakovici.ba, te istovremeno uputiti ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70., stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave: Izrada projekata, broj 01-49-1003/16, od 17.10.2016. godine.

Obavijest o nabavi broj 835-1-2-228-3-42/16, objavljena je na portalu Agencije za javne nabave BiH dana 24.10.2016. godine.

Sažetak Obavijesti o nabavi je objavljen u „Službenom glasniku BiH", broj 81/16, od 28.10.2016. godine.

Ponude, za Lot 10: Projekat komunalne i prometne infrastrukture, su dostavili ponuditelji:

R/b       Broj protokola       Ponuditelj

1.         07-49-1078/16     „Projekt" a.d. Banja Luka;

2.         07-49-1079/16     „Geoput" d.o.o. Banja Luka;

3.         07-49-1084/16     „Edi-Ing" d.o.o. Donji Vakuf;

4.         07-49-1086/16     „XS Arch & Design" d.o.o. Sarajevo;

5.         07-49-1087/16     „Arting BH" d.o.o. Sarajevo;

6.         07-49-1088/16     Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka;

7.         07-49-1091/16     „Smajić-Inženjering" d.o.o. Goražde;

8.         07-49-1094/16    „Ledić Arhitektura" d.o.o. Travnik.

 

Kriterij za izbor je „ekonomski najpovoljnija ponuda". Povjerenstvo za nabavu je izvršilo pregled i ocjenu ponuda o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave usluga: Izrada projekata, broj 07-49-1003-ZOP-1/16, od 22.12.2016. godine i predložilo da se Ugovor dodijeli ponuditelju iz članka I. ove Odluke. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je sastavni dio ove Odluke.

Protiv ove Odluke svaki od ponuditelja koji je učestvovao u postupku, sukladno članku 101., stavak (1), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), može podnijeti žalbu u roku od deset (10) dana po prijemu iste.

Žalba se, u najmanje tri primjerka,

podnosi Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, na adresu: Bakovići b.b., 71 270 Fojnica.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i služi kao temelj za daljnji rad na dodjeli Ugovora.

 

Ravnateljica:

Dr. Nada Sušić - Sijerčić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: