Prokres ispod elektroenergetskih vodova

Datum objave: 26.06.2019. 13:06 / Izvor: Akta.ba, 26.06.2019.

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje

ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 2769/19

Dana. 25.06.2019.

 

Na osnovu člana 57: Statuta Mješovitog-Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka -prečišćeni tekst, člana 70, Zakona ojavnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 2769/19 od 20.06.2019. godine u postupku javne nabavke radova „prokres ispod elektroenergetskih vodova", Uprava Preduzeća donosi slj e d e ć u

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku broj 05-13/19-N

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 2769/19 od 20.06.2019. godine, te se Ugovor o javnoj nabavci u postupku nabavke radova: „prokres ispod elektroenergetskih vodova" dodjeljuje grupi ponuđača koju čine: „Kompanija Nikolić" d.o.o. Prnjavor i „Brio" d.o.o. Maslovare, Kotor Varoš čija cijena ponude iziosi 799.000,00 KM-bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se.i ovlašćuje Služba nabave.

 

Član 3.

Ova odpuka će se objaviti na internet stranici www.elektrokrajina.com, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6) Zakona o javnim nabavkama, .....

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodnočlanu71. stav2) Zakonaojavnim nabavkama BiH,    . .

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Uprave Preduzeća broj 2769/19 od 23.05.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem otvo.renog postupka. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je do 800.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj 741-1-3-48-3-83/19 objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 23,05.2019. godine. Komisija za javnu nabavku Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavieno preduzeće „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 2769/19 od 17.06.2019. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 2769/19 od 20.06.2019. godine u postupku javne nabavke radova „prokres ispod elektroenergetskih vodova".

 

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, kojima se konstatuje sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije,

- da su blagovremeno zaprimljene dvije ponude,

- da je ponuda grupe ponuđača „Kompanija Nikolić" d.o.o. Prnjavor i "Brio" d.o.o. Maslovare, Kotor Varoš

 

kompletna i prihvatljiva, dok je ponuda ponuđača „Condor" d.o.o. Bajina Bašta odbačena kao nepotpuna.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: